Search form

1 Timoseo 4

Wahinya wa Udanti

1Muye Ukukile walonga pwilili kugamba mazuwa ya udumo, wantu awamwenga nawaudule uzumizi wawo nawategeleze myuye ikudanta na mahinyo ya mpepo. 2Mahinyo sayo yalongigwe ni wantu wadanti naho wasongaganyi udahi wawo wakusagula yedi hegu yehiye utenda enga yuwe. 3Awo wahinya kugamba viha kusolana naho wachinda wantu kudya nkande izimwenga. Mna nkande izo zumbwa ni Chohile zidigwe kwachausa cha wantu wamzumile na kumanya ichindedi wamhongeze Chohile. 4Chila chintu chumbigwe ni Chohile ni chedi, hahana chikungwa kulemelwa mna chikahokelwa kwa kuhongeza. 5Kwaviya ulosi wa Chohile na malombezo yatenda ichintu icho chizumilwe kwa Chohile.

Mndima ywedi ywa Kulisito Yesu

6Uneva unawagambila walukolo ulosi uno notende mndima ywedi ywa Kulisito Yesu, ukekuza chimuye kwa ulosi wa uzumizi na mahinyo ya chindedi yadya weye utimile. 7Mna lemela ntamulizi ziya sizo za Chohile za chihezi. Mo wikazi wako wezweze vikumuwagila Chohile. 8Kwegolola umwili kwambiza hadodo, mna kwikala viya Chohile akunga kwambiza mwe chila sila, kwaviya ni chindedi kwachinka ndagano ya ujima wa haluse na udya nawize. 9Ulosi uno ni chindedi naho wawagila kuzumilwa. 10Nivyo vikuleka chatumbwazika na kudamanyisa ndima, kwaviya chika msuhi kwa Chohile mta ujima, Mwambula ywa wantu wose, vitendese Mwambula ywa wakumzumila Kulisito.

11Mbuli ukungwa ulagize na kuwahinya ni zino. 12Usekuzumila kubelwa ni mntu yoyose kwaviya uchei mbwanga. Mna utende mligano kwa wazumizi mo kulonga kwako, mo lujendo lwako mo kunga kwako mo ukanuni wako naho wikazi ukumuwagila Chohile. 13Mazuwa yose uhikilize kuwasomela wantu maandiko yakukile mo lumpe na kulonga Mbuli Yedi na kuhinya kubula aho hwizila. 14Usekuleka kujesa idya intunyo imndani mwako uhokele kulawana na ulosi wa wawoni na kwa sila ya mikono wikiwe ni wadalahala mwe chitala cha bunga dya wazumile. 15Fanyanyisa mwe zimbuli izo kwelavye ujese ayo yose chani wantu wawone pwilili, kukula kwako mwe zimbuli izo. 16Kwedime naho kaula amahinyo yako ayo, jendeleza kudamanya ayo kwaviya unadamanya ivyo nawewambule na kuwambula wakukwetegeleza.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index