Search form

Ntendwa 23

1Paolo asinya ichitala nakugamba, “Waizulaeli weyangu! Udahi wangu wa kusagula yedi vitendese mwe sila hwikala mwa meso ya Chohile kubula mwe dizuwa dino.” 2Mlavyantambiko mkulu Ananiya awaunga wadya wachimale hajihi na Paolo wamtowe mo mlomo. 3Paolo amgamba, “Ichindedi Chohile nakutowe, weye chiwambaza chihakigwe chokaa! Kwikala aho kunilaha kwa sigilizi, uchei hukutimila sigilizi kwa kuwaunga wanitowe!”

4Wantu nawehajihi na Paolo wamgamba, “Wamlongela vihiye Mlavyantambiko Mkulu ywa Chohile!”

5Paolo ahitula, “Waizulaeli weyangu, savimanyize kugamba nuyo Mlavyantambiko Mkulu. Mawandiko yagamba, ‘Msekulonga yehiye ya vilongozi wa wantu.’ ”

6Paolo eze awone kugamba wamwenga mwe difyo ni Masadukayo na watuhu nawo ni Mafalisayo, aguta mwe chitala, “Waizulaeli weyangu! Miye ni Mfalisayo, mwana Falisayo. Nakantilwa hano kwa chausa cha msuhi ninanawo kugamba wabanike nawauyuke!”

7Eze alonge vino, Mafalisayo na Masadukayo wakonga kulemana, idifyo nadyo dyepagula. 8Kwaviya Masadukayo wagamba wantu hawauyuke naho hahana wandima wa kwembingu hegu muye, mna Mafalisayo wazumila kwa vyoseni vitatu.

9Lwasu longezekela vitendese, wamwenga wa wahinyi wa sigilizi wa ntendele ya Mafalisayo wachimala kugombela kwa nguvu, “Hachikuwona dihiye mo umntu yuno! Tankani muye hegu mndima ywa kwembingu chindedi kalonga naye!”

10Mahigano yatendesa makali vitendile mkulu ywa wankondo ogohe na kufanyanya kugamba Paolo natatulwe. Ivyo niyo awaunga wankondo wakwe kwita kwe difyo wakamguhe Paolo kulaila kwawo wamwigale kundani kwe dijeleza.

11Chilo chiya Zumbe amchimaila Paolo nakumgamba, “Usekogoha! Kulavya ulongi wako kwa chausa changu hano Yelusalemu, waungwa udamanye naho ivyo uko Lumi.”

Wayahudi wadamanya mzungu wa kumkoma Paolo

12Mtondo utimile Wayahudi wamwenga wadugana niyo waika mwalo. Waika nazili kugamba hawadye hegu kunywa chochose kubula wamkome Paolo. 13Nawakajinka milongo mine waikiye umwalo uno hamwenga. 14Niyo waita kwa mlavyantambiko mkulu na wadalahale wakagamba, “Chika nazili hamwenga chisekudya chintu kubula chimkome Paolo. 15Haluse, nyuwe hamwenga nechitala sigilani ulosi kwa mkulu ywa wankondo ywa Chilumi kumwigala Paolo kwenyu, mketenda mwonga mbuli zakwe za chindedi. Mna nachemalanye vyedi kumkoma henati kubula hano.”

16Mna mwihwawe dye Paolo kawiva umwalo uwo, niyo aita akumgambila Paolo kwedijeleza. 17Niyo Paolo amwitanga yumwenga mwa wakulu awagamba, “Mwigale mbwanga yuno kwa mkulu ywa wankondo, ana chintu cha kumgambila.” 18Mkulu amguha nakumlongoza kwa mkulu ywa wankondo, agamba, “Mvugailwa Paolo kanitanga kunilombeza nimbuze mbwanga yuno kwako, kwaviya anachintu chakulonga kwako.”

19Mkulu ywa wankondo amtoza mkono, esenta hamwenga naye niyo amuza, “Una chibwani cha kunigambila?”

20Agamba, “Uzumbe wa Uyahudi wivana luvi wakulombeze umwigale Paolo kwe chitala, waketenda kugamba ichitala chaunga ulosi wedi wakwe. 21Mna usekuwetegeleza, kwaviya kuna wantu wakujinka milongo mine wefizize wakamgoja. Waika nazili wasekudya na kunywa kubula wamkome. Vino haluse wemalanya vyedi wagoja weye viya ukunga ulonge.”

22Mkulu ywa wankondo agamba, “Usekugambila yoyose kunigambila.” Amleka mbwanga yudya ahalawe.

Paolo egalwa kwa Mkulu ywa Chilumi Feliki

23Niyo mkulu ywa wankondo etanga wakulu waidi akawagamba, “Malanyani wankondo magana maidi waite Kaisaliya, hamwenga na wakwela falasi milongo mfungate na wata maguha magana maidi wemalanye mhalawa saa ntatu ya chilo. 24Lavyani falasi akwele Paolo naho mumbuze mpeho kwa liwali Feliki.” 25Niyo mkulu ywa wankondo awandika mawandiko yakugamba,

26“Kilaudiyo Lisiya kwa mtunywa, liwali Feliki, Ndamsa. 27Wayahudi wamgwila yuno mntu naho nawehajihi na kumkoma. Sibunkula kugamba ni mkaya ywa Lumi, ivyo nasita na wankondo kwa kumwambula. 28Nasunga nimanye nichibwani wakumlaha niyo namwigala kwechitala chawo. 29Sibunkula kugamba hadamanye dyodyose dyakumtenda akomwe hegu kujelwa mwe chifungo, ulahi ukumgwela watongelana na izisigilizi zawo wenye. 30Nize nigambilwe kuna mwalo ukujeswa kwa chausa chakwe, aho nawona nimsigile kwako. Siwagambila wakumlaha wavilonge mwa meso yako.”

31Wankondo watimila viya wagambilwe. Wamguha Paolo chilo chiya kubula Antipatili. 32Zuwa ditimile wadya wankondo wakujenda lwa viga waogola kuya kwengome nakuwalekela wakwela falasi waite naye. 33Wambuza Kaisaliya, wamwinka liwali mawandiko na kumlekela Paolo kwakwe. 34Mkulu ywa Chilumi kasoma mawandiko niyo amuza Paolo kalaila mzi wani. Eze abunkule kalaila Silisiya, 35agamba, “Nahwetegeleze umo wakukulaha waneza.” Niyo amunga Paolo asinywe mwe kaya ya liwali.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index