Search form

3 Yohana int

ULONGOZI

Baluwa ya katatu ya Yohana yawandikagwa ni msigilwa Yohana mwe chipindi cho mhilimo wa 90 AD. Yohana hakwetambalisa kugamba nuyo awandike, hantu hakwe etanga mwenye mdalahala (3Yoh 1:1). Kadamanya seiviya adamanye mwe baluwa yakwe ya 2Yohn (1:1). Vyafanyanywa kugamba Yohana awandikaga chitabu cha Mbuli Yedi iwandikwe ni Yohana na baluwa ya nkongo na baluwa ya kaidi na baluwa ya katatu umo akekala ko mzi wa Efeso. Yohana awandikaga ibaluwa ino kwa mzumizi akwitagwa Gayo. Kamtambalisa Gayo enga mmbuya na kumlagiza awasankanile wamzumile Kulisito wakutamba kujinkila hantu aho.

Vimndani

Yohana atambalisa ibaluwa yakwe (3 Yoh 1:1).

Akajika amjela moyo Gayo na kumlagiza alagise kuwasankanila walukolo (3Yoh 1:2-8).

Akajika atambalisa kulanga wantu waidi, Diotulefe na Demetilio (3Yoh 1:9-12).

Abindiliza ibaluwa yakwe (3Yoh 1:13-14).

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index