Search form

Ntendwa 2

Kwiza kwa Muye Ukukile

1Dize dibule zuwa dya Pentekosite, nuko kugamba zuwa dya milongo mishano Yesu eze enulwe kwita kwembingu wazumile woseni wadugana hantu hamwenga. 2Aho, halaila izwi kulaila kulanga dikuvumila saviya nkung'unto, niyo yamema mwe nyumba yose umo nawekale. 3Niyo wawona chintu chikale savia myale ya moto izagale nakumdonta chila neyaho. 4Woseni niyo wamemezwa ni Muye Ukukile nakukonga kutamwila lugha ntuhu viya Muye Ukukile awadahize kulonga.

5Nahana wantu walozize wa chiyahudi wakumvikila Chohile walaile kwe si zose nawekala Yelusalemu. 6Weze weve lwasu ulo, fyo kulu dyadugana. Wose wehelwa kwaviya chila yumwenga kaweva wadya wazumile wakalonga mwe zisemo zawo wenye. 7Mokwehelwa kwawo, wagambana, “Togola wantu wano wakusimwila vino sawo Wagalilaya! 8Vyatenda vivihi naho chose chaweva wakasimwila mwe semo zetu? 9Chalawa Patiya na Mediya na Elamu, kulaila Mesopotaniya na Yudeya na Kapadokiya, kulaila Ponto na Asiya, 10Kulaila Filigiya na Pamfiliya, kulaila Misili na mizi ya Libiya hajihi na Kilene. Watuhu chiwajeni chilaila Lumi, 11woseni Wayahudi hamwenga na sawo Wayahudi watimile sila ya Chiyahudi ya kumlonda Chohile, watuhu chilaila Kilete na Uwalabuni, suwe choseni chaweva wakalonga mwe ntendwa zetu wenye mbuli nkulu Chohile adamanye.” 12Wehelwa na kususuhala, wauzana chila yumwenga, Vino nivyo mbwani? 13Mna watuhu nawakawabela kuwagamba, “Wantu wano wakolwa mpombe pya.”

Ulosi wa Petulo

14Petulo niyo achimala hamwenga nawasigilwa mlongo na yumwenga kwa izwi kulu, akonga kugutila idifyo dya wantu. Wayahudi weyangu na wose mkwikala Yelusalemu netegelezani niwagambile imbuli ino yagaze. 15Wantu wano hawakoligwe, mwawafanyanya vihiye, mtondo wa sa ntatu ino. 16Vino nivyo muwoni ywa Chohile Yoweli alongaga

17Chohile agamba vino nivyo hunga nitende mwa mazuwa yo uhelo,

Nanilavye Muye wangu kwa chila yumwenga.

Wana wenyu wa chilume na wachiche nawalonge ulosi wangu,

wana wenyu wa chilume nawawone uwoni,

wadalahala nawo nawalote sozi.

18Hata mwa watumwa wangu wose wachigosi na wachivyele,

naniwenke Muye Ukukile mwa mazuwa ayo,

nawo nawalonge ulosi wangu.

19Nanidamanye vilagiso kulanga

na mpituko hasi heisi.

Nakutende na sakame, moto na mosi uzamile,

20zuwa nadijelwe chiza,

mnenge nawo nauhitukile winkundu saviya sakame,

umo zuwa dikulise naho zuwa dyo kwizila Zumbe hadinati kwiza.

21Akajika, wantu wose nawalombeze kwa zina dya Zumbe nawakombolwe.

22Nyuwe wagosi wa Waizulaeli tegelezani, Yesu ywa Nazaleti nani mntu udahi wakwe kulaila kwa Chohile wikwa holumpe mwenyu kwa vilagiso na mpituko Chohile adamanye mwakwe. Nyuwe wenye muimanya imbuli iyo kwaviya ilaila mwenyu. 23Chohile amanyaga mzungu wakwe mwenye, kugamba Yesu kenkizwa mwe imikono yenyu, mumkoma kwa kuwalekela wantu wavu wamkome kwa kumtundika mo msalaba. 24Mna Chohile kamuyusa, kamtenda udahi wa file usekumdaha, kwaviya kalekeilwa mwa masulumizo ya file. 25Daudi kamlongela vino,

“ ‘Namwonaga Zumbe nkanana zose mwa meso yangu,

ehajihi na miye naho sanisingisike.

