Search form

Ntendwa 15

Mdugano uko Yelusalemu

1Wantu wamwenga kulaila Yudeya wabula Antiyokiya nakuhinya wazumile, “Hamkudaha kuhonywa kubula mjelwe ngasu saviya sigilizi ya Musa ikunga.” 2Paolo na Banaba wahigana nawo vidala, niyo vyaungwa Paolo na Banaba hamwenga na watuhu uko Antiyokiya waite Yelusalemu wakawawone wasigilwa na wadalahala mwe mbuli iyo.

3Niyo wegalwa ni wazumile, umo wakajinka Foinike na Samaliya, wagambila wantu viya sawo Wayahudi wamhitukile Chohile, mbuli ino iwatenda wazumile weleleswe vidala. 4Umo wakengila Yelusalemu wahokelwa ni wantu wazumile, wasigilwa na wadalahale nakuwagambila adamanye Chohile kujinkila mwawo. 5Mna wamwe wa wazumile wa bunga dya Mafalisayo wachimala na kugamba, “sawo Wayahudi waungwa wajelwe ngasu na kuhinywa watimile sigilizi za Musa.”

6Wasigilwa na wadalahale wadugana hamwenga kufanyanya imbuli iyo. 7Weze wajike ntamulizi ntali Petulo achimala na kugamba, “Walukolo weyangu, mvimanya kugamba chikale chijinkile Chohile anisagulaga mwenyu kulonga Mbuli yedi ya Chohile kwa sawo Wayahudi chani weve niyo wazumila. 8Chohile amanyize fanyanyi za chila yumwenga kalagisa kuwetikila sawo Wayahudi kwa kuwenka Muye Ukukile saviya achitendile suwe. 9Haungile chesimane nawo, kawausiza masa yawo kwaviya wazumila. 10Ivyo haluse, ni mbwani mkunga mumjeze Chohile kwa kuwajelekela wanampina mizigo mwe migongo haikudahika kwinulwa ni wadalahala wetu na suwe wenye? 11Sivyo ivyo! Chizumila naho chihona kwa mbazi za Zumbe Yesu, saviya weli wowo.”

12Fyo jima nadinyamala umo wakawetegeleza Banaba na Paolo wakasimwila mpituko na vilagiso adamanye Chohile kujinkila mwawo mwa sawo Wayahudi. 13Weze wabinde kulonga, Yakobo awagamba, “Walukolo weyangu netegelazani! 14Simoni kalavyanya viya Chohile akongile kulagisa kuwaunga sawo Wayahudi kwa kumsagula mntu kulaila mwawo watenda wakwe. 15Ulosi uno waligana na ulosi wa wawoni na mawandiko yakukile yakugamba,

16‘Mbuli izo zikajika nanuye, Zumbe alonga,

nanizenge uhya hema dya Daudi.

Nanizenge naho hema dyangu dichakuke

nakuyatenda mahame yatoge naho.

17Ivyo wantu wose wasigale weze kwangu,

na wantu wa sizose ntuhu woseni awo siwetanga watende wangu.

18Ivyo alonga Zumbe, atendile vino vimanyike chikale chijinkile.’

19“Ni fanyanyi zangu,” Yakobo ajendeleza, “kulonga chisekuwavinya sawo Wayahudi wakumhitukila Chohile. 20Mna, chiwawandikila kuwagambila wasekudya nkande yoyose heilenguke kwaviya ilavigwa kwe matukulu, wagosi wasekugonya wavyele wawenye wavyele nawo wasekugonywa ni wagosi wa wenye, naho wasekudya nyama ihogotolwe, hegu sakame yoyose. 21Kwaviya Sigilizi za Musa zisomwa kwa chipindi chitali mwe nyumba zo kuvikila za Chohile chila mwe Zuwa dya kuhumula na mbuli zakwe zilongwa chila mzi.”

Mawandiko kwa sawo Wayahudi wazumile

22Niyo wasigilwa na wadalahala hamwenga na wantu wazumile, wawona wagule wantu kulaila mwedifyo na kuwasigila waite Antiyokiya hamwenga na Paolo na Banaba. Wasagula wantu waidi nawaketegelezeswa ni wazumile, Yuda akwitangwa Basaba na Sila, 23niyo wegala mawandiko yano,

“Suwe, wasigilwa na wadalahala, walukolo wenyu wasigila ndamsa kwa walukolo wose welekwe sawo Wayahudi wakwikala Antiyokiya, Siliya na Silisiya. 24Chiva kugamba wamwenga walaile mwe idifyo dyetu wawavinya kwa ulosi wawo, mna hachiwasigile. 25Kwaivyo chidugana hamwenga nakwivana chisagule wantu wakuwasigila kwenyu. Nawaite hamwenga na walukolo wetu Banaba na Paolo, 26welavize ujima wawo kumsankanila Zumbe dyetu Yesu Kulisito. 27Chawasigila kwenyu Yuda na Sila, wakunga wawagambileni wowo wenye milosi iyo kwa milomo yawo idya chikuwawandikilani. 28Muye Ukukile na suwe chizumila chisekuwenkani mzigo mtuhu wowose kujinka vino vikungwa, 29msekudya nkande ilavigwe kwe matukulu, msekudya sakame, msekudya nyama ihogotolwe, naho wagosi msekugonya wavyele wa wenye wavyele nawo msekugonywa ni wagosi wa wenye. Namdamanye vitana hegu mnenega ivintu ivyo. Mpeho yedi.”

30Wenkigwe izisigilizi wahalawa na kwita Antiyokiya, uko waduganya nedifyo dya wazumile nakuwenka idya ibaluwa. 31Wantu weze waisome weleleswa ni mbuli ikuwajela moyo. 32Yuda na Sila wendaga wawoni wasimwila nawo chipindi chitali kuwajela moyo na nguvu. 33Weze wekale kwa chipindi chisiku, wawalaga na kuwalombezeza utondowazi ikaheza wauya kwa wadya wawasigile. 34Mna Sila kawona ekale hadya.

35Paolo na Banaba wahumula hadodo uko Antiyokiya, hamwenga na watuhu walozize wahinya nakulonga mbuli ya Zumbe.

Paolo na Banaba wahigana

36Hadodo Paolo amgamba Banaba, “Chuye chiwatalamkile walukolo wetu mwe chila mzi chawagambila mbuli ya Zumbe, naho chikaule wajenda vivihi.” 37Banaba nakaunga waitanye na Yohana Mako, 38mna Paolo hafanyanye kugamba nanivyedi wamguhe kwaviya hekalaga nawo kubula udumo we ndima yawo, mna ahitukaga na kuwasa uko Pamfiliya. 39Nahalaila mahigano makulu, Banaba amguha Mako niyo aita naye Sipulasi, 40Paolo kamsagula Sila nakuhalawa, akalombezezwa ni wazumile ahokele mbazi za Zumbe. 41Kajinka Siliya na Silisiya, akatogeza nyumba za kuvikila.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index