Search form

2 Wakolinto 12

Uwoni wa Paolo na Ugubulo

1Neduvya, hata hegu haviwagile. Mna nanilonge mbuli za uwoni na ugubulo ninkigwe ni Zumbe. 2Simmanya mntu yumwenga mwa Kulisito, uyo kapwelwa kubula kwembingu mihiliom mlongo na mine ijinkile. Simanyize hegu endaga eyuko chimwili hegu Chimuye, Chohile kavimanya. 3Sivimanya kugamba mntu uyo atende chimwili hegu sicho chimwili, mna Chohile kavimanya, 4enulwaga kubula kwe mpepo. Evaga mbuli hezikungwa kulongwa ni mntu. 5Elo, naneduvile mwe mntu sauyo, naho siyo mwa yangu miye mwenye, mna kwa yadya yakulagisa usokezi wangu. 6Hegu naungile kweduvya satendile mhezi hata hadodo, kwaviya nendile halonga chindedi ichodu. Mna saneduvye, sikunga mntu anifanyanyise mwe yadya akuwona na kwiva kulaila kwangu.

7Mna chani nisekweduvisa kwachausa cha kuhokela ugubulo ulozize, sijelwa chintu chikunilumiza saviya mwiwa mo mwili wangu. Chintu icho ni saviya msigilwa ywa Shetani kwa kunitowa na kunichinda nisekweduvisa. 8Simweila Zumbe nkanana ntatu kugamba mbuli inilawe. 9Mna anigamba, “Wedi wangu uchinta, kwaviya udahi wangu wachinta mo usokezi wako.” Elo nanetunyize usokezi wangu kwa chinyemi chilozize, chani nguvu za Kulisito zikale mwangu. 10Ivyo nazumila usokezi, na ubezi, na nkunto, na ubanasi na masulumizo, kwachausa cha Kulisito, kwaviya hasokela natenda na nguvu.

Mbuli za Paolo kwa Wakolinto

11Sitenda mhezi, mna nyuwe mnikunkusa kutenda ivyo. Nyuwe mnitunye, kwaviya, hata hegu miye ni ywabule, kwa vyovyose miye sicho chintu kujinka awo “wasigilwa wa udanti.” 12Mpituko na vilagiso na maula vikulagisa pwilili kugamba miye ni msigilwa vyadamanyikaga mwenyu kwa ujijimizi wose. 13Namhungukilwa ni chibwani kujinka mabunga ya wazumile matuhu hegu kwaviya miye siwegamileni kunambiza? Ni lekeilani masa ayo.

14Haluse sikala vyedi kwiza kwenyu nkanana ya katatu, na saniwenkeni nkunto. Kwaviya icho hulonda siyo ugoli wenyu, mna nyuwe wenye nivyo vikale welesi kuwaikiya wana wawo msuhi, na siyo wana wawaikiye welesi wawo. 15Miye naunga kulavya ninanacho, hata kwelaviza imuye mwenye chani niwambize. Togolani, namnunge hadodo hambwe kwa viya miye nawaungisani nyuwe?

16Elo, namzumile kugamba siwegamileni. Mna mafani mntu mtuhu nalonge, “Kwaviya Paolo ni mbala, kawadantani.” 17Togolani, miye siwakonyani kwa sila ya mntu yoyose ni msigile kwenyu? 18Miye nasimlombeza Tito, niyo namsigila kwenyu na mlukolo ywetu mtuhu. Togolani, Tito niyo awakonyani? Togolani, hammanyize kugamba suwe nachikalongozwa ni muye umwenga, na lujendo lwetu ni lumwenga?

19Hegu mwafanyanya kugamba kubula vino haluse nachikegombela wenye. Mna, chalonga mbuli zino kwa Chohile, chikatenda chilungana na Kulisito. Mbuli zino zose, walukolo kwachausa cha kuwazenga nyuwe. 20Nogoha, ninase kuwabwilani mwe viya sikunga, nami navinunge nitende mwe viya hemkunga. Nogoha kwadaha kukalaila nkumbizi na finju na ulemanyi na uhigani na kulongana vihiye na kulongana kumpezo na kweduvya na lwasu mwenyu. 21Nogoha aho hwizila ntambo ikwiza Chohile ywangu na nitende ningile soni kulongozi kwenyu, nami nanilomboleze kwa chausa cha walozize wadya wakoile masa mna haweile mo uzavu na tama zawo zihiye na ugonyi wadamanye.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index