Search form

Ntendwa 22

1“Wayahudi weyangu, netegelezani hegombela kwenyu!” 2Weze wamwive asimwila Chiebulaniya kwawo, wanyamalisa, Paolo naye ajendeleza,

3Miye ni Myahudi, nelekwe Taso uko Silisiya, mna sikwila hano Yelusalemu saviya mwanampina ywa Gamalieli. Nahokelaga mahinyo makali ya sigilizi za wadalahala wetu naho naselavya kwa Chohile saviya nyuwe woseni mwili dyelo. 4Siwajela maya hata kuwakoma wantu nawakatimila isila ino. Sigwila wagosi kwa wavyele nakuwajela mwedijeleza. 5Mlavyantambiko Mkulu hamwenga ne chitala chose cha wachimaila wantu wadaha kuukula kugamba nalonga chindedi. Nahokelaga baluwa kulaila kwawo iwandikwe kwa chausa cha walukolo Wayahudi wa uko Damesiki, ivyo sita kudya hawagwile wakumzumila wendaga wekudya na kuwegala kubula Yelusalemu wakakantilwe.

Paolo asimwila uhituko wakwe

Ntendwa 9:1-19; 26:12-18

6“Umo hatamba kubula hajihi na Damesiki, mwe saa mtandatu za msi, aho ulangazi mkali kulaila kwembingu wanimulika kunizunguluka. 7Sigwa hasi niyo neva izwi dikunigamba, ‘Sauli, Sauli! Nimbwani ukunijela maya?’ 8Nauza, ‘Weye wiyuhi Zumbe?’ Anigamba, ‘Ni miye Yesu ywa Nazaleti, ukunijela maya.’ 9Wantu nachihamwenga wawona ulangazi, mna hawevile idizwi dya uyo na halonga naye. 10Nauza, ‘Nitende mbwani, Zumbe?’ Zumbe naye anigamba, ‘Chimala wite Damesiki, uko naukagambilwe chilachintu Chohile aungile udamanye.’ 11Nasihituka tuntu kwachausa cho ukuka mkulu, ivyo niyo weyangu wanitoza mkono kunilongoza kwita Damesiki.

12“Mo mzi udya nakuna mntu akwitangwa Ananiya, mntu akumtimila Chohile kwasila ya Chiyahudi nakatongela sigilizi zetu naho nakevika vidala ni Wayahudi woseni wakwikala kudya. 13Keza kwangu, anichimaila na kugamba, ‘Mlukolo ywangu Sauli, wana naho!’ Ahadya siwona naho niyo namsinya. 14Agamba, ‘Chohile ywa wadalahala wetu kakusagula weye kumanya viya akunga, kusinya mndima mta wedi, nakumwiva akasimwila kwa izwi dyakwe. 15Kwaivyo nautende mukuzi ywakwe kugambila chila yumwenga chiya uwone nakwiva. 16Elo haluse, wagoja mbwani? Chimala ubatizwe chani masa yako yauswe ukalombeza kwa zina dya Zumbe.’

Mwitango wa Paolo kulonga kwa sawo Wayahudi

17“Nasuya Yelusalemu, umo halombeza mwe Nyumba nkulu ya Chohile, nasilota sozi ya msi, 18umo simwona Zumbe, akanigambila, ‘Sunguza uhalawe Yelusalemu, kwaviya wantu wa hano hawauzumile ukuzi wako.’ 19Sihitula, ‘Zumbe, wavimanya vyedi vidala kugamba nasita kwe nyumba zo kuvikila kugwila nakuwatowa wadya nawakakuzumila. 20Naho umo mukuzi wako Sitefano akakomwa, miye mwenye naniyaho, kuwona file yakwe nakusinya suche za wakomi wakwe.’ 21Zumbe anigamba, ‘Hita, na husigile hale vidala kwa sawo Wayahudi.’ ”

22Wantu wamwetegeleza Paolo kubula akalonga vino, mna niyo wakonga kuguta kwa izwi dya kulanga, “Mlavyeni! Mkomeni! Hakungwa ekale!” 23Nawakaguta, wakadula suche zawo, nakudula tifili kulanga. 24Mkulu ywa wankondo wa Chilumi awaunga wantu wakwe wamwigale Paolo kundani kwe dijeleza, nakuwagambila wamtowe milugwa chani abunkule ni mbwani Wayahudi nawakamgutila saviya. 25Mna weze wamnyinye chani atoigwe milugwa, Paolo amgamba mkulu achimale hadya, “Havikungwa weye kumtowa milugwa mkaya ywa Lumi hejezize hata kudamanya masa?”

26Umo yudya mkulu eze eve viya, ambasa mkulu ywa wankondo nakumuza, “Wadamanya chibwani? Yudya ni mkaya ywa Lumi!”

27Ivyo mkulu ywa wankondo aita kwa Paolo nakumuza, “Nigambila, weye wi mkaya wa Lumi?”

Paolo ahitula, “Heye.”

28Mkulu ywa wankondo agamba, “Nahokelaga ukaya kwa hele zilozize.”

Paolo ahitula, “Mna miye ni mwelekwa ywa Chilumi.”

29Ahadya wantu nawakaunga wamuze Paolo wauya hanyuma, mkulu ywa wankondo naye kogoha eze abunkule kugamba Paolo nani mkaya ywa Lumi naho kamnyinya minyolo.

Paolo mwe chitala

30Mkulu ywa wankondo nakaunga amanye ichindedi cha kutenda Wayahudi wamlahe Paolo, ivyo zuwa ditimile amfungula Paolo iminyolo nakuwaunga mlavyantambiko mkulu ne chitala chijima wadugane. Niyo amguha Paolo nakumchimalisa mwa meso yawo.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index