Search form

1Wakolinto 7

Mbuli za nyinka

1Haluse kwa mbuli ziya muwandike. Ni vyedi uneva mgosi hanasoile.

2Mna kwachausa cha uchilanga, chila mgosi atende na mkaziwe mwenye, na chila mvyele atende na mgosiwe mwenye. 3Mgosi ajende na mkaziwe umo mvyele akaunga, mvyele naye ajende na mgosiwe umo mgosi akaunga. 4Mvyele hana udahi mo mwili wakwe mwenye, mna mta udahi mo mwili wakwe ni mgosiwe, mweivyo mgosi hana udahi no mwili wakwe, mna mta udahi mo mwili wakwe ni mkaziwe. 5Msekunyimana, mna hegu uneva mwivana kudamanya ivyo kwa chipindi chidodo, chani mumlombeze Chohile ni vitana, mkaheza muwiyane vituhu, chani Shetani anasekuwajeza kwa kwedunduga mili yenyu.

6Sikulonga ayo kugamba ni malagiso, mna ni fanyanyi. 7Nasunga wantu wose watende saviya miye ivyo nili, mna chila yumwenga ana ntunyo yakwe enkigwe ni Chohile, yuno vino mtuhu vino.

8Mna nawagambila wadya wagane na wabanikilwe ni wagosi, nivyedi wekale wagane. 9Mna uneva hegu hawakudaha kwechinda, nivyedi wasolane ukaleka kumelamate.

10Mna wadya wasolane kale nawenka mwiko uno, aho elo suyo miye, mna ni Zumbe, mvyele asekwasana na mgosiwe, 11mna uneva akasana naye, asekuguhigwa, hegu wevanywe na mgosiwe. Mgosi naye asekumwasa mkaziwe.

12Kwa watuhu nawagambila, ni miye mwenye suyo Zumbe, uneva mgosi Mlukolo ekala na mvyele suyo mlukolo naho mvyele uyo azumila kwikala naye, asekumwasa. 13Mvyele naye akwikala na mgosi hekuzumila, mna mgosi uyo azumila kwikala naye, asekumwasa mgosi uyo. 14Kwaviya mgosi hekuzumila alenguswa kwa sila ya kulungana kwakwe na mkaziwe, naho mvyele naye hekuzumila alenguswa kwa sila ya mgosiwe. Hegu nendile sivyo ivyo, wana wenyu hawatendile wedi kwa Chohile. 15Mna uneva yudya hezumile aunga kumwasa mnyawe azumile ni vyedi, namwase du. Aho uyo mkulisito mgosi hegu mvyele, natende kamkombola. Kwaviya Chohile kawetangani mwikale mpeho. 16Wamanya vivihi weye mvyele mlukolo hegu hodahe kuhonya mgosiwo? Hegu weye mgosi mkulisito, wamanya vivihi hegu nomhonye mkaziwo?

Ikala saviya witangwe ni Chohile

17Mna chila yumwenga ekale saviya adahizwe ni Zumbe, viya aungigwe ni Chohile adamanye. Uno ni mwiko huhinya mwe bunga dya wamzumile Chohile. 18Uneva mntu ajeligwe ngasu kazumila witango wa Chohile, asekwetenda kugamba hajeligwe ngasu. Uneva mntu hejeligwe ngasu azumila witango wa Chohile, asekujelwa ngasu. 19Kujelwa ngasu hegu kuleka kujelwangasu sicho chintu, imbuli ni kutoza miko ya Chohile. 20Chila yumwenga asigale saviya endile umo henati kuzumila witango wa Chohile. 21Umo Chohile akwitange na wi mtumwa? Usekwesinya, mna uneva hegu unenkwa luhenyo lwa kulekelwa, ludamanyize ndima. 22Kwaviya etangwe kutenda ywa Zumbe emtumwa, mntu uyo ni mlekelwa ywa Zumbe. Mweivyo etangwe kuno ni mlekelwa, ni mtumwa ywa Kulisito. 23Mgulwa kwa yombe, kwaivyo msekutenda naho watumwa wa wantu. 24Walukolo weyangu, chila yumwenga ywenyu na asigale kwikala na Chohile saviya endaga chipindi aketangwa.

Mbuli za hewesoligwe na wabanikilwe ni wagosi

25Haluse, vikulanga wantu hewenatikusolana, sina lagiso dikulaila kwa Zumbe, mna nalonga viya huwona miye yudya kwa mbazi zakwe Zumbe nitende mkanuni.

26Elo, koudala wiyaho, nafanyanya kugamba ni vyedi mntu ekale saviya eli. 27Togola, kusola? Elo, usekunga kwasana na mkaziwo. Weye husoile? Usekusola. 28Mna uneva unasola, hotende kukola masa, naho mndele hesoligwe anasolwa, hatende kakola masa. Mna wakunga wasolane nawadugane na masulumizo ye isi, mna miye nahaunga nyuwe msekudugana nayo.

29Mna walukolo, nagamba vino, chipindi chisigale ni chijihi. Naho kukongela haluse wadya wasoile wekale saviya hawasoile, 30wata kwila watende saviya hawakwila, na welelwe watende saviya hawelelwe, wakugula watende saviya hawana chintu, 31wadya wakwevinya na mbuli ze isi ino watende saviya hawana mbuli nazo vitendese. Saviya chimanyize isi ino yajinka.

32Mna nahaunga nyuwe msekutenda na nkama. Mntu hesoile evinye na ndima ya Zumbe, ivyo namwelele Zumbe. 33Mna mgosi asoile evinya na mbuli ze isi ivyo na mwelele mkaziwe, 34naho vyesima. Mvyele hesoligwe hegu chigoli evinya na mbuli za Zumbe chani atende mkuka wo mwili na muye mwa Zumbe. Mna mvyele asoligwe evinya na mbuli ze isi ino ivyo na mwelele mgosiwe.

35Nawagambilani yano kwaviya naunga niwambizeni. Sikunga kuwachinda, mna nawaungani mdamanye viya vikuwagila naho vikungwa, mdamanye ndima ya Zumbe kwa moyo umwenga.

36Mwe waidi wevane kusolana, uneva mntu awona kugamba hakumtendela chigoli chakwe vyedi hegu hana msoile, naho adunduga kuhuma tama zakwe, na adamanye viya akunga. Hakukola masa, waleke wasolane. 37Mna uneva uyo mgosi akaunga mwenye mo moyo wakwe asekusola naho hegu adaha kuzihuda tama zakwe na viya vyo kudamanya, ivyo, kulamula adamanya vyedi vidala hanamsoile uyo chigoli. 38Elo, mntu akusola chigoli adamanya vyedi, mna hekunga kusola adama vyedi vitendese.

39Mvyele msolwa kavugailwa ni mgosiwe umo mgosi uyo emjima, mna mgosi anabanika, mvyele uyo kalekeilwa, adaha kusolwa ni mgosi yoyose akunga mwa Zumbe uyodu. 40Mna, viya huwona miye, nanivyedi uneva ekale iviya eli. Ivyo nivyo huwona miye. Nafanyanya kugamba miye nina Muye wa Chohile.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index