Search form

Ntendwa 10

Petulo na Koneliyo

1Nakuna mntu yumwenga akwitangwa Koneliyo, nakekala Kaisaliya, nanimkulu ywa bunga dya wankondo wa Chilumi chikwitangwa “Bunga dya Italiya”. 2Nanimtu ywa dini, uyo hamwenga nekaya yakwe nawakamvikila Chohile. Naho nakawambizisa Wayahudi wachiwa nakumlombeza Chohile chipindi choseni. 3Yendaga sachenda yamsi, umo awonaga uwoni nomsi, amwona mndima ywa kwembingu ywa Chohile pwilili akamgamba, “Koneliyo!”

4Amsinya uyo mndima ywa kwembingu kwa woga na kumuza, “Zumbe, kunambwani?”

Mndima ywa kwembingu ahitula, “Chohile kahokela malombezi yako na malavyo yako kuwambiza wachiwa, havijale. 5Haluse sigila wantu waite Yafa wakamwitange mntu yumwenga akwitangwa Simoni zina dyakwe tuhu etangwa Petulo. 6Uyo emwenyumba ya msuma mikota akwitangwa Simoni, akwikala hajihi ne bahali.” 7Mndima ywa kwembingu niyo ahalawa, Koneliyo ewetanga wandima wakwe waidi wa kukaya na mnkondo, mntu akutoza sila ya kumvikila Chohile yumwenga mwa wandima wakwe mwenye. 8Kawagambila chilaile nakuwasigila uko Yafa.

9Zuwa ditimile, umo wemwe sila wakasogeila Yafa, Petulo akwela kulanga kwedigulu mwesa mtandatu nomsi akamlombeze Chohile. 10Nakalumwa ni sala, nakonga adye nkande, umo nkande ikadamanywa, niyo engilwa ni uwoni. 11Awona mbingu ikagubuka nakuwona chintu saviya suche nkulu ikuselezwa kulaila kulanga kuno itozwa mwe ntendele nne. 12Umo namna chila namna ya nyama na vikutambala na wadege wo ulanga. 13Izwi dyamgamba, “Petulo chimala, chinja udye.”

14Mna Petulo agamba, “Zumbe havikudahika, sinati kudya chintu hachikuwagila kudigwa hegu chizavu.”

15Izwi dyamgamba naho, “Usekulonga chochose hachikuwagilwa kudigwa icho Chohile aungile chidigwe.” 16Vino vilaila nkanana ntatu, chintu icho niyo chavuzwa kwembingu.

17Umo Petulo akatenda kehelwa kuno akazungula amawono yagaze, wadya wantu wasigilwe ni Koneliyo wabunkula ikaya akwikala Simoni, niyo wachimala holwivi. 18Wetanga nakuza, “Hano hana mjeni akwitangwa Simoni Petulo?”

19Petulo nachei akajeza kukombaganya amawono ayo nayakagaze, aho Muye amgamba, “Tegeleza, hana wantu watatu wakukuzungula. 20Sunguza sela usekutenda na nkama kwita nawo kwaviya nimiye niwasigile.” 21Ivyo Petulo niyo asela akulonga nawo, “Nimiye mkuzungula. Mbasani?”

22Wahitula, “Mnkondo mkulu Koneliyo kachisigila. Ni mntu ywedi akumvikila Chohile naho atunyiswa ni Uyahudi wose. Mndima ywa kwembingu ywa Chohile kamgamba akugoneke mwe kaya yakwe, etegeleze chochose ukunga ulonge.” 23Petulo niyo awahokela wantu awenka hantu hakugona ichilo chiya.

