Search form

2 Wakolinto 6

1Chinatenda wandima hamwenga na Chohile, chawalombezani msekuzumila chiya wedi mhokele kulaila kwa Chohile chage bule. 2Chohile agamba vino,

“Umo chipindi chizumilwe chabulaga

sikwetegeleza,

umo zuwa dya kukuhonya dyabulaga

nasikwambiza.”

Tegeleza, chipindi chizumilwe ni chino, zuwa dya uhonyi ni haluse!

3Hachikunga kutenda nkobadiko mwe mbuli yoyose, chani ndima yetu isekufuzumilwa. 4Mna chelongela wenye kugamba chindedi chi wandima wa Chohile kwa chila chintu, kwa ujijimizi ulozize mwe chipindi cha masulumizo, madala na nkunto. 5Chitoigwa, chifungwa na kuzomwa mo lumpe, chidamanya ndima niyo chasokela, chicheleza na kwikala na sala. 6Chelagisa kugamba suwe chi wandima wa Chohile kwa sila ya wedi we myoyo yetu, na umanyi wa ujijimizi na wedi wetu, na kwa Muye Ukukile, mwe chindedi chetu cho ungi, 7kwa ulosi wa chindedi na kwa nguvu ya Chohile. Wedi nicho chiziha chetu chi kumuwagila Chohile cha kwedima kulume na kumoso. 8Chatunya na kubelwa, chalongelwa yehiye na kulongelwa yedi. Chafanyanywa kugamba chiwadanti, kumbe chalonga chindedi, 9saviya hewemanyike, kumbe chimanyika kwa wose, saviya wabanike, mna sevyo mkuwona, suwe chiwajima. 10Hata hegu china chinyulu, mazuwa yose chelelwa, hata hegu chiwachiwa, mna chatenda walozize wagoli, kumbe china chila chintu.

11Walukolo uko Kolinto, chitamwila na nyuwe pwilili naho chiwagubwila vidala imyoyo yetu. 12Suwe hachichindile imyoyo yetu, mna nyuwe nawo mchindile imyoyo yenyu. 13Haluse nalonga na nyuwe saviya hulonga na wanangu, gubulani imyoyo yenyu saviya suwe chiwagubwile iyetu.

Kanyo dya Paolo mwa Hewezumile.

14Mse kutimilana na wantu hewezumile. Togolani, utana na wihi vyevana chindedi? Ung'azi na chiza vyevana? 15Kulisito adaha kwivana na Shetani? Mkanuni ana wivano wani na hezumile? 16Nyumba ya Chohile ina wivano wani na matukulu? Kwaviya suwe chi nyumba nkulu ya Chohile emjima. Saviya Chohile mwenye alongile, “Nanike kaya yangu kwawo, na kwikala mwawo. Nanitende Chohile ywawo, nawo nawatende wantu wangu.” 17Ivyo Zumbe alonga naho, “Mhalawe mwawo, mwenege nawo, mse kukufya chintu chichafu, miye nami naniwahokele. 18Miye nanitende Tati yenyu, nanyuwe namtende wanangu, wagosi kwa wavyele, alonga Zumbe Chohile Mkulu mta Nguvu.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index