Search form

2 Petulo int

ULONGOZI

Baluwa ya 2 Petulo yagamba kugamba yawandikagwa ni Msigilwa Petulo mna wasomile walozize wadyelo hawa kufanyanya kugamba ni chindedi. Vyadahika kugamba mntu mtuhu awandikagaga malagizo ya Petulo. Mta kuwandika hakulonga kugamba mta kuwona kwa meso kwa wikazi wa Yesu na vitendese ko ulavyanyo (2 Petulo 1:17-18). Uneva Petulo awandikaga ibaluwa vyadahika kugamba aiwandikaga uko Lumi mwe mihilimo ya 60 AD. Henati kubanika. Petulo naho itanga kuga baluwa yakwe ya kaidi (2 Petulo 3:1) akaika zuwa dya kudiwandika eze abinde baluwa ya 1 Petulo. Keigala kwa Wakulisito wose.

Petulo kawandika ibaluwa ino chani awajele moyo wazumizi wekale wikazi wedi na kuwafunda wase kutimila wahinyi wa udanti (2 Petulo 2). Kawajela moyo wabele wantu wadya wakugamba kugamba Yesu ne kalise kuuya. Akaleka alonga kugamba Chohile hakawe mna aunga chila mntu ambulwe (2 Petulo 3:8-9). Vino nivyo vikungwa wikazi wedi (2 Petulo 3:14).

Vimndani

Petulo etambalisa na kuwagambila wasomi wakwe (2 Petulo 1:1-2).

Akaheza awakumbusa wekale wikazi wedi kwaviya Chohile kachidahiza suwe (2 Petulo 1:3-21).

Vikaheza awafunda mwe wahinyi wadanti na kugamba viya na vilaile kwa wahinyi wadanti mo udumo (2 Petulo 2:1-22).

Akaheza aho Petulo abindiliza kwa kuwajela moyo wazumizi wekale wikazi wedi kwemalanya wizilo wa kaidi wa Yesu (2 Petulo 3:1-17).

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index