Search form

1Wakolinto 5

Ntendwa zihiye mwa Wakulisito wa Kolinto

1Kuna milosi ikuzumilika kugamba kuna uchilanga naho uchilanga wihiye haunati kutendeka hata mwa hewemmanyize Chohile. Sivigambilwa kugamba mgosi amgonya mkaza ise! 2Naho mwefenya vivihi? Navitenda vyedi mwingile chinyulu, mntu uyo naye adamanye imbuli iyo abalazwe mwenyu. 3Ichindedi, hata hegu uneva kwa mwili ni hale na nyuwe, mna mo moyo nihamwenga na nyuwe, simkantila kale uyo adamanye imbuli iyo ya soni saviya niyaho. 4Umo mkadugana hamwenga kwa zina dya Zumbe Yesu, nami hatenda hamwenga na nyuwe Chimuye kwa nguvu za Zumbe dyetu Yesu, 5mwinkizeni mntu yuno kwa Shetani chani umwili wakwe ubalangwe, chani myuye wakwe udahe kuhonywa mwe dizuwa dya Zumbe akwizila kukantila wantu.

6Kweduvya kwenyu suko kwedi! Togolani, hamvimanyize kugamba hamila chidogo yagwadusa tonge jima? 7Elo, kwesunteni, mkailavye idya ihamila ya kale ya masa, chani mtende tonge hya hedijeligwe hamila, saviya ichindedi nimanyize mwili. Kwaviya, Kulisito, mwana ngoto ywetu ywa Pasaka, kalavigwa kale mviko. 8Ivyo, chidamanyeni ngasu ya Pasaka, siyo ya mgate ujeligwe hamila ya kale ya masa na wavu, mna kwa mgate hewijeligwe hamila, mgate wa utana na chindedi.

9Nawawandikilaga mwe baluwa yangu ntuhu kugamba msekutenda hamwenga na wajenda uyaga. 10Sikugamba msekutenda hamwenga vitendese na wajenda uyaga we isi ino wantu hewemmanyize Chohile, hegu wata kunga vya weyawe, hegu wabunyanya hegu wavikila matukulu. Hegu na nivyo naviwaunga mwisame isi. 11Mna nawawandikilani kugamba, msekutenda hamwenga na mlukolo akwegamba mkulisito kuno ni mjenda uyaga, hegu mta kunga vya weyawe hegu mtakuvikila matukulu hegu mtakuhuluta hegu mkozi hegu mbunyanya. Mntu sauyo msekujeza hata kudya naye.

12Togolani, ni mbuli yangu kuwakantila wantu wekuse? Awo Chohile nawakantile. Mna nyuwe hamkungwa kuwakantila wadya wemgati mwenyu wenye. 13Chohile nakantile wadya wekuse. “Mwingaseni mntu mwavu mwenyu.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index