Search form

2 Wakolinto 8

Kulavya kwa Chisekwesekwe

1Naho walukolo wetu, chawagambilani mbuli za mbazi za Chohile ayenkile mabunga ya wazumizi wa Makedoniya. 2Wazumizi wa uko nawajezeswa ni nkunto, mna chinyemi chawo nachikulisa, hata hegu naniwachiwa vidala walavya kwa chisekwesekwe vidala. 3Nadaha kuwalongela kugamba nendile wana nguvu za kulavya kujinka viya wadahile. Mweviya waungile wenye, 4wachilombezesa chitende na ndala mwe ndima ino ya mbazi za Chohile mo kuwambiza wantu wa Chohile. 5Hachekiye msuhi hegu nawadamanye saivyo, mna nkongo welavya wowo wenye kwa Zumbe, wakaheza welaviza wenye kwetu naho, mweviya Chohile akunga. 6Niyo chamweila Tito awachintizeni mbazi ino kwenyu saviya yeye alongole kuikongela. 7Nyuwe nanywi mna chila chintu, uzumizi na semo na umanyi na kuhikiliza kwe simile za uungi mnanawo kwetu. Kutimilana na ivyo mtende na vilozize mwe ndima ino yakutenda na moyo wa mbazi.

8Sikulonga vino kwa kuwalagizani. Mna sila ya kuwagambilani mbuli za kuhikiliza kuwambiza watuhu, sunga niwajeze chani uungi wenyu upate kumanyika kugamba ni wa chindedi. 9Kwaviya, nyuwe mmanya mbazi za Zumbe dyetu Yesu Kulisito, uyo, hata hegu ana chila chintu, naketenda mchiwa kwachausa chenyu, chani kwa uchiwa wakwe, awenkeni ugoli.

10Fanyanyi zangu ni zino, nivyedi mkomeleze yadya mkongile mhilimo wa gulo. Nyuwe na mwi wankongo kuguha nkacho na kunga kudamanya. 11Elo, komelezani indima iyo, saviya na mwili na nkwina nkulu ya kwambiza, ivyo damanyanyisani ivyo, viya mkudaha, kukomeleza ndima yo kulavya. 12Uneva mntu ana moyo wa kulavya, Chohile ahokela chiya unanacho hakunga chiya hwinanacho.

13Sikulonga ayo chani watuhu wabwede, nyuwe mkomwe ni nkunto, mna chiliganye. 14Chila mnanacho haluse chongezekele chiwambize wadya wakuchunga, chani wowo nawo chipindi wakatenda na chongezekele, wawambizeni nyuwe mwe viya mkunga, na ivyo kutende na kuligana. 15Saviya iwandikwe, “Achisanye vilozize hajenyeze, na yudya achisanye vidodo hahungukilwe.”

Tito na Wambuyaze

16Na mtogola Chohile aikiye kuhikiliza mo moyo wa Tito kuhikiliza uko nuko ninanako miye kwa kuwambizani. 17Siyo du kugamba nakazumila lombezo dyetu, mna naho ana nkwina nkulu ya kwambiza, hata niyo aviwona mwenye kwiza kwenyu. 18Hamwenga na uyo, chamsigila mlukolo yumwenga yudya atunyiswe mwe kulonga Mbuli Yedi ya Kulisito mwe bunga dya wamzumile Kulisito wose. 19Ukaleka ayo, uyo kasagulwa ni bunga dya wamzumile Kulisito atende mnyetu mwe ntambo ya kuchintiza ndima ino ya kulavya ntambiko kwa kumtunya Chohile, mbuli chikudamanya kwachausa cha ulenguso wa Zumbe, na kwa kulagisa viya chikunga kuwambiza watuhu.

20Chaunga chenege mafuzumo yakudaha kulaila mo kuchimaila ntunyo ino chinkigwe. 21Chaungisa kudamanya vyedi, siyo kulongozi kwa Zumbe du, mna naho kulongozi kwa wantu.

22Elo, hamwenga na walukolo awo, chimsigila mlukolo mnyetu mtuhu yudya chimjezize nkanana zilozize, nachimwona kugamba ni mta nkwina nkulu ya kwambiza, hata haluse katenda na moyo ujinkile kwaviya ana msuhi mkulu na nyuwe. 23Tito ni mnyangu, chadamanya ndima hamwenga kwachausa chenyu, mna kwa wano walukolo weyangu watuhu wakwiza nawo. Awo ni wasigilwa wa bunga dya wamzumile Kulisito, ukulu kwa Kulisito. 24Elo, mwelagise kulongozi kwa mabunga ya wantu wa Chohile kugamba chindedi mwa waunga na kuwagambila kugamba chinyemi ninanacho mwenyu ni cha chindedi.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index