Search form

Ntendwa 20

Kubula Makedoniya na Ugiliki

1Ingavungavu idya ya Efeso ize inyamale, Paolo kawetanga hamwenga wanampina na kuwafunda kwa kuwenka moyo. Niyo ahalawa aita Makedoniya. 2Ajinka imizi idya nakuwenka moyo wantu kwa losi ulozize. Niyo abula Ugiliki, 3kekala uko kwa myezi mitatu. Nakemalanya vyedi kwita Siliya eze abunkule nakuna Wayahudi wakumtegela, awona auye kugwila Makedoniya. 4Sopatilo mwana Pilo kulaila Beloya, kaita naye, ivyo naho Alisitaliko na Sekundo, kulaila Sesalonike, Gayo kulaila Debe, Tikiko na Tilofimo, kulaila mkowa wa Asiya na Timoseo. 5Walongolaga nakuchigoja Tilowa. 6Chitamba mwe meli kulaila Filipi ize iheze ingasu ye migate heijeligwe hamila, mazuwa mashano yatimile chihangana nawo uko Tilowa, uko chikala mazuwa mfungate.

Udumo wa Paolo wa kutalamkila Tilowa

7Mwe zuwa dya nkongo dya mazuwa mfungate chisingi chidugana kudya ndala. Paolo asimwila na wantu, kwaviya nakaunga ahalawe zuwa dikutimila, kajendeleza kusimwila kubula chilo gati. 8Taa zilozize nazikalangaza kulanga mwe chumba kwe golofa chadugane. 9Mbwanga yumwenga akwitangwa Eutiko nakekala hedidilisha, Paolo nakajendeleza kusimwila, Eutiko nakasinka vidala, vimlekile akatowa mgono niyo alagala kulaila kwegolofa ya katatu kubula hasi. Weze wamwinule kabanika kale. 10Mna Paolo kasela niyo edula mlanga mwakwe akamkumbatila. Agamba, “Msekogoha, achei mjima!” 11Niyo auya kulanga, abesula mgate, nakudya. Eze asimwile nawo kwa chipindi chitali, kubula chisingi, Paolo niyo ahalawa. 12Wamwigala yudya mbwanga kukaya emjima kuno welelwa.

Kulaila Tilowa kwita Mitilene

13Suwe nachilongola na meli kwita Aso, uko nachimguha Paolo. Kachigamba kudamanya ivyo, kwaviya nakaita uko kwa kujinkila si inyaile. 14Umo achibwile Aso, chimkweza mwe meli kwita Mitilene. 15Chilawa kudya kwingila Chiyo zuwa ditimile. Zuwa dimwenga ditimile chingila Samo, zuwa ditimile chingila Mileto. 16Paolo kawona aite kujinka Efeso, chani asekwaza chipindi chochose mo mkowa wa Asiya. Nakaunga asunguze kwingila Yelusalemu mwe zuwa dya Pentekoste uneva vikadahika.

Ulosi wa Paolo kulaga wa vilongozi wadalahale wa Efeso.

17Paolo kasigila ulosi kulaila Mileto kwita Efeso, akawaunga vilongozi wadalahale wa nyumba yo kuvikila wamhokele. 18Weze wengile, awagamba, Mvimanya viya nidamanye chipindi choseni nihamwenga nanywi, kukongela zuwa dya nkongo ningile mwe mkowa wa Asiya. 19Nadamanyaga saviya mndima ywa Zumbe kwa untu woseni na mesozi yalozize chipindi chidala chezaga kwa chausa cha ubala wa Wayahudi wamwenga. 20Mvimanya kugamba silekile kuwalonga chochose chakuwambiza mna siwahinya mo lumpe na mwe izikaya zenyu. 21Silonga kwa woseni Wayahudi na sawo Wayahudi kugamba wamhitukile Chohile kwa kweila masa yawo wamzumila Zumbe ywetu Yesu. 22Vino haluse, kwa kumwiva Muye Ukukile naita Yelusalemu, simanyize chikunga chinilaile kudya. 23Sivimanya du kugamba mwe chila mzi Muye Ukukile kanilonga kugamba chifungo na nkunto vyanigoja. 24Mna sikufanyanya ujima wangu ni chintu cha kusinya kwangu, saviya kubindiliza ndima nihokele kulaila kwa Zumbe Yesu, ndima ya kulonga mbuli yedi ya wedi wa Chohile.

25“Sijinkila mwa nyuwe woseni, halonga Uzumbe wa Chohile. Haluse sivimanya kugamba hahali mwenyu naniwone naho. 26Kwaivyo nawaukwilani vino dyelo, yumwenga mwenyu anaga, miye simuli. 27Kwaviya silekile kuwagambilani viya vyoseni akunga Chohile. 28Ivyo mwesinyise mwedifyo dyoseni Muye Ukukile awaikiye nyuwe mtende wasinya wakwe. Tendani wadimi wa wantu wa nyumba yo kuvikila Chohile, adamanye mwenye kwa sakame ya Mwanawe. 29Sivimanya kugamba hajika kuhalawa, mauzi nayeze kwenyu, nayo hayasigaze mntu mwedifyo. 30Chipindi cheza wantu wamwenga mwe difyo dyenyu nawadante na kuwagulusa wanampina wawatimile. 31Msinyise, naho mkumbuke kugamba kwa mesozi yalozize, chilo na msi, sihinya chila yumwenga wenyu kwa mihilimo mitatu.

32“Haluse nawaika mwe ludimo lwa Chohile na wa ulosi wakwe wa mbazi, ukudaha kuwazenga mwe uzumizi nakuwenkani ujimbiko Chohile akuwenka wantu wakwe woseni. 33Saungaga hela zenyu hegu zahabu hegu suche. 34Nyuwe mvimanya kugamba nadamanyaga ndima kwa mikono yangu kuhokela chochose miye na mbuya zangu chaungaga. 35Siwalagisani mwe vintu vyoseni kugamba kwa kudamanyisa ndima savino chiwambize hewekwedaha, kukumbuka ulosi alongaga Yesu mwenye akagamba, ‘Kuna mwile utendese mwe kulavya kujinka kuhokela.’ ”

36Paolo eze akomeleze, afika madi nawo nakulombeza. 37Woseni nawakaila wakamkumbatila wamlage. 38Wengila chinyulu vidala kwaviya alongaga kugamba hawamwone naho. Niyo waita naye kwe meli.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index