Search form

Ntendwa 16

Timoseo aita na Paolo na Sila

1Paolo katamba kubula Debe na Lisitila, uko mwanampina yumwenga endaga akekala uko akwitangwa Timoseo. Mamiyakwe nani Myahudi mkanuni mna tatiyakwe nani Myunani. 2Wazumile woseni uko Lisitila na Ikoniya waukula vyedi vya Timoseo. 3Paolo nakonga amguhe waitanye mwe ntambo, niyo amjela ngasu kwaviya Wayahudi nawakela hantu aho, nawamanya tatiyakwe ni Myunani. 4Umo wakatamba kujinka mwemizi, wawagambila wazumile sigilizi zisigilwe ni wasigilwa na wadalahala uko Yelusalemu nakuwagamba watoze isigilizi. 5Ivyo wazumile niyo wajelwa moyo mo uzumizi nakujenyela chila zuwa.

Uwoni wa msi wa Paolo uko Tilowa

6Watamba kujinka si ya Filigiya na Galatiya kwaviya Muye Ukukile hawaungile walonge mbuli mwe isi ya Asiya. 7Weze wabule mo mhaka wa Misiya, wajeza kwita kwe si ya Besaniya mna Muye Ukukile wa Yesu hawaungile waite. 8Niyo wajinka Misiya kubula Tilowa. 9Chilo icho Paolo nana uwoni nomsi nakumwona mntu ywa Makedoniya kachimala akamlombeza, “So Makedoniya uchambize!” 10Aho Paolo eze awone uwoni uwo, nachemalanya vyedi chite Makedoniya, kwaviya nachiwona kugamba Chohile kachitanga chikalonge mbuli zedi za Chohile kwa wantu wa kudya.

Uko Filipi, ulafyo wa Lidiya

11Chihalawa Tilowa kwa meli kubula Samtilaki na zuwa ditimile chengile Nekapoli. 12Kulaila uko chitamba kubula Filipi, mzi wa wilaya ya nkongo ya Makedoniya, naho ni koloni dya Lumi. Chikala mazuwa yalozize kudya. 13Mwe zuwa dya kuhumula chifosa mo umzi kubula hankanda ho mto, hantu nachikafanyanya Wayahudi waduganaga kulombeza. Chikala hasi na kulonga na wavyele wadugane hadya. 14Yumwenga mwe wadya wachivile endaga Lidiya kulaila Tiyatila, mtaga suche za langi ya zambalau. Nani mvyele akumvikila Chohile, Zumbe naye kamgubuila umanyi wakwe kusinya viya Paolo nakalonga. 15Yeye hamwenga na wantu wa kaya weze wabatizwe, kachigoneka, “Soni mwikale mkaya mwangu hegu mviwona kugamba miye ni mkanuni kwa Zumbe.” Kachitintisa chite.

Mwe Dijeleza uko Filipi

16Zuwa dimwenga umo chikaita hantu hokulombezeza, chihokelwa ni mndima mdodo ywa chivyele mta mpepo yamtendaga adahe kuwona yakwiza. Nakawapatila hela zilozize wagoli wakwe kwa kuwawonela yakwiza kuwalagula wantu. 17Kamtimila Paolo na suwe akaguta, “Wantu wano niwandima wa Chohile akulise! Wakugambila viya mkudaha kuhonywa!” 18Kadamanya ivyo kwa mazuwa yalozize, vimlekile Paolo aihiwe niyo aihutukila impepo kuigamba, “Kwa zina dya Yesu Kulisito nakunga umlawe!” Aho mpepo iyo niyo yamlawa.

19Wagoli wakwe weze wabunkule kugamba isila yawo yo kwingiza hela ita, wawagwila Paolo na Sila na kuwegala kwevilongozi mo lumpe. 20Wawegala kwa wakulu wa Chilumi na kugamba, “Wantu wano ni Wayahudi, naho wachigaila nkondo mo mzi. 21Wahinya mazwela yakuhigana na sigilizi zetu, chiwakaya wa Lumi, naho hachikudaha kuzihokela na kuzitimila.” 22Idifyo nadyo dyengila mo kuwahuta Paolo na Sila.

Niyo wakulu wawaunga Paolo na Sila wahambulwe izisuche nakuhutwa. 23Weze wahutishwe, wadulwa kwedijeleza, msinyi ywe idijeleza naye aungwa avugalise ulwivi. 24Eze ahokele isigilizi iyo, mchimaila uyo awadula kundani hale nakuwanyinya iviga vyawo mwe magoda yazamile.

25Chilogati Paolo na Sila nawakalombeza nakumchemela Chohile, wavugailwe watuhu nawakawategeleza. 26Ahadya kwalaila chisingisa chikulu chisingise umsingi we idijeleza. Aho nyivi zose zakomoka, minyololo nayo iwalawa wavugailwa woseni. 27Msinyi wedijeleza enuka, eze akaule nyivi zedijeleza zikomoka, niyo afanyanya kugamba wavugailwa wasumka, niyo aguha bamba dyakwe chani ekome. 28Mna Paolo kagutisa, “Usekwekoma! Woseni chihano!”

29Msinyi asigila taa zigalwe, engila kundani, agwa kuno akazingiza mwe viga vya Paolo na Sila. 30Niyo awalongoza kuse na kuwauza, “Mazumbe, nidamanye chibwani nihonywe?”

31Wahitula, “Mzumile Zumbe Yesu, nawe nauhonywe, weye hamwenga nekaya yako.” 32Niyo walonga mbuli yedi ya Zumbe na kwa watuhu wemwekaya yakwe. 33Mwechilo chiya msinyi kawaguha nakuwasunta nkwenje zawo, yeye hamwenga ne nyumba yakwe yose niyo wabatizwa. 34Niyo awegala Paolo na Sila kwekaya yakwe na kuwenka nkande wadye. Uyo hamwenga nekaya yakwe yose weleleswa kwa viya wamzumila Chohile.

35Mtondo wakwe wakulu wa Lumi wasigila wankondo, wakagamba “Walekeni wantu awo waite.”

36Ivyo msinyi amgamba Paolo, “Wakulu wasigila weye na Sila mlekelwe. Mwadaha kuhalawa, naho mjende mpeho.”

37Mna Paolo awagamba wadya wankondo, “Hachawonekaga wabanasi, mna chihutwa mwa meso ya wantu, naho chiwakaya wa Lumi! Niyo wachijela mwedijeleza. Vino haluse wachunga chihalawe chinyele. Sivyo ivyo! Wakulu wa Lumi wenye weze hano wachilekele.”

38Wakulu wa wankondo wegala imbuli iyo kwa wakulu wa Lumi, weze weve kugamba Paolo na Sila ni wakaya wa Lumi, wogohesa. 39Ivyo waita wakawafikile madi, niyo wawalongoza kulaila kuse kwedijeleza na kuwalombeza wahalawe homzi. 40Paolo na Sila wahalawa hedijeleza na kwita kwe kaya ya Lidiya. Uko wadugana na wazumile, wasimwila nawo mbuli za kuwajela moyo na kuhalawa.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index