Search form

2 Timoseo 3

Mazuwa yo Udumo

1Umanye kugamba, mazuwa yo udumo nayatende ni mazuwa ya nkunto. 2Kwaviya wantu nawatende wakweunga wenye, wakungisa hela, naho wata kwetunya naho wata kweduvya, naho wata kuhuluta hewekuweva welesi wawo hewekuhongeza naho ni wantu wehiye. 3Nawatende hewena ungi, hewekunga kwivanywa na wakuzigana, hewekwechinda, naho wata mpula na hewekunga yedi. 4Nawatende wata nkumbizi, naho hewekwiva dya mntu, wata kweduvya naho wata kutenda na tama za kungisa vintu wakaleka kumunga Chohile. 5Kwa kuse nawelagise enga wantu wehamwenga mwe kumvikila Chohile, mna wabela nguvu zakwe. Kwenege na wantu awo. 6Kwaviya mgati mwawo kuna wamwenga wakwengiza mwe nyumba za wantu na kuwaluvya wavyele wahezi wazamilwe ni mizigo ya masa na kukweswa ni tama zilozize. 7Wavyele awo waunga kuhina mazuwa yose, mna hawakudaha kumanya ichindedi. 8Wantu wadya wahiga ichindedi enga viya Yane na Yambule wahiganaga na Musa. Fanyanyi za wantu awo zaga, naho uzumizi wawo uhitukila kutenda wa bule. 9Mna wantu awo hawajendese, kwaviya uhezi wawo nawelagise pwilili mwa meso ya wantu. Nivyo vyendile kwa wachina Yane na Yambule.

Malagiso ya kukomeleza

10Mna weye kutimila mahinyo yangu na lujendo lwangu na viya hunga mo wikazi wangu na uzumizi wangu na ujijimizi wangu na kunga kwangu na kugoja kwangu, 11masulumizo yangu na nkunto zangu. Kumanya mbuli zinilaile kudya Antiyokiya na Ikoniya na Lisitila. Masulumizo ayo yatendese siyajijimiza, Zumbe niyo anambula mwe mbuli izo zose. 12Mntu yoyose akunga kwikala wikazi wa kumvikila Chohile mwe kulungana na Kulisito Yesu, nasulumizwe. 13Wantu wehiye na wadanti nawajendeleze kutenda wehise, wakawadanta wantu watuhu na wowo wakadantwa ni wantu watuhu. 14Mna weye wikale mwe mbuli uhinyigwe na kuzizumilisa. Kumanya niyuhi akuhinyize. 15Usekujala kugamba kukongela udodo wako kumanya Mawandiko Yakukile yakudaha kukwinka ubala chani wambulwe kwa sila ya kumzumila Kulisito Yesu. 16Mawandiko yose Yakukile yawandikwa kwa Muye wa Chohile naho yawagila kwa kuhinya, naho kufunda wantu wavu wawo na kuwogola na kuwalongoza mwe wikazi wedi wa Chohile, 17chani mntu akumsankanila Chohile atende katoga naho emalanye vitendese kudamanya chila ndima yedi.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index