Search form

Ntendwa 8

Sauli avinya wantu

1Sauli mwa amazuwa ayo wantu we mwe Nyumba yo kuvikila wakonga kusulumizwa. Wazumile wose, ukaleka wasigilwa wamwaganikana mwe mizi ya Yudeya na Samaliya. 2Wantu welavize kwa Chohile wamhamba Sitefano wamwombolezeza kwa ndilo nkulu.

3Mna Sauli nakonga abinde wantu wose wa bunga dya wamzumile Kulisito, kaya kwa kaya kuwabuluza wazumile wagosi kwa wavyele kuse na kuwajela mwedijeleza.

Mbuli yedi ya Chohile yasimwilwa Samalia.

4Wazumile wazagale wabula chila hantu wakulonga mbuli ya Chohile. 5Filipo kaita komzi mkulu wa Samaliya na kulonga mbuli za Kulisito Mkombola kwa wantu wauko. 6Mafyo ya wantu wamwetegelezesa Filipo nakukaula mpituko nakadamanya. 7Mpepo nchafu ziwalawa wantu walozize kwa kugutisa, viwete nawaholomale walozize wahonywa. 8Ivyo nakuna chinyemi chikulise mo mzi uwo.

9Nahana mgosi yumwenga akwitangwa Simoni akwikala mo mzi uwo, Wasamaliya nawakamwehelwa kwausai wakwe. Nakegamba ni mntu mkulu, 10chila yumenga mo mzi nawakamsinyisa mgosi uyo wagamba “Ni mntu mta udahi wa Chohile ukwitangwa ‘Nguvu nkulu.’ ” 11Nawakamwona ivyo kwaviya nawakamwehelwa tangu chikale kwausai wakwe. 12Mna weze wazumile Filipo mwe mbuli yedi ya Uzumbe wa Chohile ya Yesu Kulisito niyo wagosi kwa wavyele wabatizwa. 13Simoni naye kazumila, eze abatizwe ekala hajihi na Filipo, niyo ehelwa mpituko nkulu na vilagiso vikudamanywa ni Filipo.

14Uko Yelusalemu wasigilwa weva kugamba wantu wa Samaliya wahokela ulosi wa Chohile, ivyo wawasigila Petulo na Yohana wawabwile. 15Weze wengile wamlombeza Chohile awengize Muye Ukukile wazumile. 16Kwaviya nahahana hata yumwenga engilwe ni Muye Ukukile, nawabatizwa du kwa Zina dya Zumbe Yesu. 17Petulo na Yohana niyo wawajelekela mikono wahokele Muye Ukukile.

18Simoni niyo alavya hela kwa wasigilwa eze awone wazumile wahokela Muye Ukukile weze wajelekelwe mikono ni Petulo na Yohana, 19nakuwagamba, “Ninkani udahi uno chani nami hajelekela mntu mikono ahokele Muye Ukukile.”

20Mna Petulo amhitula, “Weye hamwenga neizihela zako mkadulwe kwe bome hedina uhelo kwaviya wafanyanya kugamba jeleko dya Chohile dyagulwa kwa hela. 21Weye huna ntendele yoyose naho wedi mwe mbuli ino, kwaviya moyo wako hauchumile kulongozi kwa Chohile. 22Leka ubala wako wihiye, naho mlombeze Chohile nakulekeile kwa fanyanyi zako za chintu sachino. 23Kumema finju naho wimfungwa ywa masa.”

24Simoni awagamba Petulo na Yohana, “Nilombezezani kwa Zumbe, chani mbuli zino zose mlongile zisekunilaila.”

25Weze wajike kuukula na kulonga mbuli ya Zumbe, Petulo na Yohana waogola kuya Yelusalemu. Mweisila wakauya walonga mbuli zedi za Chohile mwekaya zilozize za Samaliya.

Filipo na mkulu ywa Kushi

26Mndima ywa kwembingu ywa Zumbe kalonga na Filipo akamgamba, “Kwemalanye wite kwamwenye mzi, kwesila ikwita Gaza kulaila Yelusalemu.” 27Filipo emalanya, akonga ntambo. Chipindi icho mntu Mwisiopiya towashi mdamanya ndima mwa zumbe mkulu ywa Kushi nakatamba kuya kaya kwakwe. Nakalaila Yelusalemu kwekumvikila Chohile. 28Umo akatamba nemwelingisha dyakwe. Nakasoma chitabu cha muwoni Isaya. 29Muye Ukukile alonga na Filipo, “Sogela hajihi nedilingisha utende hajihi nadyo.” 30Filipo adigulukila nakumwiva akasoma chitabu cha muwoni Isaya. Amuza, “Kuchimanya icho ukusoma?”

31Mntu uyo amhitula, “Nanimanye vivihi hehena mntu wakunivilikiza?” Niyo amunga Filipo akwele mwedilingisha wekalanye. 32Mawandiko nakasoma nayakagamba,

“Saviya ngoto ikunga ichinjwe,

saviya mwanangoto anyamale akumonywa mazoya,

hasimwile ulosi.

33Wamtila na kunyimwa wedi.

Hahali nadahe kulongela mwe cheleko chakwe,

kwaviya ujima wakwe usigwa mwe isi.”

34Mkulu uyo amuza Filipo, “Nigambila, muwoni yuno alonga kumlanga yuhi? Elongela mwenye hegu mntu mtuhu?” 35Filipo niyo akonga kulonga, kukongela hantu hano hamawandiko, amgambila mbuli yedi ya Yesu. 36Umo wakatamba mwesila wabwila hantu hana mazi, mkulu uyo agamba, “Hano hana mazi, nichibwani chikunichinda nisekubatizwa?” 37Filipo amgamba, “Wadaha kubatizwa uneva wazumila kwa moyo wako wose.” Ahitula, “Nazumila, nazumila kugamba Yesu Kulisito ni Mwana ywa Chohile”

38Mkulu uyo achimalisa idilingisa, niyo Filipo hamwenga naye waita kwa mazi, Filipo ambatiza. 39Weze walawe mwa mazi Muye wa Zumbe amguha Filipo. Mkulu uyo hamwone naho, mna niyo ajendeleza noutafi wakwe kuno amemile mbwedo. 40Filipo awonekana Azota, aita Kaisaliya mwesila chila mzi asimwila na wantu Mbuli Yedi ya Chohile.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index