Search form

3 Yohana 1

1Baluwa ino yalaila kwangu miye mdalahala chilongozi nakuwandikila weye Gayo, mbuyangu hungisa chindedi. 2Mbuyangu nakungila ujenyeze mwe mbuli zose naho utende mjima ngungulu saviya wili ngungulu mo muye wako. 3Naseleleswa hadya walukolo we dibunga dya wazumile weze wabule hano, niyo waukula mo ukanuni wako mwe chindedi, weye wajendeleza kwikala mwe chindedi. 4Hahana chintu chikunelelesa kujinka heva kugamba wanangu wekala mwe chindedi.

Gayo atogolwa kwa kuwasankanila walukolo

5Mbuyangu weye wi mkanuni chila nkanana ukawasankanila walukolo hata hegu ni wajeni kwako. 6Walukolo awo, wadiukwila bunga dya wamzumile Kulisito ne zimbuli za ungi wako. Nodamanye vyedi unawambiza saviya vikumwagila Chohile chani wajendeleze ne ntambo yawo. 7Kwaviya wakonga ntambo yawo mwe usankanilo wa Kulisito naho hawakunga wahokele wambizi wowose kulaila kwa wantu hewemzumile Chohile. 8Ivyo, suwe chaungwa chiwambize wantu sa awo chani naswi chidamanye ndima hamwenga nawo kwachausa che chindedi.

Diyotulefe na Demetiliyo

9Sidiwandikila bunga dya wamzumile Kulisito mna Diyotulefe, yudya akunga ukulu kujinka wose, alemela kuchetegeleza. 10Hadya hwizila, nanike pwilili mbuli zose akudamanya uyo akuchisezenga na kulonga mbuli za udanti mwetu! Sivyo ivyodu uyo alemela kuwagoneka walukolo we mwe ntambo, naho awachinda wantu watuhu wakuwagoneka na awabalaza kuse wantu wa bunga dya wamzumile Kulisito wadya wakunga kwambiza! 11Mbuyangu, use kwigiliza wihi, mna wigilize wedi. Mntu akudamanya yedi ni ywa Chohile, akudamanya yehiye hammanyize Chohile. 12Wantu wose wamlonga yedi Demetiliyo, heye chindedi chenye chamtogola. Suwe naswi chalavya ukuuzi wetu mwakwe, weye nawe kumanya kugamba chino chikulonga ni chindedi.

Ndamsa za kubindiliza

13Nina mbuli zilozize za kukugambila mna sikunga kukuwandikila mwe kalamu na wino. 14Nina msuhi kugamba nanisunguze kukuwona, nachilosane mlomo kwa mlomo. 15Nakungila utondowazi kwa Chohile.

Wambuya zako wakulamsa. Chilamsize wambuya zetu wose chila yumwenga yeye mwenye.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index