26Ivyo selelwa vidala,

ulosi wangu umema chinyemi.

Miye hata uneva umwili naubanike,

nanikale na msuhi,

27kwaviya weye Chohile honase mwe si ya wabanike.

Homwase mtumwa ywako mkuka awoile kuzimu.

28Kunilagisa sila ikunigala ko ujima,

uwiyaho wako wanibwedeza.’

29“Walukolo weyangu, naungwa niwagambile pwilili ichindedi mwa tate mkulu Daudi. Kabanika na kuhambwa, mbila yakwe chinanayo hano mwa mazuwa yano. 30Nani muwoni naho nakavimanya Chohile alongaga namwinke mbwani, Chohile elisaga kugamba nanimwinke yumwenga mo lukolo lwa Daudi chigoda cho useuta saviya Daudi neli. 31Daudi nakawona viya Chohile akunga atende, ivyo alonga mbuli za kuyuka kwa Zumbe Yesu Kulisito umo akagamba,

‘Hasigwe kuzimu,

mwili wakwe hauwoile mwe mbila.’

32Chohile kamuyusa yuno Yesu, suwe chose chaukula ichindedi chino. 33Kenulwa koudahi wa Chohile, Tati yakwe, naho kahokela Muye Ukukile kwakwe saviya Chohile alongaga. Vino mkuwona na kwiva haluse nivyo Muye Ukukile awajuluzize. 34Suyo Daudi aitile kwembingu, mna nuyo agambaga,

‘Zumbe alongaga kwa Zumbe dyangu,

Ikala halume hangu

35kubula niwatende wehi wako wekale hasi he viga vyako.’

36“Niyo wantu wose we nyumba ya Izulaeli wamanya kugamba yuno Yesu wamtungikaga mo msalaba nuyo atendigwe Zumbe naho Kulisito Mkombola asagulwe ni Chohile.”

37Umo wantu weze weve imbuli ino niyo wengilwa ni chinyulu mwe myoyo yawo na kulonga kwa Petulo na wasigilwa watuhu, “Walukolo wetu chitende mbwani?”

38Petulo awagamba, “Chila yumwenga ywenyu eile masa yakwe naho abatizwe kwa zina dya Yesu Kulisito, naho mkunga mlekeilwe masa yenyu niyo mwahokela Muye Ukukile uyo ntunyo. 39Chiya Chohile alongaga nawenke nyuwe hamwenga na wana wenyu, na kwa wose wehale, wose Zumbe Chohile ywetu awetange kwakwe mwenye.”

40Petulo kawalombezesa naho kwa milosi ilozese akawafunda, “Kwehonyeni mwa maya ya Chohile yakwiza mwa wantu wano wata masa!” 41Wazumile ulosi walozize wakwe niyo wabatizwa, wantu wakubula magana milongo mitatu wongezwa mwe idifyo dya wazumile. 42Wekala welavize kwa wasigilwa, wekala kwa kulungana, naho wakadya ndala na kumlombeza Chohile.

Wikazi mwa Wazumile

43Vilagiso vilozize na mpituko nazikadamanywa ni wasigilwa, chila yumwenga niyo amema woga. 44Wazumile wose nawekala hamwenga wakajesa mbuli zawo chimwe mwe chila chintu nawananacho. 45Wakataga vintu na ugoli wawo nakuwenka wantu hela viya chila yumwenga akunga. 46Zuwa hata zuwa wadugana mwe bunga hamwenga kwe Nyumba nkulu ya Chohile, naho wakadya ndala mwe zinyumba zawo, wakadya kwa mwile na myoyo ihoile, 47wakamhongeza Chohile na kubweda untu wedi wa wantu wose. Chila zuwa Zumbe nakajenyeza wakuhonywa mwe idifyo dyawo.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index