Search form

Ntendwa 17

Uko Sesalonike

1Paolo na Sila watamba kujinka Amfipoli na Apoloniya na kubula Sesalonike, uko nakuna nyumba yo kuvikila. 2Kulawana na viya azwele Paolo kaita kwe nyumba yo kuvikila. Uko mwe mazuwa matatu ya kuhumula katamwila na wantu kwa milosi ya mawandiko, 3kulonga mawandiko nakuwagambila kugamba Kulisito Mkombola aungwa asulumizwe nakuuyuka. “Yuno Yesu huwagambileni,” Paolo agamba, “nuyo Kulisito Mkombola.” 4Wamwenga wahokela na kutenda hamwenga na Paolo na Sila, nivyo navyo watendile wavyele vilongozi na fyo kulu dya Wayahudi wakuvika kwa Chohile.

5Mna Wayahudi wamwenga wengila finju, wachisanya wantu wehiye mwamagwilo, wadamanya bunga nakukonga nkumbizi mo mzi. Waguluka kwe kaya ya mntu yumwenga akwitangwa Yasoni mokuwazungula Paolo na Sila wawegale kwedibunga. 6Mna weze wadunduge kuwalondola, wambuluza Yasoni na wazumile wamwenga nakuwegeila wakulu wa mzi kuno wakaguta, “Wantu wano wegala nkondo chilahantu! Haluse wengila homzi wetu, 7naye Yasoni nakawaika mwe kaya yakwe. Woseni wahigana naizisigilizi za mkulu ywa Lumi, wakagamba kuna zumbe mtuhu, zina dyakwe nuyo Yesu.” 8Kwa ulosi uno wajela nkama idifyo na wakulu womzi. 9Wakulu wawaunga Yasoni na watuhu walihe hela zikungwa walekelwe waite.

Uko Beloya

10Chilo chize chingile, wazumile wawegala Paolo na Sila Beloya. Weze wengile niyo waita kwe nyumba yo kuvikila. 11Wantu kudya nawakeva kujinka wa Sesalonike. Wetegeleza ulosi kwa kuungisa, naho chila zuwa nawakasoma mawandiko kukaula hegu viya Paolo nakalonga nichindedi. 12Wazumile walozize, na wavyele wakulu walozize wa Chiyunani na wagosi walozize wa Chiyunani wazumila. 13Mna umo Wayahudi uko Sesalonike weze weve kugamba Paolo nakalonga mbuli ya Chohile uko Beloya, wengila kudya nakukonga kutisa na kutibilinkanya idibunga. 14Aho wazumile wamwigala Paolo mpwani, mna Sila na Timoseo wekala Beloya. 15Wantu wamwigalaga Paolo wabula Aseni niyo wawogola kuya Beloya wakatenda nasigilizi kulaila kwa Paolo kugamba Sila na Timoseo wasunguze kumtimila.

Uko Aseni

16Umo Paolo akawagoja Sila na Timoseo uko Aseni, vimwihiya vidala eze awone umzi umema matukulu. 17Ivyo niyo alafya na Wayahudi mwe zinyumba zo kuvikila na sawo Wayahudi wakuvika kwa Chohile, namwo lumpe chila zuwa mwa wantu woseni wakujinka mjihi. 18Wamwenga mwa Waepikulo na Wasitoiko wahinyi wahigana naye. Wamwenga wauza, “Yuno mhezi aunga achigeze?”

Watuhu wahitula, “Awoneka akalonga mbuli za milungu mijeni.” Walonga ivyo kwaviya Paolo nakalonga mbuli za Yesu na uyuso. 19Ivyo niyo wamguha Paolo, wamwigala kwechitala cho umzi chikwitangwa Aleopago, akagamba, “Chaunga chimanye mahinyo yano mahya ukulonga. 20Vimwenga chikukwiva ukulonga nivijeni kwetu, chaunga chimanye yagaze.” 21Kwa wekazi woseni wa Aseni nawajeni nawakekala hadya waguha chipindi chawo choseni wakalonga nakwetegeleza chintu chihya.

22Paolo achimala mwe chitala chomzi nakulonga, “Nawawona kwa chila sila nyuwe wantu wa uko Aseni mwatoza dini. 23Kwaviya umo hajinka mo mzi wenyu siwona nchanja yo mkuvikila, siwona vikilo diwandikwe, ‘Kwa mlungu hekumanyika’. Mwamvikila, mna hamummanyize, uyo nuyo huwagambilani. 24Chohile, aumbile isi navyoseni vimndani mwakwe, nuyo Zumbe ywa kwembingu neisi naye hakwikala mwe nyumba za mlungu zidamanywe ni mikono ya wantu. 25Naho hakunga chochose chikudaha kumwinka kwa kumdamanyiza, kwaviya uyo mwenye nuyo akulavya wikazi na nkande na chila chintu kwa chila yumwenga. 26Kulaila kwa mntu yumwenga kaumba wantu wa si zose mwe isi nakuwatenda wekale mwe isi yoseni. Uyo mwenye kawaikiya chipindi na hantu wakunga wekale. 27Kadamanya ivyo chani wamtiile, vikadahika wamlonde kwa kupampasa. Mna Chohile he hale na hata yumwenga mwetu, 28saviya yumwenga alongaga,

‘Mndani mwakwe chekala nakujenda nakuhumula.’

Ni saviya mashaili yenyu yamwenga yakugamba,

‘Suwe naswi chiwanawe.’

29Kwaviya chiwana wa Chohile, chisekufanyanya kugamba kekala saviya umbo dya zahabu hegu dya hela hegu dya yuwe, vidamanywe kwa umanyi wa mntu. 30Chohile umo chikale nakatenda saviya hakuwona uhezi naukadamanywa kwaviya wantu na hawammanyize, mna vino haluse awaunga chila yumwenga chila hantu weile masa yawo. 31Kaika zuwa dyakukantila isi njima kwa wedi kujinkila mntu asagule. Kailavyanya imbuli ino kwa chila yumwenga kwa kumuuyusa umntu uyo!”

32Umo wakamwiva Paolo akalonga mbuli za kuuyuka, wamwenga wamseka kwa kumbela, mna watuhu wagamba, “Chakunga usimwile imbuli ino naho.” 33Paolo naye ahalawa homdugano. 34Wantu wamwenga wamwitikila nakuzumila, mgati mwawo nani Diyonisiyo, mntu ywa chitala, naho nakuna mvyele akwitangwa Damali, na wantu watuhu.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index