Search form

Ntendwa 21

Paolo aita Yelusalemu

1Chiwalaga wekale mpeho niyo chahalawa. Chize chajike kutamba mwa mazi chibula Kosi, zuwa ditimile chingila Lodo, kulaila hadya chijendeleza kubula Patala. 2Uko chibwila meli ikwita Foinike, chingila nakutamba nayo. 3Chingila hantu hakudaha kuiwona Sipulasi, niyo naho chatamba kwamwenye mzi mwa Siliya. Chibula Tilo, imeli naikaseleza mizigo yakwe. 4Kudya chibwila wanampina wamwenga na kwikala nawo kwa mazuwa mfungate. Kwa udahi wa Muye wamgamba Paolo asekwita Yelusalemu. 5Mna chipindi chetu cho kwikala nawo chize chibule, chihalawa kujendeleza ne ntambo yetu. Woseni hamwenga na wavyele wawo na wana wawo, chitanya kuse komzi mnkanda mwe bahali, uko woseni chifika madi kumlombeza Chohile. 6Niyo chalagana woseni, chengila mwemeli wowo nawo wauya kukaya.

7Chijendeleza ne ntambo yetu, kulaila Tilo kubula Tolemayi, uko chiwalamsa wazumile niyo chekala nawo hamwenga kwa zuwa dimwenga. 8Zuwa ditimile chihalawa kwingila Kaisaliya. Kudya chikala mwe kaya ya mlonga wa ulosi wa Chohile akwitangwa Filipo, yumwenga mwa wantu mfungate wasagulagwa wambizi uko Yelusalemu. 9Mntu uyo nana wana wane wa chivyele hewenati kusolwa wakulonga ulosi wa Chohile. 10Nachikudya kwa mazuwa yalozize umo muwoni akwitangwa Agabo engilaga akalaila Yudeya. 11Kachibasa, aguha msipi wa Paolo, enyinya mweviga vyakwe nemikono, akagamba, “Vino nivyo Muye Ukukile akulonga, Mta umsipi uno nanyinywe savino ni Wayahudi wa Yelusalemu, naho nawamlekele kwa Sawo Wayahudi.”

12Chize chive vino, suwe hamwenga nawatuhu chimlombezesa Paolo asekwita Yelusalemu. 13Mna kahitula, “Mwadamanya mbwani, kwila savino nakunusa tama? Sikala vyedi siyo kwa kunyinywa du uko Yelusalemu mna hata kubanika kwa chausa cha Zumbe Yesu.”

14Chidunduga kumgamba usekwita, ivyo chamleka nakugamba, “Viya akunga Zumbe navidamanyike.”

15Chize chiheze kuhumula hadodo, chamalanya vyedi vintu vyetu kwa kwita Yelusalemu. 16Wamwenga wa wanampina kulaila Kaisaliya nawo chijesanya niyo wachigala hekaya ya mntu chikunga chikale naye. Mnasoni, nanimntu akulaila Sipulasi, azumile mwe mazuwa ya nkongo.

Paolo amtalamkila Yakobo

17Chize chingile Yelusalemu, wazumile wachihokela welelwa. 18Zuwa ditimile chijesanya na Paolo kwa kumkaula Yakobo, vilongozi wadalahale woseni wa nyumba yo kuvikila naweyaho. 19Paolo kawalamsa nakuwenka ulosi uchintile wa chilachintu Chohile adamanye mwa sawo Wayahudi kwa ndima yakwe. 20Weze wamwive, woseni wamtogola Chohile. Niyo wagamba, “Mlukolo ywetu Paolo, waviwona viya magana milongo ya Wayahudi wazumile, na viya wakutongela izisigilizi. 21Wagambilwa kugamba naukahinya Wayahudi woseni nawekekala kwe si za sawo Wayahudi kuleka sigilizi za Musa, kuwagamba wasekujela ngasu wana wawo hegu kutimila viya vikungwa ni Wayahudi. 22Weva chindedi kugamba kwingila. Togola, chidamanye mbwani naho? 23Vino nivyo chikunga chidamanye. Hana wantu wane hano waikiye nazili. 24Jesanya nawo utende nawo hamwenga mwe ngasu yo kulenguswa nakuwalihila, wamogwe fili zawo. Mwe isila ino chila yumwenga namanye kugamba hahana chindedi mwe ayo wagambilwe mwako, mna weye mwenye wekala kutimila sigilizi za Musa. 25Mna kwa sawo Wayahudi wazumile, chiwegaila mawandiko kuwagambila chiviwona wasekudya nkande yoyose ilavigwe majeleko kwe matukulu, hegu sakame yoyose, hegu nyama yoyose ihogotolwe, naho wasekudamanya uchilanga.”

