Search form

Ntendwa 7

Ulosi wa Sitefano

1Mlavyantambiko mkulu amuza Sitefano, “Vino ni chindedi?”

2Sitefano ahitula, “Walukolo na watate, netegelazani, umo mkale ywetu Bulahimu henati kwita kwikala Halani, Chohile atakate kamlaila Bulahimu uko Mesopotaniya 3nakumgamba, ‘Yase ikaya yako na isi wite kwe si hunga hulagise.’ 4Niyo ayasa isi yakwe niyo aita Halani. Tati yakwe Bulahimu eze abanike, Chohile kamsamiza amwigala kwe isi mkwikala vino haluse. 5Chohile hamwinkile Bulahimu hantu hohose hatende ulisi wakwe mwenye, henkigwe hata ntendele, mna Chohile amgambilaga namwinke itende yakwe hamwenga na lukolo lwakwe. Chohile akadamanya ivyo Bulahimu nahena mwana. 6Vino nivyo Chohile amgambaga, ‘Cheleko chako nachikale kwe si ya wenye, uko nawatende watumwa nakudamanywa vihiye kwa mihilimo magana mnane. 7Mna naniwakantile wadya wantu wose wakunga wawatendeni watumwa. Akajika naniwalavye mwe isi iyo chani weze wanisankanile hantu hano.’ 8Niyo Chohile amwinka lagano dya ngasu. Bulahimu niyo amjela ngasu Isaka mazuwa mnane eze elekwe. Isaka naye amjela ngasu mwanawe Yakobo, Yakobo naye awajela wanawe mlongo na waidi, tati yetu chizwele we ichipindi chino chinanacho.”

9“Wana Yakobo wengila finju kwa mlukolo ywawo Yusufu na kumtaga atende mtumwa uko Misili. Mna Chohile endaga hamwenga na Yusufu, 10nakamusiza nkunto zose adugane nazo. Yusufu eze alaile mwa meso ya Falao zumbe ywa Misili, Chohile amjimbika na kumwinka umanyi, zumbe naye amwinka Yusufu uzumbe we isi na ukulu wo ugoli wose. 11Niyo kwagwa gumbo mwe isi yose ya Misili na Kanani, itendile watati zetu wanyale vidala kwa kuswesa nkande, 12Yakobo eze eve kugamba Misili kuna nkande niyo awasigila wanawe, watati zetu, mo kutalamka kwawo nkanana ya nkongo. 13Mwe ntambo ya kaidi, Yusufu niyo etambalisa kwa walukolo wakwe, Seuta ywa Misili naye amanya ulukolo lwa Yusufu. 14Yusufu niyo amsigila tati yakwe Yakobo, kugamba, ulukolo lose lukubula wantu milongo mfungate na washano vino, wabule Misili. 15Yakobo niyo aita Misili, uko yeye hamwenga na wanawe wabanikila uko. 16Wakuzikilwa Shekemu mwe mbila agwile Bulahimu kulawa mwe lukolo lwa Hana kwa chiyasi cha hela.

17“Wantu nendile wongezeka kudya Misili umo Chohile akadamanya ndagano amgambilaga Bulahimu. 18Niyo kwalaila zumbe hemmanyize Yusufu akongile kuilongoza Misili. 19Awadamanyiza chijilajila watati zetu na kuwadamanya vihiye, kuwaunga wawaike kuse watiti wawo wabanike.” 20“Musa, mwana mtana vidala, elekagwa mwe chipindi chino, kasinywa vyedi kwawo kwa myezi mitatu, 21eze alavigwe kuse niyo mwana chivyele ywa Seuta Falao amlogota na kumlela akule. 22Musa niyo ahinywa umanyi wose wa Chimisili, naye niyo atenda mntu mkulu mwe milosi na ntendwa.”

23“Musa eze abule mihilimo milongo mine awona akaule ntendwa wakudamanywa Waizulaeli weyawe. 24Awona yumwenga akadamanywa vihiye ni Mmisili, niyo akumwambiza na kumvuziza Mmisili uyo kwa kumkoma. 25Nakamanya wantu wakwe nawamanye kugamba Chohile namjeseze awatende walekeilwe mna hawabunkule. 26Zuwa ditimile awona Waizulaeli waidi watowana, niyo ajeza kuwalamwila na kuwagamba, ‘Wagosi tegelezani, nyuwe mwi wamwe, ni mbwani mkudamanyizana yehiye?’ 27Mna yudya na kamtowa mnyawe niyo amsindika Musa hankanda, na kumuza, ni yuhi akutendile mkanti ywetu uchilamwile? 28Wonga unikome saviya umkomile yudya Mmisili gulo? 29Musa eze eve ivyo, aisumka isi ya Misili na kwita si ikwitangwa Midiyani, uko keleka wana waidi.

