Search form

2 Timoseo 1

1Miye Paolo, mwe viya Chohile aungile sitenda msigilwa ywa Kulisito Yesu kwachausa cha ndagano yo ujima wimo kulungana na Kulisito Yesu,

2Nakuwandikila weye Timoseo ukwinga mwanangu hungisa.

Nakungila wedi wa Chohile naho mbazi zakwe naho utondowazi kulaila kwa Chohile Tate na kwa Zumbe dwetu Kulisito Yesu.

Kuhongeza na kujela moyo

3Namhongeza Chohile uyo humsankanila kwa moyo ukulagisa kugamba sina masa saviya watendile wadalahala wangu, nakukumbuka mazuwa yose mo kulombeza kwangu chilo na msi. 4Hakumbuka mesozi yako najelejeza huwone, chani nitendese na chinyemi. 5Nakumbuka uzumizi wako hewina usongaganyi, uzumizi udya weyako Loisi na nyokwe Eunike wendaga nawo. Chindedi simanya kugamba wenawe unanawo. 6Nivyo vikuleka nakukumbusa ukonkanye intunyo ya Chohile uhokele umo nakujelekelaga mikono yangu. 7Kwaviya Chohile hachinkile Muye wa wavu mna Muye ukuchinka nguvu naho wa kunga naho wakwechinda.

8Ivyo, usekuwona soni kuukula mbuli za Zumbe dyetu, naho usekuwona soni kwachausa changu miye nikwechifungo kwachausa cha Kulisito. Mna kwehange na miye mo kujijimiza masulumizo kwachausa cha Mbuli Yedi ya Kulisito, kutimilana na nguvu winkigwe ni Chohile. 9Uyo nuyo achambule kachitanga chitende wantu wakwe, suko kwachausa cha ntendwa zetu zedi mna kwachausa cha mzungu wakwe mwenye na wedi uwo wa Chohile. Akachinka wedi wakwe uwo kwachausa cha Kulisito Yesu kukongela chikale isi heinati kumbwa, 10mna haluse wedi wa Chohile ugubulwa kwetu kwa kwiza kwakwe Mwambula ywetu Kulisito Yesu. Uyo kahuda nguvu za file, na kwa sila ya Mbuli Yedi kagubula pwilili ujima wa mazuwa yose.

11Chohile kanisagula nitende msigilwa na mhinya na kuwagambila Mbuli yedi. 12Kwachausa icho nivyo vikuleka miye nasulumizwa ni mbuli zino zihiye haluse mna sikogoha, kwaviya simmanya yudya nimzumile adaha kudima chiya aninkile kubula zuwa dyo udumo. 13Tozesa amahinyo yadya ye chindedi huhinyize mo uzumizi na kunga mo kulungana na Kulisito Yesu. 14Udime mbuli zedi winkigwe kwa wambizi wa Muye Ukukile ukwikala mndani mwetu.

15Saviya umanyize wantu wose wakwikala mwe isi ya Asiya wanileka mgati mwawo ni Fugelo na Hemogene. 16Zumbe awafile mbazi wantu mwe kaya ya Onesifolo, kwaviya kanisangalaza nkanana zilozize kunihoza moyo, naho haniwonele soni kwachausa che chifungo changu. 17Eze abule Lumi, kahikiliza kunilonda niyo aniwona. 18Namlombeza Zumbe amfile mbazi mwe idizuwa dyo udumo! Kumanyisa vyedi mbuli ziya zose Onesifolo anitendele kudya Efeso.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index