Search form

2 Petulo 1

1Miye Simoni Petulo, mtumwa na msigilwa ywa Yesu Kulisito.

Nawawandikilani nyuwe wadya mhokele uzumizi mkulu ukutogoleswa saudya chinanawo suwe kwa sila ya vikumuwagila Yesu Kulisito uyo Chohile na Mwambula ywetu.

2Nawalombezezani wedi wa Chohile na utondowazi vyongezekele mo kummanya Zumbe Yesu Chohile ywetu.

Mwitango wa kusagulwa ni Chohile

3Kwa nguvu zakwe za chichohile, Chohile kachinka mbuli zose chikunga mo wikazi wetu wa kumvikila Chohile na kumvikila yudya achitange chitende hamwenga mo ukulu na wedi wakwe mwenye. 4Kwaivyo kachinka majeleko yedi na yakutunyiswa ya ndagano chani kwa majeleko ayo mdahe kwenega ubanasi ukwigalwa ni tama zihiye zi mwe isi na kwelunga neivyo eli chichohile. 5Kwa chausa icho, hikilizisani mjenyeze wedi mo uzumizi wenyu, na mo wedi mjenyeze umanyi, 6na mo umanyi mjenyeze kwelongoza wenye na mo kwelongoza kwenyu mjenyeze ujijimizi na mo ujijimizi mjenyeze wogohi kwa Chohile, 7mo wogohi kwa Chohile mjenyeze umbuya wa chilukolo mjenyeze ungi. 8Mnatenda na ntogozi zilozize saizo, naziwadahizeni kutenda wandima wakuwagila na kutenda na ntendwa zedi zikulawana no umanyi wenyu mo kummanya Zumbe dyetu Yesu Kulisito. 9Mna mntu hena ntogozi izo mta belenge hakudaha kuwona vyedi chindedi ni tuntu naho kajala kugamba kaheza kulengusa masa yakwe ya kale.

10Elo, walukolo weyangu hikilizisani mtende umwitango wenyu na usagulwa wenyu kwa Chohile utende ni mbuli ikujendeleza heina udumo, uneva mnekala seivyo hamgwe ng'o. 11Kwaviya kwa kudamanya ivyo namzumiliswe na kulekeilwe kwingila mo useuta wa mazuwa yose wa Zumbe uyo Mwambula ywetu Yesu Kulisito.

12Elo nanijendeleze kuwakumbusani mazuwa yose mbuli zino, hata hegu mzimanya kale naho mtoga mwe chindedi mhokele. 13Nafanyanya kugamba ni vyedi niwachimpuleni kwa kuwakumbusani izifanyanyi zenyu chipindi chose cho wikazi wangu hatenda nichei mo mwili uno. 14Kwaviya simanya kugamba nihaguhi na kubanika saviya Zumbe dyetu Yesu Kulisito anilagise pwilili. 15Ivyo, nanidamanye chila hudaha kulavyanya kugamba haheza kubanika mdahe kukumbuka zimbuli zino mazuwa yose.

Ukuzi ukulanga ukulu wa Kulisito

16Elo umo chawahinyagani udahi na kuya kwa Zumbe dyetu Yesu Kulisito hachatimilaga ngano za kutula kwa ubala, suwe chawonaga wenye ukulu wakwe. 17Kwaviya ahokelaga ntunyo na ukulu kulaila kwa Chohile Tate, chipindi izwi dimwizile kulaila kwakwe uyo eli Ukulu Mkulu dikagamba, “Yuno ni Mwanangu hungisa, akuniwagila!” 18Suwe wenye chevaga idizwi idyo kulaila kwembingu umo chendaga hamwenga naye kudya ko lugulu ludya lukukile.

19China ukanuni utendese kugamba ulosi wa wawoni wa Chohile wachilagisa mbuli iyo ni chindedi uneva mkautimila, kwaviya wenga taa ikulangaza hantu he chiza kubula hadya nakutandazuke na ung'azi wa ntondo ya machelwa ikung'ala mwe myoyo yenyu. 20Kujinka yose kumbukani kugamba hahana mntu yoyose akudaha kutambalisa uwoni kwa chausa cha fanyanyi zakwe mwa Mawandiko Yakukile. 21Kwaviya hahana uwoni ukulawana saviya mntu akunga mna wantu walavyaga uwoni wa Chohile wakalongozwa ni Muye Ukukile.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index