Search form

Wakolosai 1

1Miye Paolo msigilwa ywa Kulisito Yesu kwa kunga kwa Chohile, hamwenga na Timoseo mlukolo ywetu,

2Chawawandikilani nyuwe wantu wa Chohile mkwikala komzi wa Kolosai, nyuwe walukolo wakanuni mwe kulungana na Kulisito.

Chohile Tati ywetu, awenkeni wedi wakwe na utondowazi.

Malombezo ya kuhongeza

3Chamtogola Chohile, Tati ywa Zumbe dyetu Yesu Kulisito mazuwa yose umo chikawalombezezani, 4chiva ivyo mkumzumila Kulisito Yesu na ivyo mkuwaunga wantu wose wa Chohile. 5Uzumizi wenyu na kunga kwenyu vyegamila mo msuhi mwikiwe kwembingu. Mwevaga ulosi wo msuhi uwo nkanana ya nkongo chipindi mgambilwe ulosi wa chindedi kugamba Mbuli yedi ya Kulisito. 6Mbuli yedi ya Kulisito ichei kujimbika na kulonga mwe isi yose, saviya ijimbike kwenyu kukongela mwe idizuwa diya mwivile wedi wa Chohile na kubunkula ivyo ikutenda chindedi. 7Epafula mndima mnyetu chikunga, nuyo awahinyizeni mbuli izo. Uyo ni mndima mkanuni ywa Kulisito mwe hantu hetu. 8Nuyo achigambile mbuli za kunga kwenyu mwinkigwe ni Muye wa Chohile.

9Kwachausa icho hachikusokela kuwalombezezani, kukongela mwe dizuwa chivile mbuli zenyu. Chamlombeza Chohile awadahizeni mmanye kunga kwakwe naho awenkeni ubala wose na umanyi kulaila kwa Muye wakwe. 10Elo, namdahe kwikala saviya Zumbe akunga, na kutenda yakumwelela. Mwe sila iyo namdahe kutenda ntendwa zedi za chila namna na kongezeka kummanya Chohile vyedi. 11Chohile nawajeleseni nguvu kwa udahi wakwe wa ukulu chani mdahe kujijimiza mwe chila chintu hehena kusokela. 12Mtogoleni Chohile kwa chinyemi, Tate awadahizeni kutenda wawagilwa wa kuhokela chihande chenyu cha ulisi wa wantu wa Chohile mo useuta wa Chohile uyo ulangazi. 13Uyo kachikombola kulaila mwe udahi wa chiza, niyo achingiza mwe useuta wa mwanawe akungisa. 14Mwa uyo chikombolwa na kulekeilwa masa yetu.

Kulisito na ndima yakwe

15Kulisito akuwoneka aligana jejeje na Chohile hekuwoneka, endaga eyuko vyumbe vyose hevinati kumbwa. 16Kwa sila yakwe Chohile kaumba vyumbe vyose kwembingu na mwe isi, vikuwoneka na hevikuwoneka, hegu nu useuta hegu ukulu hegu udahi. Chohile kaumba vyose kwa sila yakwe na kwachausa chakwe. 17Kulisito kalongwela vintu vyose umo hevinati kumbwa, mwe sila ya kulungana naye chila chintu chihantu hakwe. 18Uyo ni mtwi wa mwili kugamba bunga dya wamzumile wakutenda mwili wakwe. Uyo ni nkongelo ya ujima. Uyo nuyo nkongo, nuyo ywa nkongo kuuyuka, chani alongwele vintu vyose. 19Kwaviya Chohile mwenye kaunga ujejeje wakwe uwoneke mndani mwa Kulisito. 20Kwa sila ya Mwanawe, kaunga kuivyanya isi yose na yeye. Kwa sila ya sakame ya Mwanawe abanike mo msalaba, Chohile kegala utondowazi, ivyo kaivanya vintu vyose hamwenga na yeye mwenye, vimwe isi na vi kwembingu.

21Nyuwe mwe nkongo na mwihale na Chohile, na mwiwehi wakwe mwe zifanyanyi zenyu na ntendwa zenyu zihiye. 22Mna haluse, Chohile kawevanyani na yeye mwenye, kwa sila ya kubanika Mwanawe, chani awadahizeni kutenda wantu wakukile, hemwina lema hegu wavu wowose. 23Mna mwaugwa, mjendeleze mo mwegamo utogile mwe uzumizi, msekusingiswa na kwaza msuhi mhokele umo mwevaga Mbuli Yedi ya Kulisito. Miye Paolo sikwa nitenda mndima ywa kulonga Mbuli Yedi ya Kulisito idya ilongigwe kale mwe vyumbe vyose mwe isi.

Ndima ya Paolo kwa wamzumile Kulisito

24Haluse nayelelwa masulumizo hupata kwachausa chenyu, kwaviya kwa masulumizo yangu hano he isi, nabindiliza chiya chihunguke mwe masulumizo ya Kulisito kwachausa cha mwili wakwe, nuko kugamba bunga dya wamzumile Kulisito. 25Miye sitendwa mndima ywa wazumile kuligana na ndima ninkigwe ni Chohile kwachausa chenyu. Mbuli yenye ni kulonga kwa ujejeje ulosi wa Chohile, 26ulosi uwo ni chinyele awafisize wantu wose chikale na vyeleko vyose, mna haluse kawabunkwila wantu wakwe wakukile. 27Chohile kaunga awabunkwile wantu wakwe ichinyele icho ivyo chili china ugoli mkulu adamanye kwachausa cha isi zose. Ne chinyele icho ni kugamba Kulisito emndani mwenyu, nuyo akuchigaila msuhi kugamba nachehange mo Ukulu wa Chohile. 28Ivyo chamlonga Kulisito kwa chila yumwenga. Chafunda na kuhinya kwa ubala wose chani chiwambize wantu wose walungane jejeje na Kulisito. 29Nivyo vikuleka nevinya kwa udahi woseni hwinkwa ni Kulisito, ukunitenda nidamanye ndima mndani mwangu kwa nguvu.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index