Search form

Ntendwa 3

Aholomale ahonywa.

1Zuwa dimwenga Petulo na Yohana waita kwe Nyumba nkulu ya Chohile sachenda nomsi chipindi cha kumlombeza Chohile. 2Hadya he nchili Ikwitangwa Nchili ntana, nahana aholomale kukongele kwelekwa. Chila zuwa nakegalwa aho akalombeze hela kwa wantu wakwingila mwe Nyumba nkulu ya Chohile. 3Eze awawone Petulo na Yohana wakengila mwe nyumba nkulu ya Chohile niyo alombeza wamwinke chochose. 4Wamtowa ziso, Petulo amgamba, “Chisinye”. 5Awasinya, akagoja kwinkigwa chintu. 6Mna Petulo amgamba, “Sina hata tundu, mna nahwinke ninanacho, kwa zina dya Yesu Kulisito ywa Nazaleti chimala ujende!” 7Amwinula nomkono wakwe wa kulume kumwambiza enuke. Ahadya nyayo na nkungu zakwe zatoga, 8enuka niyo apilika nakukonga kujenda jenda. Niyo engila mwe Nyumba nkulu ya Chohile hamwenga nawo, akajenda na kupilika kumtogola Chohile. 9Wantu naweyumo wamwona akajenda na kumtogola Chohile, 10weze wabunkule kugamba ni yudya nakalombeza, ekale hadya he Nchili ye nyumba nkulu ya Chohile, wose wehelwa na kuwona ni mpituko ni chibwani chimlaile.

Ulosi wa Petulo mwe Nyumba nkulu ya Chohile.

11Umo uyo mlombezi akatenda na Petulo na Yohana mwe tao dikwitangwa tawo dya Sulemani, wantu wehelwa nakuwagulukila. 12Petulo eze awawone awantu, awagamba, “Waizulaeli weyangu, nimbwani mkwehelwa vino, naho nimbwani mkuchisinya? Mwafanyanya ni nguvu zetu wenye hegu wedi china nawo nuwo ulekile mntu yuno ajende? 13Chohile ywa Bulahimu, Isaka na Yakobo, Chohile ywa wadalahala wetu, kamtunya mtumwa ywakwe Yesu. Mna mumwinkiza mwe mikono ya maseuta, naho mumlemela mwa meso ya Pilato, hata Pilato eze ajise kanto dyakwe dya kufungulwa. 14Uyo endaga mkuka na ywedi kulongozi kwa Chohile, mna mumlemela, niyo mwamgamba Pilato awalekeileni mkomi. 15Mumkoma yudya akuwalongoza ko ujima, mna Chohile kamuyusa, suwe chiwaukuzi mwe mbuli ino. 16Ni udahi we idizina dyakwe dimwinkile aholomale yuno kudaha kujenda. Icho muwone na kumanya vitendeka kwa uzumizi ye idizina dyakwe, uzumizi mwa Yesu nuwo umtendile mjima, vino mkuwona wose.

17“Haluse, Waizulaeli weyangu, sivimanya kugamba nyuwe hamwenga na vilongozi wenyu mumdamanya Yesu ivyo kwaviya mwendaga hamvimanyize. 18Chohile nakalonga chikale mwe wawoni kugamba Kulisito Mkombola ywakwe na asulumizwe, kadamanya vino chani vitendeke mwe sila ino. 19Kweileni masa yenyu, naho mumhitukile Chohile, awausize masa yenyu. Tendani ivyo, 20mnatenda ivyo chipindi nachize aho Chohile nawenkeni udahi mhya. Kulaila kwa Zumbe, naye namsigile Yesu Kulisito Mkombola asagulwe. 21Nekale kwembingu kubula chipindi chiya chila chintu chadamanywa uhya, viya Chohile alongaga kwa wawoni wakukile chikale. 22Musa kagamba, ‘Zumbe Chohile ywenyu nawegaileni muwoni saviya anisigile miye, nalaile mwenyu. Mwivise yose akunga awagambile mdamanye. 23Chila hemwive muwoni uyo nenegwe ni wantu wa Chohile nakukomwa.’ 24Wawoni wose kukongela Samwilu na wose wakumtimila, walongaga izimbuli zino yakulaila mwa mazuwa yano. 25Viya Chohile alongaga nawenke kwa wawoni wakwe ni yenyu, naho mwahangana mwe idilagano Chohile aikiye na wadalahala wenyu. Saviya alongile kwa Bulahimu, ‘Mo lweleko lwako naniwajimbike wantu wose mwe isi.’ 26Ivyo Chohile kasagula mtumwa ywakwe nakumsigila kwenyu nkongo kuwajimbika kwa kuwatenda wose mleke masa yenyu.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index