Search form

1 Petulo 2

Yuwe dya ujima na wantu wa Chohile

1Elo, lekani wihi wose, na udanti na usongaganyi na finju na milosi ya kuzigana. 2Saviya wana wachembe wana nkwina ya mele, nyuwe nanywi mtende na nkwina ya mele heyetujulwe ya chimuye chani kwa nguvu yakwe mdahe kukula na kwambulwa. 3Hegu chindedi, “Mbunkula kugamba Zumbe ni ywedi!”

4Elo mbaseni Zumbe, nuyo yuwe dya ujima dilemelwe ni wantu mna kulongozi kwa Chohile ni yuwe disagulwe, na dikutunyiswa. 5Nyuwe nanywi, saviya mayuwe yana ujima mzengwa mwe nyumba ya chimuye, mtende walavyantambiko wakukile, chani mlavize ntambiko za chimuye zikumwagila Chohile kwa sila ya Yesu Kulisito. 6Kwaviya iwandikwa mwa mawandiko Yakukile,

“Tegeleza! Naika yuwe uko Sayuni,

Yuwe dyo msingi dya mwe mpembe, disagulwe dikutunyiswa.

Mntu akunga amzumile hahayuswe.” 7Kwa nyuwe mkuzumila yuwe idyo dyatunyiswa, mna kwa wadya hewekuzumila, mawandiko yakukile yagamba,

“Yuwe diya dilemelwe ni wazesi haluse.

Ditenda yuwe dya msingi dya mpembe nkulu.” 8Naho yagamba,

“Yuwe idyo ni yuwe dya kwekobadika wantu.

Ni luwe lukugwisa wantu.” Wekobadika kwaviya hawauzumile ulosi uwo, nivyo wekiwe kukongela nkongo.

9Mna nyuwe ni lukolo lusagulwe, walavyantambiko wa chiseuta, bunga dya wantu wa Chohile mwenye, kwa chausa cha kulonga ntendwa nkulu za Chohile awetangeni kulaila kwe chiza, kawengizani mo ng'azi wakwe wa maula. 10Mwe nkongo nyuwe hamwendaga wantu wa Chohile, mna haluse mwi wantu wa Chohile, chipindi chimwenga hamwamanyize mbazi za Chohile, mna haluse mhokela mbazi zakwe.

Wandima wa Chohile

11Walukolo weyangu, naweilani nyuwe saviya wajeni na wakusumka hano he isi, enegani tama zihiye zo untu zikuhigana na myuye yenyu. 12Lujendo lwenyu mgati mwa wantu hewemmanyize Chohile, lwaungwa lutende lwedi vitendese, chani hata wantu watuhu wakawazigani kugamba mwadamanya yehiye wadahe kubunkula ntendwa zenyu ni zedi chani wadahe kumtogola Chohile mwe dizuwa akwizila kukantila wantu.

13Elo weveni wantu wose wata udahi mkulu, kwa chausa cha Zumbe, mwiveni seuta eli chilongozi mkulu, 14hegu vilongozi wasagulwe chani wawakantile wehi na kuwatogola wakudamanya yedi. 15Kwaviya Chohile aunga nyuwe kwa kudamanya yedi mnyamaze milomo ya chihezi ya wantu hewena fanyanyi. 16Ikalani saviya wantu walekeilwe, mna msekujesa kulekeilwa kwenyu kufisa wihi, ikalani saviya wandima wa Chohile. 17Watunyeni wantu wose, waungeni walukolo wenyu wazumile. Mogoheni Chohile, naho mtunyeni Seuta.

Mligano wa masulumizo ya Kulisito

18Nyuwe watumwa wa mnyumba watunyeni wakulu wenyu kwa ntunyo yose, sawo wadya wedi na wahoile du, mna hata wadya watampula. 19Elo, Chohile awagilwa ni mntu akujijimiza masulumizo heyawagile kwinkwa kwaviya mazuwa yose amfanyanya Chohile. 20Elo, ni ntogozi zani hegu mkajijimiza nkomano mkuwagila kwa chausa cha masa yenyu? Mna hegu mwajijimiza masulumizo kuno mkatenda mwadamanya yedi, namumwagile Chohile. 21Ayo nayo mwitangilwe, kwaviya Kulisito mwenye asulumizagagwa kwachausa chenyu, niyo awasizani mligano, chani mdamanye saviya adamanye. 22Uyo hakoile masa, naho halongaga mbuli yoyose ya udanti. 23Eze ahulutwe hahitule kwa huluto, eze asulumizwe hawatisize, mna aikaga msuhi wakwe kwa Chohile, mkanti akukanta vikuwagila. 24Uyo mwenye enulaga amasa yetu mo mwili wakwe mo msalaba, chani chileke masa, chitende wajima mwe mbuli za kuwagilwa kwa Chohile, kwa kulumizwa kwakwe nyuwe mhonywa. 25Nyuwe nendile mwaga saviya ngoto zagile, mna haluse mumuwiya Umdimi na Mwamizi ywa ujima wenyu.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index