Search form

1 Petulo 4

Wikazi mhya

1Kwaviya Kulisito asulumizagwa chimwili, nyuwe naywi mwetogeze mwe zifanyanyi saziya izakwe, kwaviya mntu asulumizwe chimwili hamuli naho mwe kudamanya masa. 2Kukongela haluse mwe chipindi chenyu chisigale cho kwikala hano he isi, msekujendeleze kwikala mwe tama za chimntu, mna mwe viya Chohile akunga. 3Mwe chipindi chijinkile mwendaga na luhenyo lutali lwa kujesa mbuli waungile wantu hewemmanyize Chohile. Mwekalaga wikazi wa uchilanga na tama zihiye na ukozi na ngasu zimemile ukozi na uchilanga na miviko ya matukulu ikwihiza. 4Haluse, wantu awo hewemmanyize Chohile wehelwa wakawona kugamba nyuwe hamkujesanya vituhu mo wikazi wihise, ivyo wawahulutani. 5Mna nawalonge mbuli zawo wenye kulongozi kwa Chohile emalanye kuwakantila wata ujima na wabanike. 6Vino nivyo vilekile Mbuli Yedi yalongagwa hata kwa awo wabanike, chani wakaheza kukantilwa mo wikazi we chimwili saviya wantu watuhu, wekale chimuye saviya Chohile akunga.

Mchimaila ywedi ywa majeleko ya Chohile

7Uhelo wa vintu vyose wi haguhi. Elo mtende na fanyanyi zedi na wengele vikuwadahizani kumlombeza Chohile. 8Kujinka yose unganani kwa moyo wose, kwaviya ungi wagubika masa yalozize. 9Hokelanani kwa chisekwesekwe hehena kufuzuma. 10Chila yumwenga, ajeseze jeleko ahokele kulaila kwa Chohile, ajese kwa kuwambiza watuhu saviya mchimaila ywedi ywa majeleko yesimile ya Chohile. 11Mntu akalonga nalonge saviya mbuli za Chohile, mta kusankana asankane kwa nguvu enkigwe ni Chohile, chani mwe zimbuli zose Chohile atogolwe kwa sila ya Yesu Kulisito, yudya ukulu na nguvu una uyo mazuwa yose. Taile.

Masulumizo mwa mntu Mkulisito

12Walukolo weyangu, msekwehelwa ni majezo yakulumisa yakuwambwilani, msekuyawona kugamba ni chintu chijeni kwenyu. 13Mna elelwani kugamba mwasulumizwa saviya Kulisito asulumizwe, chani umo ukulu wakwe na ugubulwe mweleleswe. 14Bwedani mkahulutwa kwa chausa cha kumtimila Kulisito, mbuli iyo yalagisa kugamba muye mta ukulu, uwo Muye wa Chohile wekala mndani mwenyu. 15Mgati mwenyu asekutendeka mntu akusulumizwa kwaviya ni mkomi, hegu mbavi hegu mbanasi hegu akusankana mwe mbuli za wantu watuhu. 16Mna uneva mntu asulumizwa kwaviya ni Mkulisito, asekuwona soni, mna amtogole Chohile, kwaviya mntu uyo etangwa kwa zina dya Kulisito. 17Chipindi cha kanto chibula, naho nkanto idyo dyakongela mwa wantu wa Chohile mwenye. Hegu kanto dyakongela kwetu suwe, elo udumo wakwe kwa wantu wakulemela Mbuli Yedi ya Chohile nautende vivihi? 18Saviya mawandiko yakukile yakulonga

“Uneva mntu akudamanya ya kumuwagila Chohile, ni vidala kwambulwa,

navitende vivihi kwa wadya hewekumvikila Chohile na wata masa?”

19Elo wadya wakusulumizwa kwa chausa cha kutimila yadya akunga Chohile, wajendeleze kudamanya yedi welavye wikazi wawo mwe mikono ya Chohile Mumbi ywawo mkanuni.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index