Search form

1 Timoseo 6

1Watumwa wose we mwe nila wawatunye wakulu wawo chani wantu wasekudihuluta idizina dya Chohile na kuyabela amahinyo yetu. 2Watumwa wata wakulu wawo wakanuni wasekuwabela kwaviya wowo ni walukolo. Waungwa wawasankanile vyedi vitendese, kwaviya awo ni walukolo wazumizi na wakuwaunga, wowo nawo wehanga mo ulozo we ndima yawo.

Mahinyo ya Udanti na Ugoli wa chindedi

Hinyani na kulonga izimbuli zino. 3Mntu yoyose akuhinya mahinyo matuhu, naho hakuzumila ulosi wa chindedi wa Zumbe dwetu Yesu Kulisito hegu mahinyo yakuligana na mahinyo ya mbuli zikumuwagila Chohile, 4uyo kamema wefenyi naho hamanyize chochose. Uyo ana lema dya kuhigana na kulemana mwe milosi. Mbuli saizo zegala chinyulu lwasu mahuluto naho kuzigana yehiye, 5na mahigano heyena udumo kulaila kwa wantu wata fanyanyi zawo zihiye hewena chindedi naho wakafanyanya kugamba kumsankanila Chohile ni sila ya kulondela ugoli.

6Ni chindedi, kudamanya yakumuwagila Chohile hamwenga na kwenenwa nivyo navichambizise. 7Elo hachizile na chintu hano he isi naho hachihalawe na chintu chochose. 8Elo uneva china nkande na suche chenenwa navyo. 9Mna wadya wakunga kutenda wagoli wagwela mwe majezo, kugwizwa mwe mitego ya yadya wakunga ya chihezi, na yakwigaila wantu ubanasi na file. 10Kwaviya kungisa hela ni nkongelo ya wihi wose, wantu watuhu waungisa wapate hela waleka uzumizi na kwelumiza imyoyo yawo kwa usungu utendese.

Malagizo Kwa Timoseo

11Mna weye mntu ywa Chohile kwenege izimbuli izo zihiye, timila yadya yakukutenda uzumilwe kulongozi kwa Chohile, kudamanya yakumuwagila Chohile, uzumizi na ungi na ujijimizi na kuhola. 12Hikiliza kuhuma majezo mo uzumizi kwa kudamanya yakumuwagila Chohile naho utozese ujima wa mazuwa yose udya witangilwe ni Chohile hadya ukule wemwenye kulongozi kwa wantu walozize. 13Nakulagiza kulongozi kwa Chohile akuvinka ujima vintu vyose, na kulongozi kwa Kulisito Yesu alongile ichindedi mwenye kulongozi kwa Pontiyo Pilato, 14kugamba utoze malagizo yano hehena lema kubula zuwa dya kwizila vituhu Zumbe dyetu Yesu Kulisito. 15Kwiza kwakwe nakutende mwe chipindi chiwagile chikigwe ni Chohile mkulu, akujimbikwa chilongozi ichedu na Seuta ywa maseuta na Zumbe ywa maseuta. 16Nuyodu akwikala mazuwa yose akwikala mwe ulangazi mntu hekudaha kuusogeila, hahali mntu amwonaga naho akudaha kumwona. Uyo ichedu ana ntunyo naho ana nguvu ya mazuwa yose! Taile.

17Walagize wantu wagoli mwe wikazi wa haluse wa mwe isi wasekweduvya, naho wasekwika msuhi wawo mwe ugoli ukusunguza kusika. Mna waike msuhi kwa Chohile akuchinka vintu vyose kwa ulozo chani chivyelelwe. 18Walagize wadamanye yedi, naho wambizane kwa moyo wedi na kuwasangila watuhu ugoli wawo. 19Elo kwa kudamanya ivyo weikiya vintu naviwambize kwinkwa ujima wa mazuwa yose saviya mntu akwechisanyiza vintu vilozize navimwambize mwe chipindi chikwiza.

20Weye Timoseo, dima vyedi yose yadya winkigwe, kwenege na ntamulizi za chihezi na mahigano yadya wantu watuhu wakwitanga umanyi. 21Elo kwaviya wantu watuhu wagamba wana uwo umanyi waga mo uzumizi.

Ivyo mbazi za Chohile zitende na nyuwe.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index