Search form

2 Petulo 3

Zuwa dya kwizila Zumbe

1Walukolo weyangu, baluwa ino huwawandikilani ni ya kaidi. Mwe izibaluwa zose mbili sijeza kuchimpula fanyanyanyi zedi kwa kuwakumbusa mbuli zino. 2Naunga mkumbuke mbuli zalongagwa chikale ni wawoni wakukile, na lagizo dya Zumbe naho mwambuzi mwinkigwe ni wasigilwa wenyu. 3Nkongelo ya yose, manyani kugamba mwa mazuwa yo udumo naweze wantu lujendo lwawo nalulongozwe ni tama zawo wenye. Nawawatileni, 4nakugamba, “Awaikiyaga ndagano kugamba neze! Haluse ekuhi? Mbuli ni iziya kukongela kubanika kwa wadalahala wetu na vintu ni iviya vili saviya navili mwe nkongelo yo kumbwa kwe isi!” 5Wantu awo, kwa kasidi wajala kugamba chikale Chohile alongaga du mbingu ne isi niyo vyalaila. Kwa ulosi wakwe aumbaga isi, kwa kuisenta isi ikulumbale kulaila mwa mazi, 6Chohile alagizaga mazi yabohole yabalange isi ya kale. 7Mna kwa ulosi udya mbingu ne isi za haluse zisigazwa chani zize zidulwe mo moto zikwa kwachausa che dizuwa diya wantu hewena wogohi kwa Chohile na wakantilwe na kubalangwa.

8Mna wambuya zangu, msekuijala imbuli ino, kugamba, kwa Zumbe, zuwa dimwenga dyenga mihilimo magana mlongo naho mihilimo magana mlongo yenga zuwa dimwenga. 9Zumbe hakukawa kudamanya yadya alagane saviya wantu watuhu wakufanyanya kugamba nakawe. Mna awajijimizani kwaviya hakunga mntu yoyose abalangwe, mna awakwesa wose chani weile masa yawo.

10Mna zuwa dya Zumbe nadize enge mbavi. Mwe dizuwa idyo, mbingu nazusike kwa sindo nkulu, vintu vyose mo ulanga saviya zuwa na ntondo na mnenge na vituhu navitikime naho isi na chila chintu chiyumo navyusike.

11Elo, kwaviya vintu vyose navibalangwe saivyo, nyuwe mwaungwa mwikale wikazi wivivihi? Mwikale wikazi ukukile na kumtunya Chohile, 12mkagoja idizuwa dya Chohile naho mditende disunguze kwiza, mwe dizuwa idyo mbingu nazitikime kwa moto na vintu vyose mo ulanga navilolomoke kwa chivuguto. 13Mna suwe kutimilana ne ndagano ya Chohile, chagoja isi mpya na mbingu mpya umo mkwikala wedi wa Chohile.

14Mweivyo wambuya zangu, mkagoja vintu ivyo, hikilizani chani mwoneke hamna malema hegu katitu kulongozi kwa Chohile na kutenda na utondowazi naye. 15Mmanye kugamba ujijimizi wa Zumbe dyetu ni luhenyo lwedi akuchinka chani chambulwe. Ivyo nikuligana na viya mlukolo ywetu Paolo awawandikileni akajeseza ubala enkigwe ni Chohile. 16Ayo nayo akulonga mwe zibaluwa zakwe zose akalonga mwe zimbuli izo. Mndani mwe zibaluwa zakwe mna mbuli ntuhu ni ndala kuzimanya. Mbuli ziya wantu hewemanyize watoza kaisi na kanyaile wahitula viya akulonga saviya wakuhitula hantu hatuhu mwa mawandiko Yakukile mwe ivyo webalanga wenye.

17Elo nyuwe wambuya zangu, mbuli ino mwimanya kale. Haluse kwedimeni chani mnasekuzaganywa ni wavu wa mahinyo yehiye ya wantu hewekutimila sigilizi niyo mwagwa mwe chegamo chenyu chitogile. 18Mna jendelezani kukula mo wedi wa kummanya Zumbe dyetu mwambula ywetu Yesu Kulisito ukulu utende wakwe. Haluse na mazuwa yose! Taile.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index