Search form

2 Wakolinto 2

1Ivyo, siviwona nisekuwatalamkilani vituhu ninase kuwajelani chinyulu. 2Elo uneva ninawajela chinyulu, niyuhi akunga anitende nelelwe? Naawadya niwajeile chinyulu. 3Vino nivyo vilekile nawawandikilaga baluwa, savyungile kwiza kwenyu nakujelwa chinyulu ni wantu awo wakungwa wanelele. Kwaviya sivimanya kugamba umo nelelwe, nyuwe woseni nanywi mwelelwa. 4Nawawandikilaga kwa chinyulu na nkunto haila mesozi yalozize, siyo kwa kuwawonelani chinyulu nyuwe, mna chani mmanye ivyo huwaungisa.

Kulekeilwa kwa Mta masa

5Uneva kuna mntu amjeile chinyulu mtuhu, hanijeile chinyulu miye, mna kawajelani chinyulu nyuwe wose, seiviya sikunga hatendendesa na maya. 6Kanto akantilwe ni walozize wenyu dya chinta. 7Isigaile ni nyuwe mkulekeilwa masa mntu uyo na kumwinka moyo chani asekwiza kwingilwa ni chinyulu na kuwonesa chevu. 8Ivyo naweilani nyuwe mtende kugamba mwamungisa mtu yudya. 9Vilekile hawandika ibaluwa idya ni kunga kumanya hegu mwemalanya vyedi kwiva chila mbuli. 10Mkamlekeila mntu masa yakwe, miye nami namlekeila. Kwaviya icho nimlekeile, uneva hana chochose cha kulekeilwa, nalekeila kulongozi kwa Kulisito kwachausa chenyu. 11Chadamanya vino chani chisekuhumwa ni Shetani, kwaviya chimanya fanyanyi zakwe.

Nkwina za Paolo uko Tilowa

12Umo hengila mo mzi wa Tilowa kulonga Mbuli Yedi ya Kulisito, Zumbe kanivuguila ulwivi mo kudamanya ndima uko. 13Mna moyo wangu nahautondowale kwaviya nasamwone mlukolo ywetu Tito. Ivyo siwalaga wantu kudya nakwita Makedoniya.

Uhuma mwa Kulisito

14Mna Chohile ahongezwe akuchilongoza mazuwa yoseni mwe ntambo ya uhuma wa Kulisito. Uyo achitenda chilonge ichindedi cha Kulisito saviya mhempe wedi chila hantu. 15Kwaviya suwe ni saviya mhempe wedi wa ubani udya Kulisito akumlaviza Chohile, mhempe wedi ukuwabwila woseni, wakuhonywa na wakwaga. 16Kwa wadya wakwaga, mhempe uwo ni file, mna kwa wadya wakuhonywa, mhempe uwo ni ujima. Elo niyuhi, akudaha kwambiza mwe ndima seiyo? 17Suwe hachikwinga watuhu wadya wakudamanya mayombe na ulosi wa Chohile, suwe chalonga kwa uchumi kulongozi kwa Chohile, saviya wantu chisigilwe ni Chohile, chikatenda chilungana na Kulisito.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index