Search form

2 Wasesalonike 2

Mnkondo mkanuni ywa Kulisito Yesu

1Elo walukolo chaweilisani mwe mbuli za kuya kwa Zumbe dyetu Yesu Kulisito na kuchisanywa hamwenga kulongozi kwakwe, 2kugamba msekutenda na chinyulu mwe myoyo yenyu naho msekogoha kugamba zuwa dya kuwiya Zumbe dibula. Vyadahika mmanya mbuli izo kwa sila ya muye hegu kwa ulosi hegu baluwa ikugambigwa kugamba hambwe ilaila kwetu. 3Msekuzumila kudantwa ni mntu yoyose kwa vyovyose viya. Kwaviya ubanasi mkulu naukonge kulaila zuwa idyo hadinati kwiza, na yudya mwihi nelavize naye uhelo wakwe ni kubalangwa. 4Uyo nahige chila chintu wantu wakuchitanga mnungu hegu wakuvikila nekweze mwe vyose. Uyo naite hata kwingila mwe nyumba nkulu ya Chohile na kwikala umo na kwetanga mwenye Chohile.

5Togola hamkumbuka kugamba nawagambilagani yano yose umo nendaga hamwenga na nyuwe? 6Mna kuna chintu chikuchinda mbuli zino kulaila haluse, kwaivyo uyo Mwavu nalaile mwe chipindi chakwe chiligane. 7Kwaviya haluse yudya mbanasi adamanya ndima kwa chinyele, mna eyaho akuchinda vino haluse, kubula aho akunga auswe. 8Aho naho yudya mntu Mwavu nalaile, mna Zumbe Yesu aho nalaile namkome kwa muye wo mlomo wakwe na kumbalanga kwa nguvu ya kung'ala kwakwe. 9Mwavu uyo neze na nguvu za Shetani na kutenda chila mpituko na maula ya udanti, 10nadamanye wihi wa chila namna kuwadanta wadya wakwaga kwaviya hawaungile kuzumila na kunga mbuli za chindedi zikudaha kuwambula. 11Nivyo vikuleka Chohile kawaika hasi he nguvu zikwaza, wazumile udanti. 12Chani wadya wose hewekuzumila ichindedi, mna wasekela wavu wakantilwe.

Msagulwa chani Mwambulwe

13Mna suwe chaungwa chimtogole Chohile mazuwa yose kwachausa chenyu nyuwe walukolo mkungigwa ni Zumbe. Kwaviya Chohile kawasagulani mtenda wankongo kutenda wantu wakwe chani mwambulwe kwa kulenguswa ni Muye Ukukile na kwa kuzumila ulosi wa chindedi.

14Chohile kawagoneka mbuli ino kwa sila ya Mbuli Yedi ya Kulisito chiwagambileni chani mtende hamwenga mo ukulu wa Zumbe dyetu Yesu Kulisito. 15Elo walukolo mtogese naho mtoze mahinyo yetu chiwahinyizeni vikatenda kwa kulonga mbuli yedi ya Kulisito hegu kwa baluwa yetu.

16Chamlombeza Zumbe ywetu Yesu Kulisito mwenye na Chohile tati ywetu achungile kwa wedi wakwe kachihoza mazuwa yose na kuchinka msuhi wedi. 17Aihoze imyoyo yenyu na kuwatogezani chani mdahe mazuwa yose kudamanya na kulonga yedi.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index