Search form

1 Timoseo 2

Mviko wa bunga dya wazumile

1Nkongo, nawalombezani nyuwe muwalombezeze wantu wose. Mlombeze Chohile awambize naho awajimbike na kumhongeza Chohile kwa chausa cha wantu wose. 2Walombezezeni maseuta na wantu wata uzumbe chani chikale wikazi uhoile na utondowazi mwe kwehanga na kumvikila Chohile na mwe lujendo lwedi. 3Mbuli ino ni yedi naho yazumilika kulongozi kwa Chohile Mwambula ywetu, 4akunga wantu wose wambulwe naho wamanye ichindedi. 5Kwaviya kuna Chohile yumwenga du, naho mwivanyi yumwenga du akwivanya wantu na Chohile, mntu uyo ni Kulisito Yesu, 6elavize mwenye chani kukombola wantu wose. Chaukula ichindedi mwe chipindi chiwagile kugamba Chohile aunga chila mntu ambulwe. 7Nivyo vilekile miye sisagulwa nitende msigilwa na mhinya mlonga ywa Mbuli Yedi niwagambile wantu wa isi ntuhu ulosi wa uzumizi na chindedi. Miye nalonga chindedi sikulonga udanti.

8Elo naunga wagosi wakudamanya yakumuwagila Chohile wakalombeza wakenula mikono yawo watende ivyo hewene maya hegu kuhigana. 9Naho naunga wavyele watende na ubala wa kuvala suche za kwetunya na lujendo lwedi. Waleke kwedolonyesa, hegu kushuka fili hegu kwehamba kwa vintu vikudamanywa na zahabu hegu kuvika vintu vikudamanywa na lulu na suche za yombe kulu. 10Mna kwehamba kwawo kutende na ntendwa zedi zikuwagila kulongozi kwa Chohile zikudamanywa ni wavyele wakumvikila Chohile. 11Wavyele waungwa wanyamale na kutondowala umo wakahina. 12Miye sikumwinka mvyele luhenyo lwa kuhinya hegu kumtumbaila mgosi mna anyamale dwi. 13Kwaviya Adamu nuyo akongile kumbwa niyo atimila Hawa. 14Naho Adamu suyo uyo adantigwe, mna mvyele nuyo adantigwe niyo akola masa. 15Mna mvyele nambulwe mwe nkondo ya kwefungula hanalekile uzumizi na ungi na ukuka, na kunyanyahala.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index