Search form

Ntendwa 4

Petulo na Yohana mwe Chitala.

1Petulo na Yohana nawachei wakalonga na wantu walavya ntambiko wamwenga na mkulu ywa wamizi wa nyumba nkulu ya Chohile na masadukayo wamwenga wengile. 2Nawehiwa vitedese kwaviya wasigilwa waidi wadya nawakahinya wantu kugamba Yesu kauyuka, chilagiso kugamba wabanike nawauyuke. 3Ivyo wawagwila na kuwajela mndani kubula zuwa ditimile kwaviya nadiswa kale. 4Mna walozize wevile ulosi uwo niyo wazumila, mligano wawo uloza kubula magana milongo mishano.

5Zuwa ditimile vilongozi wa Chiyahudi, wadalahala na wahinya Sigilizi za Musa wadugana Yelusalemu. 6Wadugana na Anasi mkulu ywa Walavya ntambiko na Kayafa, Yohana, Alekizanda na watuhu we mo lukolo lwa Mlavyantambiko mkulu. 7Wawachimalisa wasigilwa nakuwauza, “Mtenda vino kwa nguvu zani na kwa zina dya?”

8Petulo, akatenda kamema Muye Ukukile awahitula, “Vilongozi wa wantu na wadalahala, 9uneva dyelo mwachuza mwe mbuli zedi adamanyizwe yudya chiwete na viya ahonyigwe, 10ivyo wose mvimanye, naho wantu wose wa Izulaeli wavimanya kugamba mntu yuno kachimala mwa meso yenyu vyedi vidala kujinkila udahi wa Zina dya Yesu Kulisito ywa Nazaleti, yudya mumtungike mo msalaba, Chohile naye niyo amuyusa. 11Yesu nuyo alongigwe mwa Mawandiko kugamba,

‘Yuwe dilemelwe ni wazesi,

dihituka dikungwa vidala mwa yose.’

12Wambulwa walondwa kwakwe du, hahali mntu mwe isi yose alavigwe ni Chohile kuchihonya.”

13Wantu wa chitala wehelwa kuwawona Petulo na Yohana wamemile ukankalu, wantu hewena ukulu na umanyi. Wabunkula kugamba nawehamwenga na Yesu. 14Mna weze wamwone yudya mntu ahonyigwe kachimala hamwenga na Petulo na Yohana hawalongile chochose. 15Ivyo wawagamba wafose mwe chitala niyo wakonga kuwalafya wenye kwa wenye. 16Wauza, “Wantu wano chiwatende mbwani? Chila yumwenga mwe Yelusalemu kaimanya mpituko ino nkulu idamanywe niwowo, hachikudaha kuvilemela. 17Mna chani ulosi uno usekujendesa mwa wantu, chiwafunde wantu wano wasekulonga kwa mntu yoyose kwa Zina dya Yesu.”

18Ivyo wawetanga naho nakuwagamba wasekulonga hegu kuhinya naho mwe Zina dya Yesu. 19Mna Petulo na Yohana wawahitula, “Lamulani wenye ni chihi chedi mwa meso ya Chohile. Kuweva nyuwe hegu kumwiva Chohile. 20Kwaviya hachikudaha kuleka kulonga chintu chiwone wenye na kwiva.” 21Ivyo Ichitala chawafundisa na kuwalekela. Waviwona kugamba havikudahika kuwakantila kwaviya wantu nawakamtogola Chohile kwa yudya aholomale kuhona. 22Yudya mntu ahonyigwe endaga na mihilimo milongo mine.

Wazumile walombeza ukankalu kwa Chohile

23Petulo na Yohana weze walekelwe niyo wauya kwedifyo dyawo kuwagambila chilongigwe ni walavyantambiko wakulu hamwenga na wadalahala. 24Wazumile weze weve wahangana na kumlombeza Chohile, “Mkulu na Mumbi ywe mbingu, si na bahali na vyose viyumo. 25Kwa sila ya Muye Ukukile kulonga kwa tati yetu Daudi mtumwa ywako, umo ukagamba,

‘Nimbwani sawo Wayahudi mwingila maya,

ni mbwani wantu nawadamanya vya bule?

26Mazumbe we isi wemalanya,

vilongozi nawo wadugana

kwa kumhiga Zumbe na Kulisito Mkombola ywakwe.’

27Ichindedi Helode na Pontiyo Pilato wadugana hamwenga na sawo Wayahudi mo mzi uno wakatenda na wantu wa Izulaeli kumhiga Yesu, mtumwa ywako akukile, umtendile Kulisito Mkombola. 28Wadugana chani wadamanye chila chintu chiya weye kwa udahi wako na kunga kwako, kugamba na vilaile. 29Haluse, Zumbe, kaula wachitisa, chidahize watumwa wako chilonge ulosi wako kwa ukankalu wose. 30Chulusa umkono wako chani uhonye wantu, damanya mpituko na vilagiso kwa Zina dya Yesu mtumwa ywako akukile.”

31Weze wabinde ukulombeza kwa Chohile, hantu naweli hasingisika. Wose niyo wamemezwa Muye Ukukile nakukonga kulonga ulosi wa Chohile kwa ukankalu.

Wazumile wahangana mwe vintu vyawo.

32Fyo dya wazumile nawekevana mwe zifanyanyi na mwe myoyo. Hahali hata yumwenga mwawo agambile chintu ananacho ni chakwe mwenye, mna wahanganila vintu vyawo wananavyo. 33Kwa nguvu nkulu wasigilwa waukula kuyuka kwa Zumbe Yesu, Chohile naye kawajimbika wose. 34Mwedifyo dyawo nahehena mntu akaunga chintu. Wadya wata nkonde hegu nyumba wazitaga, hela wahokele wegala kwedifyo, 35nakuwenka wasigilwa, izihela izo zipangilwa kwa chila yumwenga viya akunga.

36Ivyo Yusufu, mlawi elekwe Sipulasi etangwe ni wasigilwa Banaba, nuko kugamba “Akujela moyo”, 37kataga nkonde yakwe niyo awenka wasigilwa izihela.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index