Search form

2 Timoseo int

ULONGOZI

Chitabu cha kaidi cha Timoseo ni baluwa ya Paolo kwa mwanampina ywakwe Timoseo. Baluwa ya kaidi ya Timoseo yawandikagwa hagihi no uhelo wo wikazi wa Paolo. Chipindi icho Paolo endaga kwechifungo kwedijeleza ko mzi wa Lumi 2Tim 1:16. Paolo endaga na wivano wa haguhi vitendese Timoseo naho nkanana zilozize amtajaga enga mwanawe Flp 2:22, 1Tim 1:2, 1:18.

Baluwa ino imgati mwe zibaluwa ntatu izo mwandikilwa ni mntu sidyo bunga dya wazumizi. Baluwa mbili ntuhu ni 1Timoseo na Tito. Mwe chipindi cho kuwandikwa kwe 2Timoseo wakulisito wendaga wakasulumizwa ni wanasi wa Lumi. Tankani nicho chihosize Paolo kufungwa kwedijeleza naye niyo amwandikila Timoseo kumgambila kugamba ajijimize masulumizo. Saviya vili 1Timoseo, Paolo amwinka makanyo Timoseo yalozize kulanga wahinyi wa udanti 1Tm 1:16-18. Naho amgambila Timoseo kugamba nakutende na vipindi vya nkondo aho nyumani 3:1.

Vimndani

Paolo akonga kwa kumlamsa Timoseo 1:1-2 akaheza amwinka moyo1:318.

Akaheza amtambalisa Timoseo atende mjijimizi 2:1-13.

Akaheza amwinka malagiso yose 2:14-26.

Atongela kwa kumwinka mafundo kulanga malailo ya vipinda vya nyumani na vyo kuyajesa 3:1-4:8.

Paolo abindiliza kwa kumwinka Timoseo ulangilizi wakwe 4:9-24.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index