Search form

1 Yohana 1

Mbuli ya Ujima

1Ulosi uno walawana na Mbuli ya ujima yendaga aho nkongo suwe chawivaga na kumwona kwa meso yetu, chimwona na kumtoza kwa mikono yetu wenye. 2Ujima uyo aho alailaga suwe nachimwona, haluse chalonga izi mbuli zakwe, na kuwagambilani mo ujima uwo wa mazuwa yose wendaga kwa Tate na kugubulwa kwetu. 3Yadya chiwone na kuyeva nayo chikuwagambilani nyuwe chani nanywi mtende na ndala na suwe hamwenga na Tate na mwanawe Yesu Kulisito. 4Chawandikila mbuli zino zo ujima chani kumbweda kwetu kuchinte.

Chohile ni Ulangazi

5Elo, mbuli chivile kwa Yesu na kuwagambilani ni zino, Chohile ni ulangazi na hamna chiza chochose mndani mwake. 6Chinalonga kugamba china ndala naye, mna chekala mwe chiza na chitende chalonga udanti naho hachikwikala mwe chindedi. 7Mna chinekala mwe ulangazi saviya eli mo ulangazi, suwenye nachitende na ndala na sakame yakwe Yesu Kulisito Mwanawe yachilengusa masa yose.

8Chinagamba hachina masa, chedanta suwe wenye na ichindedi hachimuli mndani mwetu. 9Mna chikeila masa yetu, Chohile ni mkanuni naho ni ywedi mazuwa yose naye na chilekeile masa yetu yose na kuchilengusa wihi wose. 10Chinagamba hachidamanye masa, nachimtende Chohile ni mdanti na mbuli yakwe haimuli mndani mwetu.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index