Search form

Ntendwa 6

Wambizi Mfungate

1Mazuwa ayo, umo wanampina wakajenyela, kwendaga na mang'ung'uziko mgati mwa wadya Wayahudi wakulonga chigiliki na wadya wakulonga Chiebulaniya. Wadya wendaga akalonga Chigiliki na wakang'ung'uzika kugamba wavyele wabanikilwe ni wagosi zawo nawakajalwa mo kuwapangila mwe viya wakunga chila zuwa. 2Ivyo wadya wasigilwa mlongo na waidi niyo wetanga hamwenga na wanampina na wazumile nakuwagamba, “Siyo vyedi suwe chileke kulonga mbuli yedi ya Chohile chisinye mbuli za hela. 3Ivyo, walukolo, sagulani wantu mfungate mgati mwenyu mkumanya wamema Muye Ukukile na umanyi chiwatende wakunga watimile imbuli ino. 4Suwe wenye chitende na chipindi chitali cha kulombeza kwa Chohile na kulonga mbuli zedi za Chohile.”

5Idifyo jima dya wazumile dibweda viya waungile awasigilwa, elo wamsagula Sitefano, mntu amemile uzumizi na Muye Ukukile, watuhu ni Filipo, Plokolo, Timoni, Pamena na Nikolawo mhituki wa Antiyokiya ahitukile kutimila dini ya Chiyahudi. 6Idifyo diwegala kwa wasigilwa, wawalombezeze kwa Chohile nakuwajelekela mikono.

7Mbuli ya Chohile niyo yajendeleza kuzagala. Wanampina wajenyela vitendese, walavya ntambiko walozise wahokela uzumizi.

Sitefano agwilwa.

8Sitefano, ajimbikiswe ni Chohile, naho amemile nguvu, kadamanya mpituko na vilagiso vilozize mwa wantu. 9Mna wantu wasiku walaila chani wahigane na Sitefano. Mgati mwa wantu awo wendaga ni wantu wanyumba ya kuvikila ikwitangwa Mahulu, naina Wayahudi wakulaila Kilene na Wasikandaliya. Wawo hamwenga na watuhu wakulaila Silisiya na Asiya nawakamlaha Sitefano. 10Mna wadunduga kumhuma kwachausa cha umanyi wakwe na kwachausa cha Muye Ukukile amlongoze Sitefano kulonga, hawamlemele. 11Ivyo wawafumbasa wantu wamwenga wagambe, “Chimwiva akamhiga Musa na Chohile.” 12Elo niyo wawasongaganya wantu na wadalahala, na wahinya Sigilizi. Wamgwila Sitefano nakumwigala kwechitala. 13Niyo wegala wantu waukule udanti kugamba, “Mntu yuno chila nkanana nakahuluta Nyumba ya Chohile, na Sigilizi ya Musa.” 14Chimwiva akagamba, Yesu ywa Nazaleti nagwise Nyumba ya Chohile nakuhitula mazwela yatendigwe ni Musa. 15Wose wekalaga mwe Chitala wamsinya Sitefano nakumwona uso wakwe wikala saviya mndima ywa kwembingu.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index