Search form

2 Wakolinto 10

Paolo agombela Ndima yakwe

1Miye Paolo mwenye yudya huwoneka siholola hatenda na nyuwe, mna wantu watuhu wagamba nogofya vidala hatenda hale na nyuwe, na wailani kwa mbazi na wedi wakwe Kulisito. 2Nawalombezani msekunogoha umo heza, kwaviya nina chindedi nadaha kutendesa mkali kwa wose wadya wakuchifanyanya kugamba chekala chimwili. 3Chindedi chekala mwe isi, mna nkondo yetu siyo ya chimwili. 4Kwaviya, viziha chikujezeza mwe nkondo yetu sivyo viziha vya mwe isi, mna ni nguvu za Chohile zikubalanga nchinga zose. Chabalanga milosi yose ya udanti 5na chikagwisa chila nchinga ya wefenyi wikigwe kuhiga umanyi wa Chohile, chaguha fanyanyi zose na kuzitenda zimwive Kulisito. 6Suwe chikala vyedi kukantila chila yumwenga hekwiva, aho mkunga mlagise kugamba mwivisa chila chintu.

7Nyuwe mwasinya mbuli kwa kuse du. Uneva eyaho mntu yoyose akufanyanya kugamba uyo ni ywa Kulisito, afanyanye naho kugamba suwe naswi niwa Kulisito saviya uyo eli ywa Kulisito. 8Hata hegu songezekela mwe kweduvya mwa udya udahi achinkile Zumbe, udahi wa kuwazenga na siyo wa kugwisa, hata ivyo sina usungu hata hadodo. 9Sikunga mfanyanye kugamba naunga niwatise kwe zibaluwa zangu. 10Mntu adaha kulonga, “Baluwa za Paolo zogofya naho zina milosi izamile, mna uyo mwenye akatenda hamwenga na suwe ni mntu asokele, na hata akalonga milosi yakwe ni saviya siyo chintu.” 11Mntu akulonga ivyo na afanyanye kugamba yadya chikuwandika mwe baluwa umwo chihale, nayo nachitende umo chinanyuwe.

12Kwa vyovyose hachajezize kweika hegu kweliganya na wadya wantu wakwetogola wenye. Wantu wakwetenda wowo ni chihimo cha kwehima, na wantu wakweliganya wenye kwa wenye, ni wahezi. 13Mna suwe hacheduvise vitendese, kweduvya uko na kusigale mwe chiya chihimo cha ndima chinkigwe ni Chohile, ndima idya chikudamanya kwenyu. 14Hachiijinkile mihaka kweduvya umo chezaga kwenyu. Suwe nachiwankongo kwiza kwenyu chikawegailani Mbuli Yedi ya Kulisito. 15Elo, hachikweduvila ndima wadamanye watuhu kujinka chihimo chinkigwe, mna msuhi wetu ni kugamba uzumizi wenyu nawongezekele mwenyu kutimilana na kihimo aikiye Chohile. 16Aho nachidahe kuilonga Mbuli Yedi ya Kulisito mwe si ntuhu, hale na nyuwe, na haitende mbuli ya kweduvya ndima wadamanye wantu watuhu hantu hatuhu.

17Mna saviya Mawandiko Yakukile yawandikwe, “Mta kweduvya eduvye mwe yadya adamanye Zumbe.” 18Akuzumilwa suyo yudya akwetogola mwenye, mna yudya akutogolwa ni Zumbe.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index