Search form

2 Timoseo 4

1Nakulagiza kulongozi kwa Chohile na kulongozi kwa Kulisito Yesu akunga awakantile wantu wajima na wabanike, naho kwaviya neze kulongoza mwenye nuyo Seuta, 2jendeleza kulonga Ulosi wa Chohile wemalanye mwe chipindi chiwagile na mwe chipindi hechiwagile. Kwamila naho liganya naho funda naho jelamoyo na kuhinya kwa ujijimizi. 3Elo nakwize chipindi wantu nawalemele kwetegeleza mahinyo ya chindedi, mna nawatimile yadya wakunga kwetegeleza wakechisanyiza wahinyi walozize chani wawahinye mbuli ziya wakunga kwiva. 4Nawalemele kwetegeleza ichindedi, nawahitukile ngano za udanti. 5Mna weye usinyise mwe mbuli zose, jijimiza masulumizo damanya ndima yako ya kulonga Mbuli Yedi. Damanya indima yako vyedi vitendese.

6Chipindi changu cho kubanika chihaguhi sakame yangu naijidwe saviya walavyantambiko wakujida ntambiko ya divai kulongozi kwa Chohile. 7Sidamanya indima yangu kwa kuhikiliza na kuibinda, enga mntu akuhudana mwe nguluko sidamanya vyedi na uzumizi siudima. 8Haluse visigaila kwinkigwa ntunyo ya kuwoneka ywedi kulongozi kwa Chohile. Chilemba icho naninkigwe mwe dizuwa idyo ni Zumbe eli mlamuzi akulamula viya vikungwa, naho suyo miyedu mna nawadya wose wakugoja kwa kungisa ukuya kwakwe.

Paolo amlagiza Timoseo

9Hikiliza wize kwangu. 10Dema kaungisa mbuli za mwe isi niyo anasa aita Sesalonike. Chilete niyo aita Galatiya, na Tito naye niyo aita Dalimatiya. 11Luka uyodu ehano hamwenga na miye. Mguhe Mako wize hamwenga naye, kwaviya nanambize mwe indima yangu. 12Mna simsigila Tikiko aite Efeso. 13Umo ukeza nigaila idijoho dyangu nasaga kwa kalipo kudya Tilowa, naho unigaile viya ivitabu, vitendese viya vidamanywe kwa nchingo.

14Alekizanda yudya msana vyuma kanidamanyiza yehiye yalozize. Zumbe namlihe mwe viya adamanye. 15Wenawe umsinyise kwaviya nakauhigisa ulosi wetu.

16Umo hekanila nkanana ya nkongo nendile hahana mntu hata yumwenga anambize, wose wanasa. Namlombeza Chohile awalekele mo wihi wawo. 17Mna Zumbe nehamwenga na miye kaninka nguvu niyo nawagambila Mbuli Yedi ilongigwe pwilili mwe wantu wose wa isi ntuhu waive, ivyo sambulwa mwe mlomo wa simba. 18Zumbe na anambule mwe ndima zose zihiye anike mpeho mo uzumbe wakwe wa kwembingu. Ukulu wa mazuwa yose una uyo! Taile.

Ndamsa za Udumo

19Nilamsiza Pilisika na Akila hamwenga na wemwe kaya ya Onesifolo. 20Elasito nakasigaila Kolinto, Tilofimo naye nasimwasa Mileto kwaviya nanimnyonje. 21Sunguza kwiza chipindi che mpeho hechinati kubula.

Eubula na Pude na Lino na Kilaudiya na wantu wose wamzumile Kulisito wakulamsa.

22Wedi wa Zumbe wikale na weye mo moyo wako.

Muye wa Chohile utende hamwenga na nyuwe.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index