Search form

2 Timoseo 2

Mnkondo mkanuni ywa Kulisito Yesu

1Ivyo weye, ukwinga mwanangu, utoge mo wedi wa Chohile upatile mo kulungana na Kulisito Yesu. 2Kwa mahinyo yadya univile haukula mwa meso ya wantu walozize, yaguhe naho wahinye wantu wata chindedi, nawo wadahe kuhinya watuhu.

3Wenawe ujijimize mwe masulumizo enga mnkondo mkanuni ywa Kulisito Yesu. 4Mnkondo akugomba nkondo enege na wikazi wa mazwela mna adamanya mbuli zikungwa kwe nkondo chani amwelele mkulu ywe nkondo. 5Iviya mntu akuhigana mwe kuguluka hakwinkwa jeleko dya uhuda hanatimile miko ye misezigo. 6Mlimi akuhikiliza kulima atende ywa nkongo kuchisanya ulozo. 7Yafanyanyise ayo hulonga, kwaviya Zumbe nakwambize kumanya mbuli zose.

8Mkumbuke Yesu Kulisito ywa lukolo lwa Daudi, auyuswe saviya ikulonga Mbuli Yedi hulonga. 9Miye nasulumizwa na kutalizwa minyolo enga mbanasi kwachausa cha kulonga Mbuli Yedi. Mna ulosi wa Chohile haukutalizwa minyolo. 10Elo najijimiza mwe mbuli zose kwachausa cha wantu wa Chohile chani nawo wambulwe kwa sila ya Kulisito Yesu hamwenga na ukulu wa mazuwa yose. 11Ulosi uno ni chindedi,

Uneva chibanika hamwenga na Kulisito Yesu,

iviya nachikale hamwenga na uyo.

12Hegu chajijimiza

nachilongoze hamwenga naye.

Hegu chamlemela,

naye nachilemele.

13Hegu hachiwakanuni,

uyo asigaila kutenda mkanuni.

Kwaviya hakudaha kuhitukila mwe yadya alongile.

Mndima azumilwe ni Chohile

14Wakumbuse wantu wasekujala ulosi uno naho wafundise mwa meso ya Chohile waleke kuhigana mwe milosi viya ikulonga. Mahigano sayo yedi kwaviya yawabalanga wadya wakwetegeleza. 15Uhikilize uzumilwe ni Chohile enga mndima hena luhosa lwa kuwona soni mwe ndima yakwe naho ahinya hekwazaganya ulosi wa chindedi wa Chohile. 16Wenege ntamulizi za chihezi hezikumwagila Chohile, kwaviya wakuzitimila nawatendese hale na Chohile. 17Milosi iyo nailongwe enga kwenje dikusunguza kwenela na dikuhomontola umwili wose. Mgati mwawo ni Humenayo na Fileto. 18Awo wagisa mwe ichindedi, naho wajela nkama uzumizi wa wantu watuhu wakagamba uyuso chikugoja udamanyika kale. 19Mna chindedi cha Chohile chichimala chitogile enga yuwe dya msingi. Naho diwandikwa, “Zumbe kawamanya wantu wakwe”, naho “Chila akugamba ni ywa Zumbe, enege wavu.”

20Elo mwe nyumba nkulu mna mabakuli na viya vya chila namna vituhu vidamanywa kwa madini ya hela na ya zahabu vyajesezwa mwe mbuli zesimile izodu, vituhu vidamanywa kwa miti na vidamanywe kwa ulongo. Vyajesezwa kwa mbuli za mazwela. 21Elo uneva mntu anelengusa kwa kwepagula na mbuli zose zihiye, natende chiya chesimile kwaviya kasagulwa naho amwagila zumbe dyakwe naho kemalanya kwa ndima yedi. 22Wenege mbuli zo ubwanga, damanya yadya yakuzumilwa ni Chohile, timila uzumizi naho ikala mwe kunga na utondowazi hamwenga na wantu wose wakumlombeza Zumbe kwa moyo ulenguke. 23Lemela mahigano ya mbuli za chihezi, wemwenye kumanya kugamba yegala nkumbizi. 24Mndima ywa Zumbe hakungwa kutenda mnkumbizi. Atende kahola mwa wantu wose, adahile kuhinya naho mjijimizi. 25Wadya akuhigana nawo awafunde kwa kuhola, kwaviya Chohile adaha kuwenka luhenyo lwa kweila masa yawo na kumanya ichindedi. 26Mwe sila iyo wadaha kwizilwa ni umanyi niyo wachulupuka mwe mitego yo Mwavu awagwizize na kuwatenda wajese viya akunga.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index