Search form

Ntendwa 11

Ulosi wa Petulo kwa Nyumba ya kuvikila uko Yelusalemu

1Wasigilwa na wazumile watuhu wakudya Yudeya yose weva kugamba sawo Wayahudi nawo waihokela mbuli ya Chohile. 2Umo Petulo aitile Yelusalemu, wadya nawakaunga wantu wajelwe ngasu wahingana naye wakamgamba, 3“Nawimjeni mwe si ya hawajeligwe ngasu naho kudya nawo.” 4Petulo niyo awagambila vyose vilaile kukongela nkongo.

5“Umo hamlombeza Chohile mo umzi wa Yafa nasiwona uwoni. Siwona chintu chikusela hasi chikale saviya suche nkulu ikuselezwa mwe ntendele nne kulaila kwembingu, niyo chachimala hajihi namiye. 6Sisungila mndani kwa hajihi nakuwona nyama zikufugwa na nyama za kumbago nawakutambala na wadege wo ulanga. 7Niyo neva izwi dikunigamba, ‘Petulo chimala, chinja udye!’ 8Mna sigamba, ‘Sikuvidaha Zumbe, hachihali hechilenguke hegu nkande nchafu ingile mo mlomo wangu.’ 9Izwi idyo dyalonga naho kulaila kwembingu dikagamba, ‘Vintu vilenguswe ni Chohile, usekuitenda ni vizavu.’ 10Imbuli ino ilaila nkanana ntatu, ko uhelo ichintu icho chavuzwa naho kwembingu. 11Ichipindi icho, wantu watatu wasigilwe kwangu wakulaila Kaisaliya wengila hekaya nahekala. 12Naho Muye Ukukile kanigambila kugamba nite hamwenga nawo haleka nkama. Wano walukolo mfungate mkuwona wakunisindikiza, choseni niyo chaita chengila mwe nyumba ya Koneliyo. 13Kachigambila viya amwone mndima ywa kwembingu achimale mwekaya yakwe nakumgamba asigile mntu aite Yafa akamwitange mntu akwitangwa Simoni Petulo. 14Nalonga na weye vikunga vileka weye hamwenga nekaya yako mhonywe. 15Nize nikonge kulonga, Muye Ukukile awaseila saviya aselaga kwetu nkongo. 16Niyo nakumbuka Zumbe alongaga mbwani, akagamba, ‘Yohana kabatiza kwa mazi, mna nyuwe nambatize kwa Muye Ukukile.’ 17Ni pwilili kugamba Chohile kawenka sawo Wayahudi ntunyo idya achinkaga chize chizumile kwa Zumbe Yesu Kulisito, miye ni yuhi hunga nimchinde Chohile!”

18Weze weve imbuli iyo, waleka uhigani wawo nakumtogola Chohile wakagamba, “Chohile kawenka sawo Wayahudi nawo luhenyo lwa kweila masa yawo watende naujima.”

Nyumba ya kuvikila uko Antiyokiya

19Wazumile wamwenga wazagalaga kwa masulumizo wayawonaga umo Sitefano akakomwa wabula hale uko Foinike na Sipulasi na Antiyokiya kulonga mbuli iyo kwa Wayahudi awodu. 20Mna wazumile watuhu walailaga Sipulasi na Kilene waita Antiyokiya nakuilonga mbuli yedi kwa swo Wayahudi wakawagambila mbuli yedi ya Zumbe Yesu. 21Nawana nguvu ya Chohile, wantu walozize wazumila na kumhitukila Zumbe.

22Mbuli iyo iwabwila wantu wa bunga dya wamzimile Kulisito uko Yelusalemu, niyo wamsigila Banaba aite Antiyokiya. 23Eze abule na kuwona viya Chohile awajimbike wantu, kelelwa nakuwaunga wose wekale mwe ukanuni wawo kwa Zumbe mwe myoyo yawo yose. 24Banaba nanimntu mtana amemile Muye Ukukile na uzumizi na wantu walozize wamhokela Zumbe.

25Niyo Banaba ahalawa kubula Taso kumzungula Sauli. 26Eze amlondole aita naye Antiyokiya, uko kwa mhilimo mjima wantu waidi awo wadugana na wantu wa Nyumba yo kuvikila nakuhinya fyo kulu dya wantu. Nani uko Antiyokiya wanampina walozize wetangwe Wakulisito kwa nkanana ya nkongo.

27Mweichipindi icho wawoni wamwenga wabula kulaila Yelusalemu kwita Antiyokiya. 28Yumwenga mwawo akwitangwa Agabo kachimala naho kwa udahi wa Muye Ukukile kulotela kugamba nakulaile gumbo ditendese mweisi yose. Naho nailaile mo ulongozi wa Useuta wa Kilaudiyo. 29Wanampina wawona kugamba chila yumwenga egale chiya akudaha kuwambiza wazumile weyawe wakwikala uko Yudeya. 30Wadamanya ivyo, naho wawasigila Banaba na Sauli wegale hela kwa wadalahala we nyumba yo kuvikila.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index