Search form

1 Petulo 3

Wavyele na Wagosi

1Saivyo nyuwe wavyele msoligwe weveni wagosi zenyu, chani uneva hana wagosi hewekuzumila Mbuli ya Chohile, wazumile kwa kutamilwa nulujendo lwenyu, naho havyungwe mlonge mbuli, 2kwaviya nawawone ulujendo lwenyu viya lulenguke na lwa ntunyo. 3Kwehamba kwenyu kusekutenda kwa kuse, saviya kushuka fili kwa namna zesimile, kwehambisa kwa vintu vya zahabu, na kuvala suche za yombe kulu. 4Mna, utana wenyu waungwa ulawane na ivyo vili vimndani mwe untu wa chindedi, utana heukubanika wa wedi na kuhola kwa muye. Utana uwo watunyiswa kulongozi kwa Chohile. 5Ivyo nivyo welembaga wavyele wakukile wechikale waikiye msuhi wawo kwa Chohile, wekalaga kwa kuweva wagosi zawo. 6Saviya Sala amwivaga Bulahimu, niyo amwitanga uyo Zumbe. Haluse nyuwe mwi wandele wakwe uneva mkadamanya vyedi hemwi kogoha chochose.

7Seivyo nyuwe wagosi, ikalani na wavyele wenyu mkamanya kugamba wowo ni vyumbe hevina nguvu sanyuwe, saivyo mwaungwa muwenke ntunyo kwaviya nawahokele hamwenga na nyuwe jeleko dya ujima. Mdamanye ivyo chani malombezo yenyu kwa Chohile yasekuchindwa.

Kusulumizwa kwa Kudamanya Yedi

8Habindiliza nagamba vino, nyoseni mfanyanye chalumwe na mfilane mbazi naho unganani saviya walukolo wazumile mtende mhoile na wata kunyanyahailane. 9Msekuwaliha wantu wihi kwa wihi, hegu huluto kwa huluto, mna wajimbikeni, kwaviya nyuwe mwitangwa chani mhokele ujimbiko. 10Saviya Mawandiko Yakukile yakulonga,

“Akunga abwedeze mo wikazi,

na kuwona mazuwa yedi,

achinde lulimi lwakwe lusekulonga yehiye,

milomo yakwe isekulonga udanti. 11Aleke yehiye, na adamanye yedi,

Alonde utondowazi kwa moyo wakwe wose.

12Kwaviya meso ya Zumbe yawakaula wata kumuwagila,

na magutwi yakwe yetegeleza malombezo yawo,

mna Zumbe awahiga wakudamanya yehiye.”

13Ni yuhi akudaha kuwalumiza uneva mwahikiliza kudamanya yedi? 14Mna, hata hegu namungwe msulumizwe kwa chausa cha kudamanya mbuli za kuwagila mbweda, msekumogoha mntu yoyose, msekutenda na nkama. 15Mna mwe myoyo yenyu mtunyeni Kulisito enga Zumbe. Mwemalanye kumhitula mntu yoyose akunga amuzeni mo msuhi wi mndani mwenyu. 16Mna mtende ivyo kwa kuhola na ntunyo. Mtende na myoyo heikuwalagisani kugamba mna masa, chani mkahulutwa wadya wakulonga vihiye mo lujendo lwenyu lwedi lwa kumzumila Kulisito wawone soni. 17Ni vyedi kusulumizwa kwa kudamanya yedi, uneva nivyo Chohile akunga, ukaleka kusulumizwa kwa kutenda yehiye. 18Kwaviya Kulisito naye asulumizagwa na kubanika lumwenga du kwa chausa cha masa yenyu niyo yachinta, mntu endaga akumuwagila Chohile kwa chausa cha wantu hewekuwagila chani awegaleni nyuwe wa Chohile. Mwili wakwe nuwo wakomwagwa niyo adamanywa ujima chimuye, 19kwa muye aitaga kulonga mwe myuye yendaga kwechifungo. 20Wantu wadya walemele kumtimila Chohile umo awagojaga kwa ujijimizi chipindi Nuhu akasana isafina. Mndani mwe chiya icho ni wantu wajeche du, kugamba wantu mnane wambulwe kwa sila ya mazi, 21ayo yendaga mligano wo ubatizo ukuwambulani nyuwe vino haluse. Ubatizo siyo mbuli ya kusa nongo mo mwili mna ni chiya chilaganwe ni Chohile chikudamanyika kwa kulagisa kugamba myoyo haina masa. Udya ukuwambulani kwa sila ya uyuso wa Yesu Kulisito, 22na haluse Kulisito kaita kwembingu. Kekala ntendele ya kulume ya Chohile, mwa wandima wa kwembingu wose, na wakulu na nguvu zose vikwa hasi ho ulongozi wakwe.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index