Search form

Ntendwa 19

Paolo uko Efeso

1Umo Apolo ne Kolinto, Paolo katamba kujinka mndani mwe si kwingila Efeso. Uko kabwila wanampina wamwenga 2wawauza, “Namhokela Muye Ukukile umo mwazumilaga?”

Wahitula, “Hachinati hata kwiva kuna Muye Ukukile.”

3Paolo auza, “Nivyedi, mhokela ubatizo wi vivihi?”

Wahitula, “Ubatizo wa Yohana.”

4Paolo agamba, “Ubatizo wa Yohana nawiyaho kwa wadya weile masa yawo, naho kawagambila wantu wa Izulaeli kumzumila yudya akunga amtimile, nuko kugamba, Yesu.”

5Weze weve ivyo, wabatizwa kwa zina dya Zumbe Yesu. 6Paolo kawajelekela mikono yakwe, Muye Ukukile awenjila, wasimwila kwa milosi mijeni na kulongela mbuli ya Chohile. 7Nawakabula wagosi mlongo na waidi.

8Paolo enjila mwe nyumba zo kuvikila na mwe myezi mitatu kalonga na wantu kwa ukankalu, akalafya hamwenga nawo kuno akajeza kuwalagisa ichindedi mo Uzumbe wa Chohile. 9Mna wamwenga wawo wawona ni uhezi naho hawazumile, na mwe idifyo dyoseni walonga vihiye mwe sila ya Zumbe. Ivyo Paolo awasa nakuwaguha wadya wanampina, naho chila zuwa nakalafya nawo mwe chumba chikulu cha mntu akwitangwa Tilanosi. 10Vino vijendeleza kwa mihilimo midi, vitendile wantu woseni nawakekala mo umzi wa Asiya, woseni Wayahudi na sawo Wayahudi, waiva mbuli ya Zumbe.

Wana Sikewa

11Chohile nakadamanya mpituko hezizweleke kujinkila mwa Paolo. 12Hata vitambala vya mwe mikono na suche nakavika nazikenkigwa wanyonje, manyonje yawalawa, mpepo nchafu nazo ziwalawa. 13Wayahudi wamwenga nawakatamba nakugulusa mpepo nawo wajeza kwa zina dya Zumbe Yesu kudamanya vino. Walonga mwe mpepo nchafu, “Nakunga kwa zina dya Yesu, dilongwe ni Paolo.” 14Wana mfungate wa Sikewa, Mlavyantambiko mkulu ywa Chiyahudi wendaga mgati mwa awo wendile wakadamanya ivyo.

15Mna mpepo nchafu yawagamba, “Simmanya Yesu, naho simmanya Paolo, mna nyuwe, mwiwahi?”

16Uyo mntu mta mpepo nchafu kawapilikila niyo awahuma nguvu. Wasumka kulaila kweikaya yakwe, walumile na suche zawo zitatulwe, wemwazi. 17Wayahudi na Wagiliki woseni na sawo Wayahudi nawakekala Efeso weva imbuli iyo, wengilwa ni woga, zina dya Zumbe Yesu niyo dyatunyiswa. 18Wazumile walozize weza, wakazumila mo lumpe lwa wantu walekeilwe masa wadamanyaga. 19Waozize na wakaloga wegala vitabu vyawo vikokwe moto mwa meso. Samani yakwe ibula matundu yakulihwa mntu zuwa dimwenga, magana mlongo milongo mishano. 20Mweisila ino ulosi wa Chohile uzagala na kutenda na nguvu.

Ngavungavu uko Efeso

21Yano yeze yaheze kulaila, Paolo awona aite Yelusalemu kugwila Makedoniya na Akaya. Agamba, “Hajika kwita uko, nitalamkile Lumi nako.” 22Kasigila wambizi wakwe waidi, Timoseo na Elasito waite Makedoniya, yeye kahumula mazuwa majeche mo mkowa wa Asiya.

23Nani mwe ichipindi chino nakulaila nkunto nkulu uko Efeso kwa chausa cha sila ya Zumbe. 24Msana heza yumwenga akwitangwa Demetiliyo kadamanya miliganyo ya wazumba wa heza wa kuvikila mlungu Atemi, ndima yakwe iyo naikawenka wandima wakwe vilozize. 25Ivyo awetanga woseni hamwenga na watuhu nawakadamanya ndima saiyo nakuwagamba, “Wagosi, Mvimanya kugamba ugoli wetu walaila mwendima ino. 26Haluse, mwaviwona nakwiva nyuwe wenye vino yuno Paolo akudamanya. Agamba milungu ikudamanywa kwa mikono ya wantu siyo milungu, naho kadaha kukwesa walozize, woseni wa hano Efeso namjihi mo mkowa mjima wa Asiya. 27Kuna nkondo ino, kugamba, ndima yetu ino naibelwe. Sivyo ivyo du, naho kuna nkondo kugamba nyumba ya mlungu Atemi naitende siyo chintu naho ukulu wakwe naubalangwe. Ulungu kuvikilwa ni chila yumwenga mwe Asiya na isi njima!”

28Idifyo dize dive ulosi uwo, wehiwa nakukonga kuguta, “Atemi ywa Efeso ni mkulu!” 29Mzi mjima umema ngavungavu. Bunga dimgwila Gayo na Alisitaliko, Wamakedoniya waidi nawakatamba na Paolo, niyo wakuguluka nawo he nyumba ya misezigo. 30Paolo nakaunga engile mwe difyo, mna wanampina wamlemeza. 31Wakulu wamwenga wa Asiya, wambuyaze, nawo nawasigila wakamlombezesa asekwelagisa kwe nyumba yemisezigo. 32Chipindi icho fyo jima nadimwe ngavungavu, wantu wamwenga nawakagutila chintu chimwenga, watuhu nawakagutila chituhu, kwaviya walozize nahawavimanyize chiwaduganye. 33Wantu watuhu waviwona kugamba Isikanda naana chakusimwila, kwaviya Wayahudi wamwika moso. Niyo Alekizanda ahungila wantu mikono wanyamale, niyo ajeza kwehonya. 34Mna weze wabunkule kugamba ni Myahudi, woseni wagutila hamwenga mwe chimwe kwa masa maidi, “Atemi ywa Efeso ni mkulu!”

35Kubindilikila, kalani wo umzi anyamaza idifyo. Agamba, “Waefeso weyangu, chila yumwenga kavimanya kugamba mzi wa Efeso ni mwika nyumba ya mlungu Atemi na ya yuwe dikuvikilwa digwele kulaila kwembingu. 36Hahali akudaha kulemela yano. Kwaivyo, mnyamale dyii naho msekudamanya chochose kwa nguvu. 37Muwaleta wano wantu hano hewebaile chintu kulaila mwe nyumba ya mlungu hegu kumhuluta mlungu ywetu. 38Uneva Demetiliyo na wandima wakwe wana dyodyose mwa mntu yoyose, china udahi na mazuwa ya chitala, masa yadaha kulahwa uko. 39Mna hegu mna chochose chikujinka viya mkunga, chilamulwe mwe midugano dya wekazi. 40Kwaviya chino chize chilaile dyelo, kuna nkondo nakulaile ngavungavu. Havikanike kwetu kwe ingavungavu iyo, naho hachidahe kwegombela vyedi.” 41Eze alonge ivyo, avugala umdugano.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index