Search form

1 Petulo 5

Kudima bunga dya Chohile

1Naweilani nyuwe wadalahala vilongozi mgati mwenyu, miye mnyenyu nawonaga masulumizo ya Kulisito na kulungana na udya ukulu naugubulwe, 2dimani idibunga dya Chohile mwinkigwe, mdidime hemwikukunkuswa, mna kwa kunga wenye saviya akunga Chohile. Msekudamanya ndima heikungwa kuno mkatigiza maliho. 3Msekulongoza chinguvu dibunga mwinkigwe mdidime, mna mtende mligano mwe dibunga idyo. 4Umo Mdimi Mkulu nalaile, nyuwe namhokele chilemba cho ukulu hechikufifiya.

5Seivyo, nyuwe wabwanga, weveni wadalahala, nyose mnyanyahale chani mwambizane, kwaviya Mawandiko yakukile yagamba, “Chohile awahiga wakweduvya. Mna awafilambazi wakwenyanyahaza.” 6Elo, nyanyahalani hasi ho mkono una ukulu wa Chohile mta udahi, chani awenuleni mwe chipindi chakwe chikuwagila. 7Mzagileni uyo nkunto zenyu zose, kwaviya uyo awatunduliyani.

8Sinyisani, naho mkaulise! Kwaviya mnkondo ywenyu Mwavu, enga simba ikubuma, ikuzunguluka zunguluka, ikacheseka mntu chani imlubutule pele. 9Mtoge mo uzumizi na kumhiga, mkamanya kugamba walukolo wenyu wazumile kose kwe isi wajinkila masulumizo ayo. 10Mna Chohile ywa wedi wose awetangani mwingile mo ukulu wakwe wa mazuwa yose mo kulungana kwenyu mwa Kulisito, mnaheza kusulumizwa kwa chipindi chiguhi, uyo mwenye nawatendeni uhya na kuwajela nguvu na kuwatogezani na kuwenkani msingi utogile. 11Udahi utende kwakwe mazuwa yose! Taile.

Ndamsa za Udumo

12Siwawandikilani ibaluwa ino nguhi kwa wambizi wa Siliwano, mlukolo nimanyize kugamba ni mkanuni. Naunga ni wenkeni moyo na kuwaukwilani kugamba mbuli ino ni mbazi za Chohile chindedi. Togani mwe zimbazi izo.

13Bunga dya wazumile Kulisito weyuko Babeli iviya disagulwe ni Chohile, dyawalamsani, saivyo Mako akwinga mwanangu awalamsani. 14Lamsanani kwa chilagiso cha ungi wa wantu wakumzumila Kulisito.

Nawaungilani utondowazi nyuwe wantu wa Kulisito.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index