Search form

2 Wakolinto 13

Makanyo yakukomeleza na Ndamsa

1Ino ni nkanana yangu ya katatu huwatalamkilani. Mawandiko yawandikwa, “Chila mbuli nailiganywe kwa ukuzi wa wantu waidi hegu watatu,” 2Silongola ulodu, saviya vyendaga ntambo ya kaidi, haluse nalonga naho hatenda hale, wadya woseni wadamanye masa wakaleka kweila, naho wadya watuhu, hadya hwizila sanitende na mbazi. 3Namwewonele wenye kugamba Kulisito alonga mndani mwangu. Kwenyu Kulisito hahwele, mna nguyakwe yadamanya ndima mgati mwenyu. 4Elo hata hegu kasulumizwa mo usokezi, mna ekala kwa nguvu za Chohile. Kwaviya suwe naswi chihwa mwa uyo, mna nachikale hamwenga na uyo kwa udahi wa Chohile kwa chausa chenyu.

5Kwehimeni wenye muwone chindedi mna uzumizi. Kwehimeni nyuwenye. Togolani, hammanyize kugamba Kulisito Yesu emndani mwenyu? Siyo kwaviya mdunduga. 6Mna nina msuhi kugamba nyuwe nammanye kugamba suwe hachidunduge. 7Suwe naswi chamlombeza Chohile msekudamanya wavu wowose, mna siyo chani chiwoneke wantu wahumile wavu, mna mdamanye yedi, hatahegu suwe chawoneka saviya wadunduge. 8Kwaviya hachikudaha kuhiga uchindedi, udahi chinanawo ni wakujendeleza uchindedi. 9Chelelwa kugamba suwe chihwa, mna nyuwe mna nguvu, elo chalombeza mtende watogile. 10Elo nawawandikilani ibaluwa ino hatenda ni hale, chani habula uko kwenyu ninase kutenda mogofya kwenyu kwa kutimila udya udahi aninkile Zumbe, udahi wa kuzenga na siyo wa kuchakula.

11Hakomeleza, walukolo, mwikale mpeho, mchume, tozani milosi yangu, mtende wamwenga, ikalani kwa utondowazi. Chohile ywa ungi na utondowazi na atende hamwega na nyuwe.

12Lamsanani kwa chilagiso cha ukuka. 13Wantu wose wa Chohile kuno wawalamsani. 14Wedi wa Zumbe Yesu Kulisito na ungi wa Chohile na umwenga wa Muye Ukukile, vikale na nyuwe wose.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index