Search form

Ntendwa 9

Kuhitukila kwa Sauli

Ntendwa 22:6-16; 26:12-18

1Sauli nakajendeleza kuwatisa kunga kuwakoma wanampina wa Zumbe. Niyo aita kwa Mlavyantambiko mkulu 2nakulombeza baluwa abule Damesiki engile mwe nyumba zo kuvikila akalonde Wayahudi nawakamtimila Zumbe awagwile wagosi kwa wavyele awavuze Yelusalemu.

3Sauli akabula hajihi nomzi wa Damesiki, aho atoigwa nilumwemwe kulaila kulanga kwembingu. 4Niyo agwa hasi nakwiva izwi dikumgamba, “Sauli, Sauli nimbwani ukunijela maya?”

5Amuza, “Zumbe weye wiyuhi?”

Idizwi dyagamba, “Nimiye Yesu ukunijela maya.” 6“Mna chimala ubule komzi, naugambilwe ivyo ukungwa udamanye.”

7Wantu nawakatamba na Sauli nawachimala, hawalongile dyodyose, weva idizwi mna hawawone yoyose. 8Sauli achimala nakugubula meso, mna nahakuwona. Wamtoza mkono nakumwigala Damesiki. 9Kwa mazuwa matatu hawone, hadile naho hanywele chintu.

10Nakuna mwanampina uko Damesiki akwitangwa Ananiya, nakalota nomsi Zumbe asimwila naye, “Ananiya” Ahitula, “Zumbe nihano.”

11Zumbe amgamba, “Hita hesila ikwitangwa ichumile, mwe nyumba ya Yuda uza mntu akulaila Taso akwitangwa Sauli vino haluse amlombeza Chohile, 12mo uwoni kawona mntu akwitangwa Ananiya akengila na kumjelekela mikono chani awone naho.”

13Ananiya ahitula, “Zumbe wantu walozize wanigambila mbuli za mntu yuno, naho mweviya awadamanyize vihiye wantu wako wa Yelusalemu. 14Naho keza Damesiki asigilwe ni walavyantambiko wakulu kuwagwila wose wakukuvikila.”

15Zumbe amgamba, “Hita, kwaviya simsagula mtu uyo anisankanile, chani Zina dyangu dimanyike mwa sawo Wayahudi na maseuta na wantu wa Izulaeli. 16Naho nanimlagise vyose akunga asulumizwe kwa chausa che dizina dyangu.”

17Ivyo Ananiya aita, engila mwekaya neli Sauli nakumjelekela mikono. Agamba, “Sauli, Zumbe Yesu, akulaile mwesila ukeza kuno kanisigila. Kanisigila uwone naho nakumemezwa Muye Ukukile.” 18Aho, vintu vikale saviya magome ya samaki yalagala kulaila mwameso ya Sauli, niyo awona naho. Achimala nakubatizwa, 19eze adye, niyo apata nguvu vituhu.

Sauli alonga uko Damesiki.

Sauli niyo ekala kwa mazuwa majeche hamwenga na wanampina wendile uko Damesiki. 20Kaita kwenyumba zo kumvikila Chohile nakukonga kumlonga Yesu kugamba ni mwana ywa Chohile.

21Woseni wamwivile wehelwa wakauza, “Suyo yudya nakawakoma wadya wakumvikila Yesu uko Yelusalemu? Naho habasize kugwila nakuwavuza wantu awo kwa walavyantambiko wakulu?”

22Mna Sauli kajendeleza kutende na nguvu, naviya alongile pwilili kugamba Yesu ni Kulisito kutenda Wayahudi nawakekala Damesiki wasekumhitula.

23Mazuwa yalozize yeze yajinke, Wayahudi wekala hamwenga nakudamanya ubala wa kumkoma Sauli, 24mna Sauli agambilagwa ubala wawo. Chilo na msi nawakadima izinyivi chani wamkome. 25Mna zuwa dimwenga nechilo wanampina wa Sauli wamguha na kumsumsa kwa kumjisiza mwe lupwapwazi lwa chiwambaza, na kumseleza mwe gahu na luzigi kuse kwe chiwambaza.

Sauli uko Yelusalemu

26Sauli nakaita akahangane na wanampina. Mna nawakamwogoha, hawamzumile kugamba naye ni mwanampina. 27Niyo Banaba niyo eza amguha Sauli amwigala kwa wasigilwa Awagambila viya Sauli amwone Zumbe mwesila, na viya asimwile naye. Naho awagambila viya Sauli asimwile mbuli zedi za Chohile kwa ukankalu uko Damesiki mwe Zina dya Yesu. 28Ivyo Sauli ekala hamwenga nawo niyo aita mwe Yelusalemu yoseni wakalonga ulosi wa Zumbe kwa ukankalu. 29Naho kalonga na kuhigana na Wayahudi wakusimwila Chigiliki, mna nawakonga wamkome. 30Wazumile weze weve imbuli iyo, wamwigala Sauli Kaisaliya wamleka aite Taso.

31Chipindi icho bunga dya wamzumile Kulisito dya Yudeya na Galilaya na Samaliya nadizengwa na kukula mwe kumvikila Zumbe, nakujenyela dikajelwa moyo ni Muye Ukukile.

Petulo uko Lida na Jopa.

32Petulo katamba chila hantu, niyo awatalamkila wantu wa Chohile wakwikala Lida. 33Uko abwila mntu yumwenga aholomale akwitangwa Aineya, hedahile kwinuka mo lusazi kwa mihilimo mnane. 34Petulo amgamba, “Aineya,.” “Yesu Kulisito akutende mjima. Inuka utandike ulusazi lwako.” Aho Aineya enuka. 35Wantu woseni nawekala Lida na Shaloni wamwona nakumhitukila Zumbe.

Doka ahonywa

36Uko Yafa nakuna mvyele akwitangwa Tabita, nanimzumizi. Zina dyakwe Chiyunani ni Dokasi nuko kugamba “mpala”. Kajeseza chipindi chakwe choseni kudamanya yedi na kwambiza wachiwa. 37Ichipindi icho katenda mnyonje niyo abanika. Umwili wakwe uhakwa mazi niyo wagonezwa kwegolofa. 38Yafa nasiyo hale kulaila Lida, wanampina uko Yafa weva kugamba Petulo eyuko Lida, niyo wasigila wantu waidi wakamgambe abule kwawo. 39Ivyo Petulo niyo aita, eze abule egalwa kwegolofa, uko wavyele woseni wabanikilwe ni wagosi wamlagisa suche adamanyaga Dokasi umo emjima. 40Petulo awalavya woseni kuse, afika madi nakulombeza kwa Chohile, niyo auhitula umwili nakugamba, “Tabita, chimala” Agubula ameso yakwe, eze amwone Petulo niyo ekala. 41Petulo amsogeila nakumwambiza enuke. Niyo awetanga wazumile woseni hamwenga na woseni wabanikilwaga ni wagosi, wamwone ni mjima. 42Mbuli izo zizagala Yafa yose, niyo wantu walozize wamzumila Zumbe. 43Petulo kekala uko Yafa mazuwa yalozize mwekaya ya mntu akwitangwa Simoni, msuma mikota.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index