Zuwa ditimile enukila nawo, hamwenga nawazumile wamwenga kulaila Yafa. 24Zuwa ditimile engila Kaisaliya mzi nakagojwa ni Koneliyo, hamwenga nawandugu nawambuya wahajihi agoneke. 25Umo Petulo akengila, Koneliyo amhokela, afika madi kulonozi kwakwe. 26Mna Petulo niyo amwinula. Amgamba, “Chimala, miye ni mntu du saviya weye.” 27Petulo ajendeleza kulonga na Koneliyo umo wakengila mnyumba abwila wantu walozize wechisanya hamwenga. 28Petulo awagamba, “Nyuwe wenye mvimanyisa vyedi kugamba Myahudi mwe sila yakwe yo kumlonda Chohile hakungwa kutalamkila hegu kuhangana na mntu suyo Myahudi. Mna Chohile kanilagisa kugamba nisekumwitana mntu yoyose mzavu hegu mta masa. 29Elo wize unisigile silemele. Haluse, nakuza kunitangilani?”

30Koneliyo agamba, “Mazuwa matatu yajinkile chipindi sachino, sachenda nomsi nendile hamlombeza Chohile mwe nyumba yangu. Aho mntu avikile suche ikung'ala achimala halongozi hangu 31anigamba, ‘Koneliyo, Chohile keva amalombezo yako naho kawona untu wako wedi. 32Sigila mntu aite Yafa ambase mntu akwitangwa Simoni Petulo. Nimjeni mwekaya ya Simoni mdamanya mikota akwikala mnkanda mwebahali.’ 33Elo ahadya niyo nasigila wantu, wenawe kutenda ywedi, kwiza. Haluse wose chihano halongozi ha Chohile, chagoja chitegeleze dyodyose Zumbe akusigile uchigambile.”

Ulosi wa Petulo.

34Petulo akonga kulonga, “Haluse nabunkula kugamba, nichindedi Chohile hakupagula amdamanyiza chila yumwenga saviya akudamanya kwa mtuhu. 35Wadya wakumvikila nakudamanya yedi hakukaula walaila mwe si yani. 36Mwimanya mbuli asigile kwa wantu wa Izulaeli, ikulonga Mbuli Yedi ikwigala utondowazi mwa Yesu Kulisito Mkombola Zumbe ywa wose. 37Myamanya mabuli makulu yalaile mwe si yose ya Izulaeli kukongela Galilaya, Yohana eze alonge ulosi wa ubatizo. 38Mmanya viya Yesu ywa Nazaleti, naviya Chohile amwitile Muye Ukukile na nguvu. Kabula chila hantu akadamanya yedi na kuhonya wose nawakazilwa ni yudya mwavu, kwaviya Chohile nehamwenga naye. 39Suwe chiwaukuzi mwe chila chilaile mwe si ya Izulaeli na Yelusalemu. Wamkoma kwa kumtungikwa mo msalaba. 40Mna Chohile kamuuyusa mazuwa matatu yatimile nakumtenda alaile, 41siyo kwa chila yumwenga, mna kwa waukuzi wa Chohile asagulaga, adyaga na kunywa nawo hamwenga eze auyuke. 42Nakuchunga chilonge mbuli yedi za Chohile kwa wantu na kuwagambila chindedi kugamba uyo nuyo asagulwe ni Chohile kuwakantila wajima na wabanike. 43Wawoni wose waukula mbuli zakwe wakagamba, wose wakuzumila nawalekeilwe masa yawo kwa udahi wa Zina dyakwe.”

Sawo Wayahudi wahokela Muye Ukukile.

44Umo Petulo echei akalonga, Muye Ukukile awaseila wose nawaketegeleza ulosi wakwe. 45Wayahudi wazumile walaile Yafa hamwenga na Petulo wehelwa kwaviya Chohile ketila ntunyo yakwe ya Muye Ukukile hata kwa sawo Wayahudi nawo. 46Kwaviya waweva wakatamwila lugha heikumanyika wakatogola ukulu wa Chohile. Petulo niyo alonga, 47“Wantu wano wahokela Muye Ukukile saviya vyatendaga kwetu. Niyuhi akudaha kuwachinda wasekubatizwa kwa mazi?” 48Niyo awaunga wabatizwe kwa Zina dya Yesu Kulisito. Wantu awo wawaunga wekale hamwenga nawo kwa mazuwa majeche.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index