Search form

1Wakolinto 4

Wasigilwa wa Kulisito

1Mntu achiwone suwe kugamba chiwandima wa Kulisito, naho wachimaila wa mbuli zefisize za Chohile. 2Aho ikungwa mwa wachimaila ni kutenda wakanuni. 3Mna kwangu miye ni mbuli ndodo vidala kukantilwa ni nyuwe, mna kwa kukantilwa kwa vitala vya wantu, hegu kwekantila mwenye. 4Moyo wangu haukunilongela kwa mbuli yoyose, mna iyo haikulagisa kugamba sina cha kulahwa. Zumbe nuyo akunikantila. 5Elo, msekukantila mbuli chipindi chakwe hachinati kubula aho akwizila Zumbe. Uyo na alangazize yefisize mwe chiza, na kulaviza kweise mbuli za myoyo. Aho naho chila mntu akunga ahokele ntogozi yakwe kulaila kwa Chohile.

6Walukolo, sidamanya mbuli zino kwangu mwenye na Apolo kwachausa chenyu, chani kwa mliganyo wetu mhine ulosi wagaze, “Kaulisani yawandikwe.” Chani mntu yoyose asekwemwefenyeza mntu yumwenga na kumbela mtuhu. 7Niyuhi akutendile mkulu kujinka mtuhu? Una chihi hwihokele? Mna uneva hegu kuhokela, ni mbwani ukweduvya saviya kugamba huhokele?

8Mwigutakale! Mtendakale wagoli! Mtenda Mazumbe suwe hechimuli! Nivyedi, mwatendile maseuta, chani suwe naswi chitende maseuta hamwenga na nyuwe. 9Nafanyanya kugamba Chohile kachitenda suwe wasigilwa wantu wa kuzigila, saviya wantu wakantilwe file, kwaviya chitenda chintu cha kwehelwa mwe isi njima, kwa wandima wa kwembingu na wantu. 10Suwe chiwahezi kwachausa cha Kulisito, mna nyuwe mna ubala mwa Kulisito! Suwe chiwahwele, mna nyuwe mna nguvu. Nyuwe mwatunywa, mna suwe chabelwa. 11Hata vino haluse, suwe china sala na nchilu, hachina cha kuvala, chatoigwa maihi, naho hachina hekwikala. 12Naho changadikisa na kudamanya ndima kwa mikono yetu wenye. Chikahulutwa, chajimbika, chika sulumizwa, chajijimiza, 13chikaligitwa, chahitula vyedi. Chitendwa saviya uzavu we isi, kwa chila mntu suwe chi ntaka.

14Sikuwandika mbuli zino chani niwajeleni soni, mna kuwafunda saviya wanangu hunga. 15Kwaviya hata hegu mna magana mlongo ya welesi mwa Kulisito, hamna watate walozize. Kwaviya miye nuyo niwelekeni mwa Kulisito Yesu kwa sila ya Mbuli Yedi ya Kulisito. 16Ivyo, nawalombezesani mnitimile viya hudamanya. 17Ivyo simsigila Timoseo kwenyu, akwinga mwanangu mkanuni hunga mwa kulungana na Kulisito, akuzumilika mwa Zumbe. Nawakumbuseni sila hutimila mwe kulungana na Yesu, sila huhinya chila hantu mwa chila mabunga ya wamzumile Chohile.

18Wamwenga wenyu weduvya saviya kugamba sikwiza kwenyu. 19Mna, nanisunguze kwiza kwenyu umo Zumbe akaunga, naho miye nami nanibunkule, siyo chiya du wakudaha kulonga awo wakweduvya, mna hata chiya wakudaha kudamanya. 20Kwaviya uzumbe wa Chohile suwo ulosi, mna ni nguvu. 21Elo mwaunga vihi? Nize kwenyu na nkome, hegu na Muye umemile ungi na kuhola?

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index