26Zuwa ditimile Paolo kaguha wadya wantu niyo elengusa hamwenga nawo. Niyo aita kwe Nyumba nkulu ya Chohile kuwagambila yaungwa mazuwa mengahi kubula ukomelezo wa ulenguswa, umo majeleko nayalavigwe kwa chila yumwenga.

Paolo agwilwa mwe Nyumba nkulu ya Chohile

27Mna iviya mazuwa mfungate yakonga kusila, Wayahudi wamwenga kulaila mkowa wa Asiya wamwona Paolo mwe Nyumba nkulu ya Chohile. Wadijela maya idifyo jima niyo wamgwila Paolo. 28Wagutila, “Wantu wa Izulaeli! Chambizeni! Yuno nuyo mntu akwita chila hantu akahinya chila yumwenga kuhigana na wantu wa Izulaeli, sigilizi za Musa na Nyumba nkulu ya Chohile. Vino haluse kaleta sawo Wayahudi mwe Nyumba ya Chohile na kuhajela uzavu hantu hano hakukile!” 29Walonga vino kwaviya wamwona Tilofimo kulaila Efeso na Paolo mwomzi, nawo wafanyanya kugamba Paolo kamwingiza mwe Nyumba nkulu ya Chohile.

30Mzi mjima wingilwa ningavungavu, wantu nawo waguluka hamwenga, wamgwila Paolo niyo wambuluziza kuse kwe Nyumba nkulu ya Chohile. Aho nyivi ze Nyumba ya Chohile zavugalwa. 31Idibunga nadikajeza kumkoma Paolo, umo ulosi ukambwila mkulu ywa wankondo wa Chilumi kugamba wantu woseni wa Yelusalemu wana ngavungavu. 32Aho mkulu ywa wankondo aguha wakulu wamwenga na wankondo kuguluka kwedifyo. Wantu weze wamwone nawadya wankondo, waleka kumtowa Paolo. 33Mkulu ywa wankondo ambasa Paolo, amgwila, nakunga anyinywe na minyolo midi. Niyo auza, “Mntu yuno ni yuhi, naho katenda mbwani?” 34Wamwenga wa mwedifyo wagutila chimwenga, watuhu nawo chituhu. Nakuna mtibilinkanyo umtendile mkulu ywa wankondo asekumanya ichindedi chilaile, ivyo niyo awaunga wantu wakwe wamwigale Paolo kundani kwe dijeleza. 35Waita naye kubula hezintantilo, wankondo niyo wamwinula kulawana ne zingavungavu za wantu. 36Woseni nawakamtimila kuno wakagutila, “Mkome!”

Paolo egombela

37Iviya wankondo wakonga kumwigala Paolo mndani mwe dijeza, asimwila na mkulu ywa wankondo, “Nadaha kusimwila dyodyose kwenyu?”

Mkulu ywa wankondo auza, “Wasimwila Chiyunani?” 38“Weye hwi Mmisili yudya alongozaga wantu milongo mlongo mine nakuwasongaganya vino mazuzi mo luwala?”

39Paolo ahitula, “Miye ni Myahudi, selekwa Taso uko Silisiya, mkaya ywa mzi umanyike. Nalombeza nilekani nilonge na wantu.”

40Mkulu ywa wankondo amzumila, niyo Paolo achimala mwezintantilo akahunga mkono wakwe wantu wanyamale. Weze wanyamale, Paolo alonga nawo kwa Chiebulaniya,

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index