30“Mihilimo milongo mine ize ijinke mndima ywa kwembingu ywa Zumbe amlaila Musa heluwala mwe moto wa kasaka kakuhya hajihi na lugulu lwa Sinai. 31Musa kehelwa chiya awone niyo akasogeila akasaka ako asinye vyedi chikulaila. Mna niyo eva izwi dya Zumbe, 32‘Miye ni Chohile ywa watati zenyu, Chohile ywa Bulahimu na Isaka na Yakobo’. Musa azingiza kwa woga naho haungile kuhasinya. 33Zumbe amgamba, vula ivilatu vyako, hano uchimale hakukile. 34Siwona viya wantu wangu wadamanyizwe vihiye uko Misili, siva viya wakung'ung'uzika, ivyo siza husigile wite Misili, nonga walekeilwe.

35“Musa nakalemelwa ni wantu wa Izulaeli, wakamuza, ni yuhi akutendile chilongozi na mlamuzi? Nuyo asigilwe ni Chohile kulongoza wantu na kuwatenda walekeilwe kwa kwambizwa ni mndima ywa kwembingu ywa Zumbe amlaile mwa kasaka kakuhya. 36Kawalongoza wafose mwe isi ya Misili, kadamanya vilagiso na mpituko uko Misili na bahali inkundu na kwa mihilimo mine koluwala. 37Musa nuyo agambile wantu wa Izulaeli kugamba, Chohile nasigile muwoni saviya miye, naho natende yumwenga mwenyu. 38Umo Waizulaeli wadugane ho luwala, Musa neyuko saviya msigilwa hamwenga na watati zetu, mndima ywa kwembingu naye alongaga naye ho ulugulu lwa Sinai nakuhokela ulosi wa Chohile achigaile.

39“Mna watati zetu walemela kumwiva, wamsenta hankanda waunga wauye Misili. 40Wamgamba Haluni, chidamanyize mlungu akunga achilongoze, hachikumanya chimlaile Musa achilongoze kulaila Misili ni chibwani. 41Niyo wadamanya tukulu dya njeku, nakuivikila wakabweda chiya wadamanye. 42Ivyo Chohile awahituka na kuwatenda wavikile ntondo za kwembingu saviya iwandikwe mwe vitabu vya wawoni, Wantu wa Izulaeli, nasuyo miye mnichinjize na kunilaviza nyama zenyu kwa mviko kwa mihilimo milongo mine kwenyika. 43Nadyo idihema dya Nuwe namwinula kumbi dwa mlungu Moleki hamwenga na tukulu dya ntondo mlungu ywenyu Lefani yumwe, matukulu mdamanye nayo ifile. Naniwegale hale na Babeli.

44“Watati zetu nawadamanya hema dya ukuzi wa Chohile uko koluwala. Nadidamanywa viya Chohile aungile, viya Musa alagiswe. 45Aho kale watati zetu wahokelega idihema kulaila kwa watati zawo wadigale kwa Yoshuwa nakuguha si mwemikono ya wanasi naweyumo waguluswe ni Chohile mo lujendo. Niyo dyekala uko kubula mwe chipindi cha Daudi. 46Daudi ankagwa kuhingizwa ni Chohile, niyo amlombeza amzengele hantu hakwikala uyo Chohile ywa Yakobo. 47Mna nani Sulemani amzengele nyumba.

48“Chohile ywa kulanga hakudaha kwikala mwe nyumba izengigwe ni mikono ya wantu, saviya muwoni akulonga,

49‘Mbingu ni chigoda changu cho uzumbe, alonga Zumbe, isi nayo naika iviga vyangu.

Ni nyumba ihi ukunga unizengele?

Nihahi hunga nikale?

50Vintu vino vyose sividamanya mwenye?’ ”

51Sitefano ajendeleza kulonga, “Nyuwe hemkwiva, myoyo yenyu ivivihi! Nimbwani hemkwiva ulosi wa Chohile, mwikala saviya wadalahala wenyu, nyuwe nanywi mwamlemela Muye Ukukile. 52Togolani! Kuna muwoni yoyose wawadalahala wenyu hawamsulumize? Wakoma wasigilwe ulosi ni Chohile, walongaga chikale wizilo wa mtumwa wakwe wa chindedi. Nyuwe nanywi mumhituka na kumkoma. 53Ninyuwe mwahokelaga sigilizi ya Chohile mwinkigwe kwa sila ya wandima wa kwembingu, mna hamkuzitimila.”

Sitefano atoigwa mayuwe

54Wadya wemweichitala weze wamwetegeleze Sitefano, niyo wengila maya vidala. 55Mna Sitefano amemile Muye Ukukile, asinya kulanga nakuwona ukuka wa Chohile, Yesu naye kachimala halume ha Chohile. 56Awagamba, “Kaulani, nawona mbingu igubuka naho Mwana ywa Adamu ehalume ha Chohile.”

57Woseni mwe chitala waguta wagubika magutwi nemikono yawo wakamgulukila. 58Wamlavya mo mzi niyo wamtowa mayuwe. Waukuzi niyo wasa suche zawo kwe mbwanga akwitangwa Sauli. 59Wajendeleza kumhuta mayuwe Sitefano umo akamwitanga Zumbe, “Zumbe Yesu, hokela umuye wangu” 60Afika madi akamgutila, “Zumbe, usekufanyanya masa yano wakudamanya, naye niyo abanika.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index