Search form

2 Wakolinto 3

Wandima wa Lagano hya

1Togolani, chakonga naho chikeduvya wenye? Togolani, mwachunga baluwa ya kwewagiza, hegu kulaila kwenyu, saviya wantu watuhu? 2Nyuwe wenye mwi baluwa yetu, baluwa iwandikwe mwe myoyo yetu ikumanyika na kusomwa ni wantu wose. 3Ni pwilili kugamba nyuwe mwi baluwa ya Kulisito aigale kwa mikono yetu. Kulisito kawandika baluwa kwa Muye wa Chohile mta ujima, siyo kwa wino, kaiwandika mwe myoyo ya wantu, siyo mwe mabendu ya mayuwe.

4Chalonga ayo kwaviya china msuhi kwa Chohile kujinkila Kulisito. 5Siyo kugamba suwe chadaha kudamanya chochose kwa udahi wetu wenye, mna udahi wetu wose walaila kwa Chohile. 6Uyo nuyo achidahize kutenda wandima we dilagano hya, sidyo dya sigilizi iwandikwe, mna, lagano dya Muye. Kwaviya sigilizi iwandikwe yegala file, mna Muye wa Chohile wegala ujima.

7Sigilizi yaikagwa kwa kuwandikwa mwe mabendu ya mayuwe. Hatahegu uhelo wakwe utenda file, ukulu wakwe nendile ukulisa hata Waizulaeli wadunduga kuusinya uso wa Musa kwachausa cha mmweko wa kulenguka uso wakwe. Hata ivyo mmweko wa ulenguso uwo nasuwo wakutoga. Elo hegu ndima ya chiya chiletile file idamanyika kwa ulenguso ulozize sauwo, 8ndima ya Muye wa Chohile ina ulenguso ukulise. 9Elo hegu, kuna ulenguso mwe ndima igale nkanto, ni pwilili kugamba ndima ya wedi naitende na ulenguso ukulise. 10Haluse ulenguso ukulise wikaila udya wezaga aho nkongo, ulenguso ujinkile hautendaga na ukulu sauno wizile haluse. 11Kwaviya uneva chiya chandile cha chipindi du nendile china ulenguso wakwe, ni pwilili kugamba chiya chikwikalisa mazuwa yose nachitende na ulenguso mkulu vidala.

12Kwaviya china msuhi uno, suwe chalonga hechina woga. 13Suwe hachikale saviya Musa egubikaga uso wakwe kwa ngubiko chani wantu wa Izulaeli wasekuwona udya mmweko wa ulenguso ukufifiya. 14Mna fanyanyi zawo zigubikwa, hata dyelo dino dikasomwa Lagano dya kale, ngubiko iyo icheyaho. Ngubiko iyo nayuswe du mntu akalungana na Kulisito. 15Hata vino dyelo chila ikasomwa Sigilizi ya Musa fanyanyi zawo zichei zigubikwa mwe myoyo yawo. 16Mna, umo mntu akamhitukila Zumbe, ngubiko iyo yauswa. 17Hano “Zumbe” ni Muye, na hadya eli Muye wa Zumbe naho wili ulekeilwa. 18Ivyo, suwe wadya izinyuso zetu hezigubikwe, chawona saviya mwe chelole, ulenguso wa Zumbe, chahitulwa chiliganise na uwo umliganyo wakwe kwa ulenguso ulozese. Ivyo nindima yakwe Muye wa Zumbe.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index