Search form

2 Wakolinto 1

1Miye Paolo msigilwa ywa Kulisito Yesu kwa ungi wa Chohile na mlukolo Timoseo chawalamsani, chawawandikilani,

Bunga dya wamzumile Kulisito wa uko Kolinto, na kwa wantu wa Chohile wose mwe isi yoseni ya mkoa wa Akaya.

2Chohile Tati yetu na Zumbe dyetu Yesu Kulisito awawoneleni mbazi na utondowazi.

Paolo amhongeza Chohile

3Chohile Tati ywa Zumbe dyetu Yesu Kulisito atogolwe, Tate ywa mbazi, Chohile mwambizi wa suwe choseni! 4Achambiza mwe nkunto zetu zoseni, vikuleka chikudaha kuwambiza watuhu wata nkunto zoseni ze simile, kwa wambizi udya chihokele kwa Chohile. 5Iviya masulumizo ya Kulisito yakutendesa mwetu, niivyo navyo Chohile akuchambizisa kwa sila ya Kulisito. 6Uneva chikasulumila, ni kwa wambizi na kuhonywa kwenyu. Uneva chambizwa, nyuwe nanywi mwambizwa nakujelwa nguvu ya kujijimiza na ugoji wa masulumilo ayadya suwe chikusulumila. 7Elo msuhi wetu utoga, kwaviya chivimanya kugamba saviya mkutenda hamwenga mwe masulumizo yetu, niivyo navyo mkutenda hamwenga mwe kujelwa moyo.

8Walukolo weyangu, chaunga mmanye nkunto chipatile mo mkowa wa Asiya. Nkunto izo zikulisa kwetu kujinka nguvu zetu vyaleka chifa chevu cha kwikala. 9Nachikala saviya wantu wakantilwe file, chani chihinywe kumsinya Chohile akuyusa wantu, chikaleka kwesinya wenye. 10Uyo kachihonya mwe nkondo nkulu ya file, naho nachihonye, msuhi wetu suwe nikugamba nachihonye naho. 11Umo mkachambiza kwa malombezo, nivyo vikunga chani malombezo yalozize yakahitulwa, Chohile naye nachijimbike, naho walozize nawamhongeze Chohile kwachausa chetu.

Paolo ahitwila viya aungile kujesa

12Mbuli chikwefenyeza nino, ukuzi wetu mwe umanyi wa kusagula kugamba kwa ulenguso na ung'azi wa myoyo kulaila kwa Chohile, suko kwa umanyi wa chimwili mna kwa wedi wa Chohile chikala mwe isi vitendese mwenyu. 13Chawandika kwenyu viya mkudaha kusoma na kukombaganya. Nina msuhi kugamba namkombaganye vyedi vidala, 14kwaviya kubula haluse mwakombaganya hadodo du. Chivimanya kugamba namwize mchikombaganye vyedi, chani mwe dizuwa dya Zumbe dyetu Yesu mkachefenyeza saviya suwe chikunga nachitende kwenyu.

15Nami hatenda na msuhi uwo nasunga kubula kwenyu aho nkongo, chani mjimbikwe kaidi. 16Nasunga kuwatalamkilani umo ni mwe sila kubula ko mkowa wa Makedoniya naho umo naho hauya, chani mnambize mwe ntambo yangu kubula Yudeya. 17Togola, umo haliganya vino, nasitenda kihituhitu? Hegu ayo huliganya, nayaliganya chimntu kugamba nalonga “Heye” na “Bule” aho? 18Chohile ni mkanuni, chiwagambile nyuwe siyo mbuli ya “Heye” na “Bule.” 19Kwaviya Yesu Kulisito, Mwana ywa Chohile, miye Siliwano na Timoseo, chimlonga kwenyu, nasuyo mntu ywa “Heye” na “Bule”, mna uyo mazuwa yoseni ni “Heye” ya Chohile, 20kwaviya ni “Heye” kwa ndagano zose za Chohile. Vino nivyo vikuleka “Taile” yetu yalongwa kwa sila ya Yesu Kulisito kumwinka Chohile Ukulu. 21Chohile mwenye nuyo akuchitogeza suwe na nyuwe mo kulungana na Kulisito, naho nuyo akuchihaka mavuta yalenguke, 22achijeile hula dyakwe, naho achinkile Muye wa Chohile mwe myoyo yetu chani chilajiso kwa yadya yoseni achikiye.

23Chohile nuyo akuniukwila, kamanya umoyo wangu! Sizile vituhu Kolinto kwa kuwawonelani mbazi. 24Hachikunga kuwakankalisa mwo uzumizi wenyu, chivimanya kugamba mtoga mwe viya mkuzumila. Mna chadamanya ndima hamwenga na nyuwe kwa kwelelwa kwenyu wenye.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index