Search form

2 Wasesalonike 3

Chilombezezeni

1Walukolo, chilombezezeni chani ulosi wa Zumbe usunguze kwenela na kuhokelwa kwa ntunyo saviya vili mwenyu. 2Naho lombezani chani Chohile achambule na wantu wehiye na wabanasi, kwa viya sawo wose wakuzumila ulosi uno.

3Mna Zumbe ni mchindedi. Uyo nawatogezeni na kuwadima na yudya Mwavu. 4Zumbe nachinke msuhi kwachausa chenyu, kugamba mwadamanya naho namjendeleze kudamanya yadya chikuwaunga mdamanye.

5Zumbe alongoze fanyanyi zenyu mwe kunga kwa Chohile na ujijimizi chikwinkwa ni Kulisito.

Kungwa kudamanya ndima

6Walukolo, chawalagizani kwa zina dya Zumbe dyetu Yesu Kulisito, mwenege na walukolo wose wabwa naho hewekutimila sigilizi chiwasigileni. 7Nyuwe wenye mmanya vyedi ivyo mkungwa kwigiliza mligano wetu. Kwaviya suwe hachitendile wabwa umo chekalaga hamwenga na nyuwe. 8Hachidile nkande kwa mntu yoyose hechimlihile. Chisankana na kuhwelesa. Chisankana chilo na msi chani chisekumwegamila mntu yoyose mwenyu. 9Chidamanya ivyo suko kugamba chi wedi kulongozi kwa Chohile kunga wambizi wenyu, mna suwe nachikaunga mtimile mligano wetu. 10Kwaviya umo nachikwenyu nendile chikawagambila, kugamba “Mntu yoyose hekunga kudamanya ndima, asekudya nkande”.

11Chalonga vino kwa viya chiva kugamba wamwenga mwenyu ni wabwa naho hawakunga kudamanya ndima, mna wejela mwe mbuli za wantu watuhu. 12Chawalagizani wantu awo na kuwafunda Kwa zina dya Zumbe dyetu Yesu Kulisito kugamba wasankane mwe kuhola welondele sumwa mo ujima wawo.

13Mna nyuwe walukolo, msekuhwa kudamanya yedi. 14Hegu mntu hakunga kutoza malagiso chiwalagiseni mwe ibaluwa ino msinyiseni mntu uyo, msekwehanga naye chani engile soni. 15Msekumtenda mntu uyo enga mwihi, mna mfundeni saviya mlukolo.

Ulosi wa kukomeleza

16Zumbe ywa utondowazi mwenyu awatondowaze mazuwa yose kwa sila zose Zumbe atende na nyuwe wose.

17Kwa mkono wangu mwenye nawandika vino, ndamsa kulaila kwa Paolo! Vino nivyo hujela chilagiso chila baluwa, nivyo huwandika.

18Chawaungilani nyose wedi wa Chohile kulaila kwa Zumbe dyetu Yesu Kulisito.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index