Search form

Ntendwa 18

Uko Kolinto

1Eze ajike aho, Paolo ahalawa Aseni kwita Kolinto. 2Uko kadugana na Myahudi akwitangwa Akila, elekwe Ponto, alaile Italiya mazuwa majeche yajinkile hamwenga na mkaziwe Pilisiliya, kwaviya Kilaudiyo kawaunga Wayahudi wakulawe Lumi. Paolo kaita akawakaule, 3nakuhumula kudamanya ndima nawo, kwaviya nakekala kwa kudamanya mahema, saviya nawakadamanya. 4Alafyaga nawo mwe nyumba zo kuvikila chila mwe mazuwa dya kuhumula, kujeza kuwakwesa Wayahudi na Wayunani.

5Sila na Timoseo weze wengile kulaila Makedoniya, Paolo kaguha chipindi chakwe choseni kulonga imbuli idya, kuwagambila Wayahudi kugamba Yesu nuyo Kulisito Mkombola. 6Weze wamhige na kumhuluta, kakupuguta iditifili mwe suche yakwe saviya kanyo nakuwagamba, “Uneva mkaga, ni lwenyu wenye! Miye simuli. Kukongela vino haluse naita kwa sawo Wayahudi.” 7Ivyo niyo ahalawa kwita kwikala mwe kaya ya Hemkaya ywa Uyahudi akwitangwa Tito Yusito, nakamvikila Chohile, kaya yakwe na ihakana na nyumba yo kuvikila. 8Kilisipo, chilongozi ywa nyumba yo kuvikila, kamzumila Zumbe, hamwenga nekaya yakwe yoseni, wantu walozize watuhu wa Kolinto weva imbuli iyo, wazumila niyo wabatizwa.

9Chilo chimwenga Paolo kezilwa ni uwoni wa Zumbe kumgamba, “Usekogoha, mna longa, naho usekuleka, 10kwaviya nihamwenga naweye. Hahali akudaha kukulumiza, kwaviya walozize we mwomzi uno ni wantu wangu.” 11Ivyo Paolo ekala uko kwa mhilimo umwenga na nusu akahinya wantu mbuli za Chohile.

12Umo Galiyo eze atendwe mkulu ywa Chilumi ywa Akaya, Wayahudi wa kudya wadugana hamwenga, wamgwila Paolo nakumwigala kwe chitala. 13Wagamba “Mntu yuno ajeza kuwakwesa wantu wamvikile Chohile mwe sila ikuhigana na sigilizi!”

14Paolo nakaunga alonge umo Galiyo akalonga kwa Wayahudi, “Uneva ino nani mbuli ihiye hegu ubanasi udamanywe, navitende vyedi kwa miye kuwaguhila nyuwe Wayahudi. 15Mna kwaviya ni mahigano ya ulosi na mazina na sigilizi zenyu wenye, nyuwe wenye mwaungwa msinyise. Sanitende mkanta wa vintu saivyo!” 16Niyo awausa mwechitala. 17Woseni niyo wamgwila Sosiseni, chilongozi ywa nyumba yo kuvikila, niyo wamtowa mwechitala. Mna Galiyo hawone ni mbuli.

Kuogola kuya Antiyokiya

18Paolo kekala hamwenga nawazumile uko Kolinto kwa mazuwa alozize, niyo awasa nakwita kwa meli Pilisiliya na Akila kwita Siliya. Umo hewenati kulawa Kenikileya kamoga umtwi wakwe kwaviya nakaika nazili.+19Wengila Efeso, uko Paolo kakulawa Pilisila na Akila. Kaita kwe nyumba yo kuvikila kulafya na Wayahudi. 20Wantu wamlombeza ekalekale, mna havyungile. 21Mna kawagambila umo akahalawa, “Uneva Chohile akaunga nanuye kwenyu.” Ivyo niyo ahalawa Efeso.

22Eze engile Kaisaliya, aita Yelusalemu nakulamsa wantu wa nyumba yo kuvikila, niyo aita Antiyokiya. 23Eze ekalekale uko, ahalawa nakujinka mzi wa Galatiya na Filigiya, akawajela moyo wanampina wose.

Apolo uko Efeso na Kolinto

24Mwechipindi icho Myahudi akwitangwa Apolo, elekagwa Isikandaliya, abulaga Efeso. Nani mntu asomile naho amanyize mawandiko. 25Nakahinywa sila ya Zumbe, kwa kungisa kwakwe kahinya kulonga vyedi ichindedi cha Yesu. Mna nakamanya mbuli za ubatizo wa Yohana uwodu. 26Kakonga kulonga kwa ukankalu mwe nyumba zo kuvikila. Pilisiliya na Akila weze wamwive, waita naye kukaya nakumhinya vyedi sila ya Chohile. 27Apolo niyo awona aite Akaya, ivyo wanampina wa Efeso wamwambiza kwa kuwagambila wanampina uko Akaya, kuwaunga wamhokele. Eze engile katenda mwambizi mkulu kwa wadya wazumile kwa wedi wa Chohile. 28Kwaviya kwa mahigano makulu kawahuma Wayahudi mwe lafyo holumpe lwa wantu kwa kuwalavyanyiza mwa mawandiko kugamba Yesu nuyo Kulisito Mkombola.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index